ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Морфологія та орфографія.

Іменник

О мово рідна! Золота колиско,

В яких світах би не бувала я, –

3 тобою серцем, і по-українськи

Я вимовляю мамине ім’я

3. Кучерява

Ви знатимете:

– морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль;

– особливості відмінювання іменників.

Ви вмітимете:

– визначати форму іменника в реченні;

– відмінювати іменники;

– утворювати іменники різними способами;

– правильно писати іменники з вивченими орфограмами;

– використовувати іменники

в мовленні.

Морфологія (від грец. morphe – форма, logos – слово, вчення) – це розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови.

§ 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Про самостійні та службові частини мови, вигук, їхні істотні ознаки й роль у мові

ПРИГАДАЙМО. Які ви знаєте самостійні та службові частини мови?

181

І. Розгляньте на форзаці таблицю “Частини мови”. Розкажіть, які частини мови належать до самостійних, а які – до службових. Яку роль у мові вони виконують? Чи є така частина мови, без якої, на вашу думку, можна було б обійтися?

II. Доберіть усно приклади слів кожної частини мови.

Частини

мови

В українській мові є 10 частин мови. їх поділяють на самостійні, службові й вигук.

САМОСТІЙНІ

СЛУЖБОВІ

– мають лексичне значення (називають предмети, дії, ознаки предметів і дій, кількість);

– мають морфологічні ознаки (рід, число, відмінок, час, особу та ін.);

– є членами речення

– не мають лексичного значення;

– мають морфологічні ознаки (незмінність та ін.);

– не є членами речення

Самостійні слова

До самостійних частин мови належать іменники, прикметники, числівники, займенники, прислівники, дієслова.

Службові слова

До службових частин мови належать прийменники, сполучники, частки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Вигук (ай! ой! агу!) не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови.

182

I. Прочитайте текст і опишіть усно зображене на ілюстрації. У чому краса свята Івана Купала?

ОЙ НА ІВАНА ТА Й НА КУПАЛА…

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Г. Семирадський. Ніч на Івана Купала

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7 липня. Це одне з найкращих народних дійств.

Усім селом збиралися біля річки чи ставу. Парубки розпалювали багаття, а дівчата неподалік закопували принесену з лісу березову гілку, прикрашену квітами та стрічками. Її називали Мареною. Цього вечора кожному учасникові годилося перескочити через вогонь. У такий спосіб, казали в народі, можна очиститися від злих сил. Після цього дівчата йшли до річки і пускали за течією по два віночки. На кожному з них мала горіти свічка. Якщо два віночки спливалися докупи, то вважалося, що їхня власниця невдовзі вийде заміж.

За народними віруваннями, обов’язково годилося на Купайла скупатися – на щастя й здоров’я (За В. Скуратівським).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть по два іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Визначте усно їхнє лексичне значення та синтаксичну роль.

2. Випишіть два словосполучення з прийменником. Позначте головне слово, поставте питання від головного слова до залежного.

3. Знайдіть сполучники. З’ясуйте, що вони з’єднують – частини складного речення чи однорідні члени речення.

4. Доведіть, що виділені слова – багатозначні. У прямому чи переносному значенні вони вжиті в тексті?

183

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яке народне свято вам подобається найбільше? Чим саме?

184

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні виділене слово є прикметником, а в другому – прислівником.

1. Добре слово кожному приємне.

2. Хто добре працює, той добре відпочиває.

185

І. Спишіть прислів’я і підкресліть члени речення. Над кожним словом надпишіть частину мови. Які слова є службовими?

1. Добрий горщик, та поганий борщик. 2. Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє. 3. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

II. Опишіть мовленнєву ситуацію, в якій може бути використане одне з поданих прислів’їв (на вибір).

186

Об’єднайтеся в команди (за рядами або варіантами). До дошки виходить один учасник команди, якому члени інших команд по черзі називають три слова. Гравець має визначити частину мови кожного слова. При цьому він може один раз скористатися підказкою своєї команди.

187

Складіть і запишіть по одному реченню: 1) із числівником; 2) із займенником; 3) з прислівником. Поясніть роль цих слів у своїх реченнях.

188

Відредагуйте речення і запишіть. Слова яких частин мови вжито неправильно? Скористайтеся поданою нижче рубрикою “Культура мовлення”.

1. Не мішайте мені виконувати домашнє завдання. 2. Слідуючого тижня розпочнеться виставка картин. 3. Учень зробив замітку на полях. 4. Дівчина поводила себе тактично.

Культура мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО

Тактичний – який стосується тактики як сукупності способів досягнення мети (тактичний хід, тактична боротьба). Тактовний – який володіє почуттям міри, вміє поводитися (тактовний учень).

* * *

Замітка – невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі (опублікувати замітку). Помітка – напис, позначка (помітка олівцем, ставити помітку).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Гомологи ацетилену.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ