ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 3. Країни Північної Америки

Північноамериканський регіон, на відміну від двох попередніх, складається лише з двох країн, що мають значні розміри. Населення регіону нечисленне, порівняно з Азією, дуже урбанізоване і надзвичайно мобільне. Маючи величезні природні, наукові та інтелектуальні ресурси, країни регіону за короткий історичний час стали впливовою силою в усьому світі. У Північній Америці як економічному регіоні діє ринкова модель розвитку економіки з низькою часткою державної власності,

законодавчим забезпеченням свободи ринку, високою динамікою розвитку, гнучкістю господарства і швидким пристосуванням до нових економічних умов. Проте, крім переваг, тут є й недоліки, переважно соціального характеру: неоднорідність суспільства, значна диференціація доходів населення. Створення суспільства високих доходів сприяло формуванню суспільства високого рівня споживання, що періодично дає збої. Пропонуємо вам оцінити переваги і недоліки країн Нового світу, ознайомившись з цією темою.

§40. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Загальні відомості про регіон. Материк Північна Америка – це

великий масив суходолу аж до Панамського каналу плюс острови Карибського басейну та Гренландія, однак до економічного регіону Північна Америка відносять лише США і Канаду (мал. 117). Цей регіон охоплює територію 19,4 млн км2 з населенням 340,5 млн осіб. Умовна суходільна межа регіону на півдні проходить по кордону США з Мексикою. На півночі регіон обмежений Північним Льодовитим океаном і включає групу островів Канадського Арктичного архіпелагу.

Більша частина території Північної Америки розташована в помірному географічному поясі, північ – в арктичному, а південь – у субтропічному і тропічному. Третина площі регіону вкрита лісами, близько 8 % земель оброб Ляються і належать до одних з найпродуктивніших у світі. Природні умови загалом сприятливі для життя і діяльності населення.

Географічне положення Північної Америки загалом вигідне. Це пояснюється наявністю широкого фронту морських кордонів і природних бухт, які сприяють розвитку торговельно-економічних зв’язків. Сусідське положення між США і Канадою та між США і Мексикою позитивно впливає на формування загалом сприятливого геополітичного клімату в регіоні.

Країни північноамериканського регіону мають невисокий показник природного приросту населення: пересічно він становить 0,5 %о. Переважна більшість населення живе в містах. Рівень урбанізації Канади становить 80 %, а США – 79 %. Тут сконцентровані одні з найбільших мегалополісів світу.

Після відкриття Нового світу, як назвали Америку, у формуванні населення США і Канади велику роль відігравали еміграції, що відбувалися в першу чергу з Європи. Серед переселенців до Північної Америки в різні часи були й українці, які в північноамериканських країнах утворили так звану західну українську діаспору з кількістю українців понад 2,6 млн осіб. Зв’язок української діаспори з історичною батьківщиною здійснюється через товариство “Україна”, громадські і культурні організації. Державна політика України спрямована на підтримку української діаспори і формування механізму широкого долучення українців, що проживають у США і Канаді, до розвитку української держави, сприяння співробітництву громадських організацій українців у цих державах.

США і Канада належать до одних з найбагатших країн світу, про що свідчить показник ВВП на душу населення (табл. 1). Обидві держави входять до 20 країн, у яких соціально-еконо – мічні умови для життя людей визнані найкращими. Канада у цій двадцятці посіла четверте, а США – тринадцяте місця. Проте пересічно високі доходи населення, високий рівень охорони здоров’я й освіти не означають повної відсутності бідності в них.

Більша частина населення Північної Америки зайнята у сфері послуг. Близько 25 % економічно активного населення працює у промисловості, хоча багато підприємств перенесено в регіони дешевої робочої сили, зокрема в Латинську Америку. У сільському господарстві США і Канади зайнята зовсім незначна кількість робочої сили.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Мал. 117. Економічний регіон Північна Америка

Прогноз

За оцінкою МВФ, попри сучасну фінансово-економічну кризу, показник ВВП на душу населення в країнах Північної Америки у найближчій перспективі буде зростати (табл. 1)

Таблиця 1.

Прогноз зміни показника ВВП на душу населення

В країнах Північної Америки, дол.

Назва країни

2009

2010

2011

2012

2013

2014

США

45550

45254

46663

48591

50652

52393

Канада

38154

38478

39363

41175

43097

44724

Обидві країни північноамериканського регіону належать до високорозвинених постіндустріальних країн – лідерів світу. США посідають особливе місце в сучасній світовій економіці насамперед тому, що мають не тільки регіональне лідерство, а й глобальне. Маючи спільні зі США риси економіки, Канада вирізняється своїми ресурсами, які за запасами мають світове значення.

Інтеграційні процеси. У північноамериканському регіоні в 1992 р. була укладена угода про вільну торгівлю і створена організація НАФТА. Це прискорило взаємну інтеграцію двох країн регіону з Мексикою, поліпшило співробітництво між державами і розширило зовнішньоекономічні відносини, що позитивно відбилося на економіці країн-учасниць. Було ліквідовано обмеження у взаємній торгівлі, створені умови, що полегшили взаємні капіталовкладення і реалізацію інвестиційних програм.

Місце Північної Америки у світовому господарстві та міжнародних відносинах. Інтенсивний розвиток економіки США і Канади значно впливає на хід економічного розвитку всього світу, на структуру міжнародних економічних зв’язків, на процеси глобалізації та інтерналізації.

У США і Канаді добре виражені всі ознаки країн-лідерів. Це, насамперед, високий рівень економічного розвитку і виробництва сукупного ВВП і ВВП на душу населення. У структурі господарства цих країн у створенні ВВП високою є частка сфери послуг. Високим є й рівень конкурентоспроможності національних економік. Країни регіону входять у першу десятку країн щодо розвитку інновацій. їхнє лідерство підтверджується й високими технологічними досягненнями: США посідають 2-ге місце, а Канада – 8-ме у світі. Крім того, країни регіону є лідерами з надання інформаційних послуг у світі. Наприклад, США володіють понад 75 % баз інформаційних даних, що підтверджує перехід країни до інформаційного суспільства.

Реалії сьогодення

Фірми – лідери в галузі інформаційних технологій. За даними експертів Світового Банку, у рейтингу 100 компаній цієї сфери 75 припадають на США, три з яких є світовими лідерами. Щотижня тільки в одній Силіконовій долині (штат Каліфорнія) виникає близько десяти нових компаній, які й утворюють так звану нову економіку з такими новими галузями, як інформатика, телекомунікації, електроніка (мал. 118).

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Мал. 118. Сан-Хосе – найбільше місто Силіконової долини

Сільське господарство північноамериканських країн вирізняється великим ступенем інтенсивності та продуктивності. Аграрний сектор США і Канади, незважаючи на невисоку зайнятість у ньому населення, не тільки повністю забезпечує внутрішні потреби країни, а й має великий експортний потенціал. Ще одним підтвердженням лідерства північноамериканських держав є стрімкий вплив їхніх транснаціональних корпорацій на всі сфери діяльності.

Проблема

Глобальне гальмування темпів росту світового господарства у 2008-2009 рр. було спричинене фінансовою кризою, що розпочалася спочатку в США, а потім поширилася на весь світ. Це підтверджує, з одного боку, глобальну синхронізацію усіх економічних процесів, що відбуваються у світі, а з іншого – показує роль США в них. Поміркуйте, як можна обмежити вплив однієї держави на розвиток господарства інших країн. Запропонуйте свої способи виходу із ситуації, що склалася, використавши додаткові інформаційні матеріали.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Економічний регіон Північна Америка – це США і Канада.

Північна Америка має сприятливі соціально-економічні умови для життя і діяльності людей.

Країни північноамериканського регіону належать до другого типу відтворення населення з високим рівнем урбанізації.

США і Канада є постіндустріальними країнами-лідерами з добре вираженими ознаками таких країн.

Високий рівень господарського розвитку країн північноамериканського регіону впливає на хід усіх економічних процесів у світі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синтаксичний розбір складного безсполучникового речення.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ