Загальні засади організації державної влади в Україні. Форми демократії


Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 14. Вибори. Референдум

1. Загальні засади організації державної влади в Україні. Форми демократії.

Конституція України проголошує, шо носієм суверенітету і єди­ним джерелом влади в Україні є народ. Це означає, що саме народ має приймати найважливіші рішення в житті держави чи окремого району, міста, області, тільки народ може довірити своїм обранцям здійснювати владу. Ніхто не має права позбавляти народ чи окремого громадянина можливості висловити свою думку з будь-яких пи­тань життя

країни. Воля народу – найвища воля.

При цьому всі органи державної влади, місцевого самовряду­вання, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України й законами України.

Конституція України визначає шляхи здійснення народом свого права на народовладдя.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, які форми народо­владдя (демократії) передбачено Конституцією України.

Громадяни мають право безпосередньо здійснювати свою владу. Для цього передбачено проведення всенародних голосувань – референдумів. Безпосередньо воля

громадян виявляється також під час проведення виборів народних депутатів України, депутатів ор­ганів місцевого самоврядування, Президента України. Свою волю громадяни України можуть висловити й під час загальних зборів громадян за місцем проживання, сільських або селищних сходів. обговорення проекті” законів чи інших рішень, винесених на загальнонародне обговорення, під час громадських слухань із різних питань суспільного життя.

Водночас у складному житті суспільства багато питань необ­хідно розв’язувати швидко іі оперативно. Зробити це шляхом прямої участі кожного громадянина неможливо: недорого коштує, складно організувати технічно, не кожне питання привертатиме увагу громадян, через те важко забезпечити їхню участь у рефе­рендумі. Тому Конституція та законодавство України передба­чають. що народ може здійснювати владу не лише безпосередньо, а й через обраних представників – депутатів. У нашій країні функ­ціонують обрані народом Верховна Рада України й органи місце­вого самоврядування, народ обирає главу держави – Президента України.

Це цікаво

У деяких країнах референдуми є одним з основних джерел формування законодавства. Дуже широко вдаються до референдумів для розв’язання загальнодержавних і місцевих питань у Швейцарії та Італії. Передбачено процедуру прове­дення референдуму в інших країнах світу.

У XX ст. в різних державах світу відбулося майже 500 референдумів, понад 200 з них – у Швейцарії.

Перший відомий у світі референдум було проведено в швейцарському кантоні Берн ще в 1449 р. щодо фінансового становища цієї середньовічної республіки.

Після Першої світової війни референдуми були передба­чені конституціями Веймарської республіки, Австрії. Чехо-Словаччини, Естонії тощо.

У 1991-1999 pp. референдуми були проведені в Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Маке­донії, Молдові, Польщі. Росії. Румунії. Словаччині, Сербії, Словенії, Угорщині, Хорватії. Чорногорії.

Уперше в незалежній українській державі загальнодержавний референдум відбувся 1 грудня 1991 p.. на ньому було підтверджено Акт проголошення незалежності України. До цього в УРСР проводили загальнореспубліканське опитування, громадяни республіки брані участь у загальносоюзному референдумі СРСР 17 березня 1991 р.

16 квітня 2000 р. в Україні відбувся загальнонародний референ­дум, який був призначений Президентом України за народною іні­ціативою. Під час проведення референдуму виникло чимало проблем, більшість із яких була зумовлена неузгодженістю між Законом України “Про Всеукраїнський та місцеві референдуми* (прийнятим ще у 1991 р.) і Конституцією України, неврегульованістю значної частини питань. Це стало приводом для критики референдуму рядом міжнародних організацій, два з шести запропонованих питань рефе­рендуму були визнані неконституційними Конституційним Судом України. Питання референдуму стосувалися зміни конституції щодо статусу народних депутатів, чисельності та підстав розпуску Вер­ховної Ради України тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Обчислення способом округлення 3 клас.
Ви зараз читаєте: Загальні засади організації державної влади в Україні. Форми демократії