ЗНАЧЕННЯ СЛОВА – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я


Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Сукупність процесів в нервовій системі, які здійснюють сприйняття, аналіз інформації і відповідну реакцію організму, називають сигнальною системою. Завдяки сигнальній системі відбувається зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

У людини і тварин існує перша сигнальна система. Центри її знаходяться в корі головного мозку. Вона сприймає конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу – предмети або явища

– і служить основою для утворення умовних рефлексів. Наприклад, у дитини з перших днів життя виробляються різноманітні умовні рефлекси (на їжу, на іграшки).

У людини існує і друга сигнальна система, в якій умовним по­дразником є слово. На основі слова виникає збудження, яке сприй­має і переробляє кора переднього мозку. Слова є сигналами для роботи першої сигнальної системи (“сигнали сигналів” за І. П. Павловим). Виникнення другої сигнальної системи пов’язано з колективною працею: ця система – засіб спілкування. Для лю­дини слова – віддзеркалення понять. Завдяки слову (усному або письмовому) людина

може узагальнювати певні поняття, тобто абс­трактно, відсторонено мислити. У тварин також можна виробити умовні рефлекси на слова (наприклад, собака виконує накази гос­подаря), але для них слова – це просто подразники. Слова і мова в цілому значно підвищили здатність людини відображати зовнішнє середовище, використовувати досвід поколінь. Вони забезпечили людині вищі властивості нервової системи – свідомість і мислення.

Свідомість – вища функція людського мозку, єство якої по­лягає у віддзеркаленні дійсності і направленому регулюванні вза­ємостосунків особи з навколишнім світом. Розвиток свідомості став можливим завдяки застосуванню і вдосконаленню знарядь праці в процесі суспільної трудової діяльності. Свідомість – про­дукт мозку і суспільного життя людини.

Мислення – це здатність людини за допомогою слів і образів представити і виразити своє відношення до предметів і явищ, а також різних станів свого організму. Істотну роль у цій найголов­нішій функції мозку виконують слова і образи, завдяки яким ви­никають тимчасові зв’язки, що є фізіологічним апаратом мислен­ня. Після аналізу і синтезу подразнення відповідної реакції орга­нізму на них тимчасові зв’язки зберігаються в пам’яті і служать основою для створення нових зв’язків. При необхідності тимчасо­ві зв’язки витягуються з пам’яті, відбувається утворення різних їх комбінацій, і людина узагальнює побачене або почуте (абстра­ктне мислення). Абстрактне мислення характерне тільки для людини. Воно дає їй величезну перевагу перед тваринами, дозво­ляє розвивати свої здібності, науку, створювати культурні цінно­сті. Людина активно перетворює навколишнє середовище і спіл­кується з іншими людьми.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Бластула це.
Ви зараз читаєте: ЗНАЧЕННЯ СЛОВА – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я