Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

1. Пригадайте, як називається розділ мовознавчої науки, в якому вивчаються звуки мови.

2. Що вивчає орфоепія?

3. У якому розділі мовознавчої науки вивчаються правила написання слів?

4. Що розглядає графіка?

§ 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

222. Прочитайте і перекажіть текст.

Людину від народження оточують різні звуки: шум дерев, плюскіт води, пташиний спів, гудіння машин, музика.

Наша мова – це теж потік звуків. Кожне слово, яке ми вимовляємо, складається

з окремих звуків. Слово мати складається з чотирьох звуків: [м], [а], [т], [и]. Кожен із цих звуків, узятий окремо, нічого не означає. А слово мати називає людину, яка дає життя. Якщо ввести це слово в речення, можна висловити якусь думку: Рідна мати моя, ти ночей не доспала… (А. Малишко).

Звуки ми вимовляємо і чуємо. Вони творяться органами мовлення людини.

У творенні деяких звуків бере участь тільки голос, струмінь видихуваного повітря проходить вільно через ротову порожнину людини. Ці звуки називаються голосними.

Більшість звуків утворюється за допомогою голосу і шуму або тільки шуму, тому що струмінь

повітря в ротовій порожнині натрапляє на перепони, утворені язиком, зубами або губами. Такі звуки називаються приголосними.

Звуки мовлення на письмі позначаються буквами, які ми бачимо і пишемо.

223. Дайте відповіді на запитання.

1. У творенні яких звуків бере участь тільки голос?

2. Які звуки утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму?

Звуки подаються у квадратних дужках, щоб ми могли відрізнити їх від букв.

224. Вимовте звуки, з яких складаються слова, що входять до поданих прислів’їв.

1. Тиха вода греблю рве. 2. По роботі пізнати майстра. 3. Дорога ложка до обіду (Нар. творчість).

За допомогою мови звук Ів ми розрізняємо слова. Наприклад: сон – син, сила – мила – шила.

225. Складіть якнайбільше слів, використовуючи звуки [и], [д], [к], [о], [а], [м], [с].

В українській мові шість голосних звуків [а], [о], [у], [і], [е], [и].

Букви я, ю, є можуть позначати на письмі голосні звуки [а], [у], [е], що стоять після м’яких приголосних: рядок [р’адок], любий [л’убий], синє [син’е]. Тут ми пишемо я, ю, є, а не а, у, е, щоб позначати на письмі м’якість приголосних [р’], [л’], [н’], бо інакше ми прочитали б радок, лубий, сине.

Знак (‘) позначає м’якість, а знаком (‘) позначають пом’якшення попереднього приголосного.

Букви, я, ю, є позначають по два звуки [йа], [йу], [йе]:

1) на початку слова або складу: Яна [йана], юнак [йунак], єдиний [йединий], соя [сойа], воювати [войувати], баєчка [байечка];

2) після апострофа: п’ятий [пйатий], б’ю [бйу], об’єднати [обйеднати];

3) після м’якого знака: Ньютон [н’йутон].

Буква ї завжди позначає два звуки [йі]. Наприклад: їжак [йіжак], під’їзд [п’ідйізд], короїд [коройід].

226. Розгляньте схему. Розкажіть про подвійне звукове значення букв я, ю, є та значення букви /’.

Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

227. Запишіть слова у два стовпчики: а) ті, в яких букви я, ю, є позначають звуки [йа], [йу], [йе]; б) ті, в яких букви я, ю, є позначають звуки [а], [у], [е] і м’якість попереднього приголосного.

Зброя, картопляр, олія, лінія, людина, ілюстрований, об’єднати, третє, криниця, травою, адресують, аквареллю

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв слів складеться ” початок прислів’я: “… солов’я не тішить”.

228. Випишіть із підручника з української літератури п’ять слів із буквами я, ю, є, коли вони позначають м’якість попереднього приголосного, і п’ять слів, коли вони позначають по два звуки.

229. Вимовте в кожному слові спочатку голосні, а потім приголосні.

Небо, рідне, мова, голос, звук.

230. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Укажіть, якими звуками вони різняться в обох мовах.

Ведро, лис, волчица, цапля, ночь, казак.

231. Утворіть від поданих слів нові, вимовляючи звуки у зворотному порядку. Запишіть утворені слова.

Карб, куб, мій, вій, ай, серп.

232. Замініть окремі звуки так, щоб утворилися нові слова. З двома словами складіть речення і запишіть.

Кіт, жити, річ, грати, лід, клад, комин, віз, кава.

233. Запишіть слова у три стовпчики: а) ті, в яких є два приголосні звуки, б) ті, в яких є три приголосні звуки; в) ті, в яких є чотири приголосні звуки.

Океан, хліб, входять, цвяшок, кияни, доля, ожина, лісник, осокір, шиють, ясний, онук, стріха, сцена, пара, тягар.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться * початок прислів’я: “… свій хвалить”.

234. І. Дайте відповіді на запитання.

1. Яка відмінність між буквами і звуками?

2. За допомогою чого утворюються голосні звуки?

3. Скільки голосних звуків в українській мові?

4. Які три букви можуть позначати по два звуки залежно від позиції у слові? Скільки звуків позначає буква ї?

Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

II. Прочитайте поезію Варвари Гринько, визначте її тему й основну думку. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть однією лінією слова, в яких букви я, ю, є позначають один звук, а двома лініями – ті, в яких ці букви позначають два звуки.

Сію д..тині В серд..нько ласку.

Сійся-родися

Ніжне “Будь ласка”,

Вдячне “Спасибі”,

“Вибач” тр..мтливе –

Слово у серці,

Як зернятко в ниві.

“Доброго ранку!”,

“Світлої днини!” –

Щедро даруй ти

Людям, д..тино.

Мова барвиста,

Мова багата,

Рідна і тепла,

Як батьківська хата.

В. Гринько


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Продовольча розкладка це.
Ви зараз читаєте: Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї