РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ. РОЗВИТОК І ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМ

Тема. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, БІОСФЕРА

УРОК 30. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ. РОЗВИТОК І ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМ

Цілі уроку: ознайомити учнів із різноманіттям еко­систем, особливостями їх розвитку та послідовних змін; розвивати вміння ви­користовувати отримані раніше знання; виховувати екологічне мислення. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з прикла­дами різноманітних екосистем, схеми, на яких зображено процеси розвитку і зміни екосистем.

Базові поняття й терміни: екосистема, розвиток екосистеми, зміна екосистем, сукцесія,

види-піонери, умо­ви існування, екологічні фактори.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Що таке угруповання?

2. Чим угруповання відрізняється від екосистеми?

3. Яку структуру мають угруповання живих організмів?

4. Навіщо потрібно вивчати угруповання живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Класифікація екосистем

За масштабами екосистеми поділяються на мікроекосистеми, мезоекосистеми і глобальні екосистеми.

У мікроекосистемах невеличкі,

тимчасові біоценози, що нази­ваються синузіями, перебувають у обмеженому просторі. До таких екосистем належать трухляві пні, мертві стовбури дерев, мураш­ники тощо.

У мезоекосистемах або біогеоценозах біоценози займають одно­типні ділянки земної поверхні з однаковими фізико-географічними умовами. їх межі, як правило, збігаються з межами відповідних фітоценозів.

Макроекосистеми охоплюють величезні території чи акваторії, що визначаються характерними для них макрокліматами й відпо­відають цілим природним зонам. Біоценози таких екосистем нази­ваються біомами. До макроекосистем належать екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, листяних і мішаних лісів помірного поясу, субтропічного і тропічного лісів, а також морські екосисте­ми. Прикладом глобальної екосистеми є біосфера нашої планети.

Основні екосистеми світу

Загальна площа поверхні Землі 510 млн. кв. км, з них 70 %, тоб­то 361 млн. кв. км, припадає на Світовий океан, суходіл – 150 млн. кв. км, у тому числі: гори – 30 %, пустелі – 20 %, савани й рідко­лісся – 30 %, льодовики – 10 %, і тільки 10 % території суходолу займають сільськогосподарські угіддя. Крім того, сонячна енергія на планеті розподіляється нерівномірно. Її розподіл залежить від географічного положення окремої екосистеми та її висоти над рів­нем моря.

Заповнення таблиці разом з учнями

Основні екосистеми світу

Тип екосистем

Характеристика екосистеми

Лісові екосис­теми

У лісових екосистемах зосереджено 80 % фітомаси Землі, або 1960 млрд. т. Вони займають 4 млрд. га, або 30 % площі суходолу із середнім запасом деревини – 350 млрд. куб. м. Щорічно в процесі фотосинтезу ліс утворює 100 млрд. т органічної речовини.

Ліс – це елемент географічного ландшафту, що склада­ється із сукупності деревних, кущових, трав’яних рослин, тварин і мікроорганізмів, що біологічно взаємопов’язані та впливають один на одного, як і на зовнішнє середовище. Існує шість зональних типів лісу: хвойні, змішані, воло­гі, екваторіальні, тропічні, ліс сухих областей

Екосистеми трав’яних ландшафтів

До цих екосистем належать степ і луг, пасовища, сіноко­си, агробіогеоценози.

Степ займає 6 % суходолу і вкритий переважно злаками й багаторічниками. Степ буває субтропічним, саванно-подібним різнотрав’ям, чагарниковим, луговим тощо. Агробіоценози (агроекосистема) – поле, штучні пасо­вища, городи, сади, виноградники, плантації горіха, ягідники, квітники, лісопаркові смуги.

Основа агробіогеоценозу – це штучний фітоценоз, якість якого залежить від умов середовища, грунту, вологи, мікроорганізмів. Агробіогеоценоз – це 10 % суходолу (1,2 млрд. га), які дають людині 90 % харчів

Водні екосис­теми

Океан – екосистема, взаємопов’язана і взаємообумовлена геофізичними й геохімічними процесами, явище глобального масштабу. Його вода покриває 3/4 поверхні Землі товщиною переважно понад 4000 м. Солоний (35 г солі на літр води), регулює глобальний обмін тепла, газів, мінеральних і органічних продуктів

Сукцесія (від лат. succesio – наступність, спадкування) – по­слідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу іншим на певній ділянці середовища. За походженням сукцесії поділяють на первинні та вторинні.

Первинні сукцесії розвиваються паралельно з грунтоутворен­ням під впливом постійного потрапляння ззовні насіння, відми­рання нестійких до екстремальних умов сіянців і лише з певного часу – під впливом міжвидової конкуренції.

Вторинна сукцесія розвивається в тому випадку, коли на зайня­тій ним території зберігся грунт і насіння попереднього біоценозу. Через це із самого початку вторинної сукцесії міжвидова конкурен­ція відіграє значну роль.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які приклади екосистем вам відомі?

2. Чи можуть екосистеми залишатися незмінними?

3. Які фактори впливають на розвиток екосистем?

4. Що таке сукцесія і в яких умовах вона відбувається?

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Алкени ізомерія.
Ви зараз читаєте: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ. РОЗВИТОК І ЗМІНИ ЕКОСИСТЕМ