Влада


Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

4. Влада.

Як було організоване первісне суспільство? Яку назву мав колек­тив первісних людей? Хто керував цим колективом?

Первісні люди, які жили людським стадом, разом добували їжу, захищалися від ворога. Його очолював найдосвідченіший і найрозумніший представник. Вождя стада знав кожний – адже колектив людей був невеликим. Одноплемінники прислухалися до вождя, виконували його накази. Для цього йому не потрібно було вдаватися

до насильства чи примусу, достатньо було особистого авторитету. Кожний поважав вождя свого стада, племені, розумів, що саме спільна праця під керівництвом найдосвідченішого дасть змогу вижити.

Минав час, змінювалися покоління, розвивалося суспільство. Поступово серед людей з’являються багаті й бідні, виникає нерівність, одні племена й народи підкоряють собі інших. Життя людей ускладнюється. Вже недостатньо було лише авторитету, адже не завжди члени великого колективу добре знали один одного. У цей час людську громаду став очолювати не найдостойніший, а той, хто отримав це пра­во за походженням, за майновим

станом, навіть за силою. Тепер, щоб примусити виконувати свою волю, треба було застосовувати силу.

Можливість і здатність людини чи групи людей здійснювати свою волю, нав’язуючи її в разі потреби суспільству, іншим людям, називають владою.

Влада – поняття дуже багатопланове, її можуть здійснювати в багатьох сферах. Розрізняють кілька видів влади. Коли батьки не

Влада

Дозволяють вам піти гуляти, поки не зроблені уроки, або визначають час, коли ви повинні повернутися додому з прогулянки, вони застосовують сі­мейну владу, що грунтується на їх­ньому авторитеті й життєвому досвіді.

Глава церкви, звертаючись до своїх прихожан із настановами, може суттєво вплинути на їхні дії та рішення завдя­ки духовній владі. Власник підпри­ємства встановлює обов’язкові для всіх працівників правила внутрішнього роз­порядку, використовуючи економічну владу.

У процесі розвитку суспільства з’явилася потреба в спеціально­му апараті, що допомагав би регулювати відносини між людьми, за­хищати інтереси окремих груп населення, підтримувати їхню вла­ду. Так виникла держава, а з нею й право. До виникнення держави не було спеціальних механізмів влади, відокремлених від суспільс­тва, як правило, не застосовувалися засоби примусу. Влада мала суспільний характер. З виникненням держави формується полі­тична влада, механізм якої відокремлений від суспільства, тобто ут­ворюються спеціальні механізми, спеціальний апарат, з’являються люди, професією яких є забезпечення реалізації цієї влади.

Особливим видом влади є державна влада, яку здійснює дер­жава. На відміну від усіх інших видів ця влада є загальнообов’язковою. У класовому суспільстві державна влада виражала інтереси певної групи населення, значною мірою захищала її панування. Однак із розвитком демократії, формуванням демократичного суспільства завдання державної влади змінюються – вона має захищати інте­реси більшості суспільства, регулювати відносини між людьми, за­безпечувати права всіх людей. Нині головним для державної влади

Влада

В більшості країн є не захист прав окремого панівного класу, а утвердження загальнолюдських цінностей, загальновизнаних прав людини.

Влада

Держава поширює свою владу на всіх, хто проживає на її терито­рії. Державна влада передбачає можливість примусу з боку держави, застосування певних “силових” засобів. В окремих країнах це призводить до порушення прав окремої людини, зневажання її гідності. У демократичній державі влада, забезпечуючи інтереси суспільства загалом, одночасно захищає права і свободи кожної людини. Мета державної влади в демократичному суспільстві – забезпечити права й можливості кожного на користь суспільству.

Результатом розвитку людського суспільства є держава. Вона має певні ознаки: відокремлену територію, державний апарат, зокрема органи примусу, податкову систему й систему права. Важливою ознакою держави є її суверенітет.

Держава виконує внутрішні й зовнішні функції. Для їх виконання існу­ють різноманітні органи держави.

З давніх-давен одні люди могли впливати на інших, мали над ними владу. Вона виявляється в багатьох формах – сімейна, релігійна, економічна, політична. Особливим видом влади є державна влада, яка є за­гальнообов’язковою, спирається на апарат держави.

Запам’ятайте: держава, суверенітет, влада.

Влада


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Слова з апострофом з орфографічного словника.
Ви зараз читаєте: Влада