Донецький районРозд Іл 4 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРА ФІЧНИИ ПОДІЛ УКРАЇНИ

§43. Донецький район

Географічна розминка

Поміркуйте, чому Донецький район часто називають просто Донбасом.

Зазначте, спираючись на знання з фізичної географії України, на які ресурси багата Донецька й Луганська області і які з них є тут дефіцитними.

Склад та економіко-географічне положення району. Донецький район охоплює дві області – Донецьку й Луганську, що розташувалися на південному сході України (мал. 138). Район охоплює 8,8 % площі

країни (53,2 тис. км2) і межує з розвинутими Придніпровським і Північно-Східним районами. На півдні межі району збігаються з узбережжям Азовського моря, а на півночі та сході він межує з Росією. Через Донецький район проходять важливі транснаціональні транспортні залізничні магістралі, автомобільні шляхи міжнародного значення, транзитні нафто – і газопроводи. Отож регіон має значні можливості для участі в зовнішній торгівлі, розвитку міжнародних транспортних коридорів, сучасних ліній зв’язку тощо. Територією району протікає Сіверський Донець, одна з найбільших річок України. Все це визначає вигідне економіко-географічне положення району.

Населення. Нині в районі проживає понад 7,5 млн осіб. Тут спостерігається найвища середня густота населення в країні (понад 100 осіб/км2, а в Донецькій області – 176 осіб/км2), найвища густота міського населення і найнижча – сільського. Демографічна ситуація в районі подібна до інших територій країни. Негативним явищем є висока смертність серед чоловіків, пов’язана з небезпечними виробництвами, зокрема у вугільній промисловості. Кожна четверта людина району – пенсійного віку. Спостерігається високий рівень безробіття серед жінок. Трудові ресурси району залучені переважно до сфери матеріального виробництва, хоча їх кількість поступово знижується. Район відрізняється найвищим рівнем освоєння території та урбанізації (83 %).

Природні умови і ресурси. Донецький район є лідером за різноманітністю і потужністю мінерально-сировинних ресурсів не тільки в Україні, айв Європі. Тут наявні основні паливно-енергетичні ресурси, насамперед кам’яне вугілля різних марок, є родовища нафти, газу місцевого значення. Район має потужні нерудні корисні копалини – це різноманітні глини, графіт, флюсові вапняки, доломіти, кварцити, пісок, будівельний камінь, поклади скляної, черепичної сировини тощо. Важливе господарське значення мають родовища кухонної солі, які за запасами є одними з найбільших у світі.

У структурі земельних ресурсів значна частка належить об’єктам промисловості, транспорту, при цьому частка сільськогосподарських угідь також висока. Вона становить близько 75,5 % території району, що більше ніж у середньому по країні. Проте розораність земель району нижча за середньоукраїнські показники.

Проблема

Значні площі земель Донецького району деградовані внаслідок видобутку корисних копалин і виснаження їх мінеральними добривами, хімікатами. Для їхньої рекультивації потрібні великі кошти. Тому багато хто не вірить у позитивне вирішення цієї проблеми. Де шукати додаткові інвестиції для відродження земельного фонду Донбасу? Як технологічно можна реалізувати проект рекультивації земель? Запропонуйте своє бачення вирішення цієї проблеми.

Донецький район належить до вододефіцитних територій України. Щоб поліпшити водопостачання, побудовано два канали Дніпро-Донбас і Сіверський Донець-Донбас та великі водосховища. Через забруднення водойм шахтними і промислово-побутовими стоками в районі обмежене питне водопостачання. Лісових ресурсів тут теж недостатньо, адже район розташований у степовій зоні. Природні ліси трапляються лише по долинах річок. На південь від Донецька створено штучний Великоанадольський ліс, який називають “зеленою перлиною” Донбасу. В районі дуже широко представлені рекреаційні ресурси. Це й різних типів мінеральні води, і лікувальні грязі, й узбережжя Азовського моря.

Особливості розвитку господарства. Донецький економічний район є потужним індустріально-аграрним комплексом з переважанням важкої промисловості. На район припадає майже 17 % валового національного доходу, 17 % – засобів виробництва країни, понад 25 % валової продукції промисловості, тобто тут виробляють кожний четвертий промисловий продукт України. Частка району у валовій продукції сільського господарства країни становить 8 %.

У галузевій структурі господарства промисловість значно переважає над сільським господарством: їхнє співвідношення за обсягом вироблених товарів і послуг становить 7:1. Промисловість орієнтована здебільшого на сировину, тому переважають матеріаломісткі й енергоємні галузі. Галузями спеціалізації району є паливна промисловість, чорна металургія, галузі хімічної промисловості (переважно коксохімія (мал. 143), виробництво мінеральних добрив і кислот, соди, хімічних реактивів тощо) і важке машинобудування. Недостатній розвиток у районі мають переробні галузі АПК – харчова і легка промисловість. Останніми роками знизили обсяги виробництва кольорова металургія, деревообробна і целюлозно-паперова галузі. Комплекс важкої промисловості доповнюється промисловістю будівельних матеріалів. Міжрайонне значення має виробництво скла, цементу, облицювальної плитки.

Донецький район

Мал. 143. Авдіївський коксохімічний завод

Панування паливної галузі. Донецький район єдиний в країні, у структурі промисловості якого частка паливної галузі вища, ніж машинобудування. У вугільній промисловості працює близько 200 шахт з видобутку вугілля та близько 60 підприємств з його збагачення. Вугілля є основним джерелом роботи близько 30 % електростанцій України. На базі ГРЕС і ТЕС району створене найбільше в країні енергетичне об’єднання “Донбас”.

Практичне завдання

Визначте за картами атласу найбільші промислові центри Донецького району та їхню спеціалізацію.

Сільське господарство регіону зазнало серйозної кризи і тому потребує відродження, особливо тваринництво. У рослинництві посівні площі охоплені переважно зерновими культурами (озимою пшеницею і кукурудзою) і соняшником. Галузі сільського господарства не задовольняють потреби району в продовольчій продукції, тому її завозять з інших районів.

На Донецький економічний район припадає значна частка експорту країни – понад 25 %, в якому беруть участь близько 2000 підприємств, серед яких комбінат “Азовсталь”, Харцизький трубний завод, Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (мал. 144), Концерн “Стирол”, Алчевський металургійний комбінат та ін. Структура як експорту, так і імпорту має сировинну орієнтацію та виробництво напівфабрикатів. В експорті – це чорні метали й вироби з них, продукція хімічної галузі, в імпорті – енергоносії, продукти харчування, одяг, взуття.

У розвитку господарства Донецького району існує багато проблем. Це й застаріле обладнання на підприємствах практично всіх галузей промисловості, недосконалі технології, невисокий рівень комплексного використання сировини і, як наслідок, надмірна кількість відходів. Зношеність виробничого устаткування становить 60-80 %, що особливо гостро відчувається у вугільній промисловості. Тому головним завданням на перспективу є модернізація виробництва, розвиток наукомістких галузей, створення технопарків. Актуальними завданнями також є рекультивація земель, підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва на основі нових біотехнологій та агротехніки, вирішення проблеми забруднення Азовського моря.

Найбільші міста району. Це – Донецьк і Луганськ. Місто Донецьк – потужний промисловий вузол з металургійною та вугільною галузями, а також машинобудуванням, що виробляє устаткування. Розвинені у місті також коксохімія, легка і харчова промисловість. Донецьк є й найбільшим на сході України транспортним вузлом, ядром промислової агломерації, до якої входять багато

Донецький район

Мал. 144. Маріупольський металургійний комбінат

Донецький район

Мал. 145. Донецьк – потужний промисловий вузол

Заводських і шахтарських міст і містечок. Серед них Краматорськ, Костянтинівна, Макіївка та ін. Донецьк був і залишається великим центром освіти, науки, культури і спорту (мал. 145). Це – університетське місто, тут діє один із найбільших наукових центрів Національної академії наук України, різноманітні заклади культури (Театр опери і балету, цирк, Будинок природи, краєзнавчий і художній музеї тощо).

Луганськ є розвиненим промисловим центром регіону. Тут випускають чорні метали, різноманітні інструменти, обладнання для шахт тощо. Є багато підприємств легкої, харчової і деревообробної галузей промисловості.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Донецький район охоплює дві області – Донецьку і Луганську.

Район має дуже вигідне економіко-географічне положення.

Регіон забезпечений власними ресурсами, особливо мінерально-сировинними.

Галузями спеціалізації Донецького району є такі галузі важкої промисловості: паливна, чорна металургія, хімічна, машинобудування.

Сільське господарство району не забезпечує потреби в продуктах харчування.

Донецький район – потужний експортер продукції.

Ключові терміни і поняття

Паливна промисловість чорна металургія важке машинобудування рекультивація земель промисловий вузол промисловий центр

Самоперевірка

Оцініть роль Донецького району в розвитку господарства країни, використавши статистичні дані.

Поясніть, чому серед безробітних у районі значна кількість жінок. Порівняйте забезпеченість ресурсами Донецької і Луганської областей, користуючись картою господарства на форзаці.

Назвіть основні галузі спеціалізації Донецького району.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Питання до другорядних членів речення.
Ви зараз читаєте: Донецький район