Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов

Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

9.3 Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов

Питання лісової типології для степових умов розробляв під керів­ництвом Г. М. Висоцького О. Л. Бєльгард, починаючи з 20-х років XX ст. Штучно створені ліси значно відрізняються від лісів природного по­ходження, бо в них немає такої відповідності усіх компонентів, яка існує у природних лісостанах.

Для класифікації степових штучних насаджень за основу

бралися лісорослинні умови – рельєф, механічний склад грунту, гідрологічний режим, наявність та ступінь окарбоначеності та засоленості. Також вра­хувався фактор заплавності, ступінь мінералізації грунтового розчину.

О. Л. Бєльгард будував класифікацію на біогеоценотичному підході, поділивши всі ліси степової зони на “позазаплавні” і “заплавні”. Останні розділив на коротко та тривалозаплавні. Шкала трофності замічена ординатою мінералізації: АВ – бідні піски з оліготрофною рослинністю; В – легкі супіски та глинясті піски, на яких домінують оліготрофи та мезотрофи; ВС – піщаний річний

алювій з мезотрофами, оліготрофами та мегатрофами; С – багаті супіски з мезо – та мегатрофами; D – суглинки або супіски з прошарками глини з мегатрофами та мезотрофами; Е – ділянки з ознаками засолення у заплавах та окарбоначеності у балках; F – чорноземи вилуговані та нейтральні, карбонатні; G – солонцево-солончакові комплекси.

За О. Л. Бєльгардом, типологія має три таксономічні одиниці: тип лісорослинних умов, тип екологічної структури і тип деревостану.

Тип екологічної структури визначається світловою структурою деревостану та тривалістю його впливу на грунтово-гідрологічні умови.

Наприклад, якщо дубовий деревостан першої порослевої генерації зростає на сухуватому чорноземі, то ділянку можна охарактеризувати формулою: чисельник – тип лісорослинних умов, а знаменник – тип екологічної структури і тип деревостану: 8д2Пп. У формулі, крім названих позначок, Тін(ч)-тіньова структура, П – другий віковий ступінь першої порослевої генерації; 8Д2Пп – склад дерево­стану.

Детально описана класифікація у книзі О. Л. Бєльгарда “Степное лесоведение” .


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Колообіг фосфору.
Ви зараз читаєте: Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов