Основні етапи розвитку української державностіЧастина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

2. Основні етапи розвитку української державності.

Пригадайте, які державні утворення існували на території сучасної України.

Найдавнішими державними утвореннями на території України були держави кімерійців (X-VIІ ст. до н. є.), скіфів (VII ст. до н. е. – І ст. н. е.), сарматів (III ст. до н. е. – III ст. н. е.). Скіфська й. імовірно. Сарматська держави були деспотичними монархіями. У VII ст. до н. е. на території України з’явилися поселення геків-колоністів –

міста – держави – грецькі колонії, найвідомішими з яких були Ольвія, ГІантікапей, Херсонес, Тіра тощо. Жителі цих міст будували свій устрій за зразком рабовласницької демократії Стародавньої Греції. На землях Причорномор’я існувало Боспорське царство.

У IX ст. виникає одне з наймогутніших державних утворень середньовіччя – слов’янська держава Київська Русь, яка поєднувала особливості феодальної монархії й елементи народної демократії (зокрема, народне віче). До цього періоду належить і найдавніша відома нам вітчизняна писемна пам’ятка прана – збірка законів “Руська правда”, яка з’явилася

в XI ст.

Основні етапи розвитку української державності

І. Білібін. Суд за часів “Руської правди”

Історичний розвиток спричинив розпад Київської Русі іі фео­дальну роздробленість. Монголо-татарська навала XIII ст. та її наслідки призвели до занепаду могутньої держави. Найдовше збе­рігала свою незалежність Галицька земля на заході України, але іі вона не встояла перед натиском кочовиків. Протягом XIV-XV ст. українські землі ввійшли до складу нової – Литовсько-Руської – держави. Виявивши мудрість, литовські князі, які очолювали цю спільноту, узяли найкраще в народів, що населяли їхню державу. Основою правової системи Литовської держави в XV ст. була “Руська правда”. Лише в XVI ст. з’явилися власні правові акти нової держави – Литовські статути (1529. 1566, 1588 pp.). У цих документах знаходимо поняття “державний суверенітет”, ідею поділу судової та виконавчої влади, рівності громадян перед законом (у тодішньому, звичайно, розумінні). У XVI ст. Україна ввійшла до складу новоутвореної держави – Речі Посполитої.

У боротьбі за волю, за краще життя в Україні поступово сформувалася принципово нова верства населення – козацтво з його військово-політичною організацією Запорозькою Січчю. Демокра­тичні процедури обрання керівників Січі, жорсткий контроль за обранцями з боку козаків, демократизм процедури ухвалених рі­шень – усе це особливості козацької республіки. Саме Запорозька Січ була зародком політичної організації Гетьманщини – устрою України в складі Російської держави.

Однією з найцікавіших пам’яток правової думки України є “Конституція прав і свобод Запорозького Війська”. Це перший відомий нам вітчизняний документ, у назві якого використано термін “конституція”. Його розробив у 1710 р. гетьман України у витанні

Пилип Орлик. Шістнадцять статей до­кумента визначали демократичні заса­ди української державності, принципи поділу влади, право приватної власнос­ті та її захист, права окремих категорій населення України. Звертаючи увагу на передовий. демократичний характер “Конституції…”, що заклала підвалини українського конституційного права, її неабияке історичне значення, зазначи­мо, що на території України вона не ді­яла, залишилася здебільшого деклара­тивною, адже її автор був усунутий від реальної влади в Україні й перебував у вигнанні.

Наступним етапом розвитку україн­ської державності були буремні роки другого десятиріччя XX ст. Одразу піс­ля Лютневої революції і повалення царської влади в Росії в березні 1917 р. В Україні було утворено Центральну раду, до якої ввійшли представ­ники різних українських політичних, громадських та інших органі­зацій, прийнято низку юридичних актів. Про її діяльність ви дізна­єтеся на уроках історії України. 9 (22) січня 1918 р. IV Універсалом Центральної ради Українську Народну Республіку було проголо­шено незалежною державою.

До 1920 р. в Україні змінилося кілька урядів і політичних устроїв (Українська держава – Гетьманат Павла Скоропадського. Україн­ська Народна Республіка, очолювана Директорією), кожен з яких залишив свої правові акти – кілька проектів Конституції УHP, підготовлених Директорією, Закон про тимчасовий державний устрій, виданий Скоропадським. Проте всі вони або залишилися проектами, або діяли обмежений час.

У 20-х роках XX ст. відбулося становлення радянської влади в Україні. Уперше проголосивши про своє існування 30 грудня 1917 p.. Українська Радянська Республіка (назва з часом змінювалася) у 1922 р. ввійшла до складу Радянського Союзу, у якому існувала до серпня 1991 р.

Набутий досвід правотворення в радянській Україні тих часів треба використовувати, ураховуючи допущені помилки. За роки існування радянської України було прийнято чотири конституції – у 1919,1929.1937 та 1978 pp.. тисячі законів та інших нормативних актів, деякі з них продовжують діяти й нині.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Стандартне відхилення.
Ви зараз читаєте: Основні етапи розвитку української державності