Підготовка рукопису до комп’ютерного друку


Лісівництво

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекція 6. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ ПРАЦІ

6.3 Підготовка рукопису до комп’ютерного друку

Однією з обов’язкових вимог до рукопису наукової праці є її зовнішнє оформлення. Текст статті, монографії, дисертації, інших наукових творів ретельно вичитується автором, уточнюються абзаци, розділи, глави, параграфи. Після комп’ютерного друку текст повинен звірятися з оригіналом, автор має внести відповідні правки. Якщо цього не зробити, то можуть бути допущені неточності,

помилки, які підуть далі при тиражуванні.

При підготовці дисертації потрібно чітко виконувати вимоги до її оформлення відповідно до вимог ВАК України. Відповідні вимоги ставляться і до оформлення магістерських випускних робіт.

Потрібно мати на увазі, що метою магістерської роботи є:

– закріплення набутих у процесі навчання в бакалавратурі та магістратурі теоретичних знань, вузькопрофесійних умінь і практичних навичок, необхідних для подальшої самостійної наукової, педагогічної чи виробничої діяльності;

– поглиблене вивчення методів лісівницьких досліджень, знання лісового сектору економіки

з метою продовження наукових досліджень в аспірантурі або здобувачем наукового ступеня.

Отже магістерська робота є самостійною науковою, кваліфіка­ційною працею, в якій на основі виконаних її автором досліджень та літературних джерел логічно і послідовно викладено розв’язання конкретної задачі, яке має відповідне значення для лісівничої науки або лісогосподарської практики.

Оскільки магістерська робота повинна пройти публічний захист, то в ній автор обов’язково має відобразити сукупність результатів проведених досліджень, а це буде характеристикою самого автора як здобувана освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістра наук”. Підкреслю­ється особистий внесок у розробку теми роботи з обов’язковою всебіч­ною аргументацією.

Магістерська робота оформляється відповідно до вимог Держав­ного стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Стосовно кандидатських дисертацій, то особлива увага зверта­ється на назву дисертації, яка повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді в назві допускається підзаголовок. Треба уникати виразів типу “Дослідження питання…”, “Деякі питання.,.”, “До питання…”тощо.

У тексті дисертації обов’язкові посилання на авторів і джерела, з яких використані матеріали або окремі результати.

Структура дисертації передбачає наступні складові частини:

– Титульний аркуш

– Зміст

– Перелік умовних позначень (при необхідності)

– Вступ

– Основна частина

– Висновки

В “Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій”, опублікованих у Бюлетені Вищої Агітаційної Комісії України № 2 за 2000 рік, наводяться вимоги до змісту кожної з перелічених складових частин дисертації, а також вимоги щодо оформлення дисертації (текст, ілюстрації, таблиці, формули, правила цитування та посилання на використані джерела, оформлення списку використаних джерел, додатки). Викладені також вимоги до автореферату дисертації, його структури, анотацій, оформлення та видання автореферату, структури файлу “Автореферат” на дискеті. В “Основних вимогах” викладений порядок проходження та захисту дисертації.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір оповідання про лелек.
Ви зараз читаєте: Підготовка рукопису до комп’ютерного друку