СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

Тема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

УРОК 43. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

Цілі уроку: проаналізувати сучасні уявлення про фактори еволюції, окремо розглянути внутрішньовидові й міжвидові фактори еволюції; розвивати вміння зіставляти факти й робити висновки; виховувати почуття єдності людини з природою.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілю­струють вплив окремих факторів еволю­ції на популяції певних видів.

Базові поняття й терміни: еволюція, популяція, фактори еволюції, екологічні фактори,

внутрішньовидові фактори еволюції, міжвидові фактори еволюції.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Що таке макроеволюція?

2. Що таке мікроеволюція?

3. Які основні фактори еволюції виділяє синтетична теорія еволю­ції?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Фактори еволюції – це чинники, які призводять до адаптивних змін організмів, популяцій і видів. Протягом тривалого часу серед учених було поширено дві системи поглядів на фактори еволюції: автогенез (еволюція

є наслідком дії лише внутрішніх факторів) і ектогенез (еволюція є наслідком дії лише зовнішніх факторів).

Проте, обидві точки зору не враховували багаторівневості ор­ганізації живої матерії. Так, вплив гормонів на клітину організму є зовнішнім впливом для клітинного рівня організації і внутріш­нім – для організменого.

Сучасна наука вважає, що на різних рівнях організації живої матерії діють специфічні фактори еволюції, у результаті спільної дії яких і відбувається адаптація організмів і популяцій до умов середовища. Так, на молекулярному рівні важливим фактором є хімічні та фізико-хімічні властивості органічних молекул. На клітинному рівні – організація взаємодії між компартментами клітини, а на організменому – дія екологічних факторів.

Усі екологічні фактори є водночас і факторами еволюції, за умо­ви, якщо вони діють із постійною інтенсивністю або остання пері­одично змінюється. До таких факторів можна віднести клімат, со­лоність водойми, властивості грунту, наявність хижаків, наявність і властивості здобичі, конкурентних видів тощо.

Стосовно популяційного рівня організації живої матерії виді­ляють внутрішньовидові та міжвидові фактори еволюції. Внутріш­ньовидові фактори є результатом взаємодії осіб усередині популя­ції. Це міграції, хвилі життя, статевий добір, соціальні зв’язки (у низки видів), розподіл територій існування всередині ареалу. Результатом дії внутрішньовидових факторів еволюції є саморегу­ляція густоти популяцій. Це підвищує шанси виду на успіх у між­видовій боротьбі, бо дозволяє йому ефективно використовувати ре­сурси середовища існування в межах свого ареалу.

Міжвидові фактори еволюції є результатом взаємодії між осо­бинами й популяціями різних видів. До цих факторів відносять різні форми симбіозу – мутуалізм, коменсалізм, паразитизм, а та­кож конкуренцію та трофічні зв’язки.

У різних умовах кожен із цих факторів має різну інтенсивність, яка зумовлена густотою популяцій видів, що взаємодіють. Ці вза­ємини відіграють важливу роль у підтриманні екологічної рівно­ваги в екосистемах. Так, збільшення популяцій жертв призводить до збільшення популяцій хижаків і паразитів. Це, у свою чергу, спричиняє зменшення чисельності популяції жертви, а потім, уна­слідок цього, і хижаків з паразитами.

Дуже важливим міжвидовим фактором еволюції в наш час є ан­тропогенний фактор. Хоча його зазвичай розглядають у негативно­му аспекті, але це справедливо не для всіх видів. Дійсно, види, за­несені до Червоної книги, страждають від антропогенного впливу. А от домашні тварини й культурні рослини, навпаки, від дії цього фактора лише виграли. Виграли від цього й види, які пристосува­лися до існування поряд з людиною – таргани, бур’яни, паразити і збудники хвороб людини, домашніх тварин і культурних рослин, їх ареал суттєво збільшився, а чисельність зросла.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке фактори еволюції?

2. Які фактори еволюції є внутрішньовидовими?

3. Які фактори еволюції є міжвидовими?

4. Чому треба вивчати процеси еволюції?

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Задачі на знаходження четвертого пропорційного.
Ви зараз читаєте: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ