ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

Фінансовий ринок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

1. Торгівля цінними паперами – це:

A) діяльність по визначенню взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами і розрахунків по них;

B) здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення або комісії за рахунок своїх клієнтів або від свого імені і за свій рахунок з метою перепродажу третім особам;

C) діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів

та/або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами;

Б) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

2. Емітенти це:

A) державні органи й органи самоврядування, тобто недержавні (фондова біржа, різноманітні професійні організації), які виконують задачу правового регулювання порядку на ринку;

B) будь-які юридичні і фізичні особи, що вкладають свої кошти в операції з цінними паперами щоб розмістити свої тимчасово вільні фінансові ресурси;

C) юридичні і фізичні особи, які надають послуги або консультації по управлінню цінними паперами інших осіб

і активам інвестиційних фондів;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

3. Основні функцій фондового ринку полягають:

A) у перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку і реального фінансового стану емітента

B) у централізації тимчасово вільних коштів і заощаджень для фінансування економіки;

C) у здійсненні переливу капіталу з метою його концентрації в технічно або економічно прогресивних галузях і найбільш перспективних регіонах;

D) у забезпеченні стабільності банківського і грошового ринку.

Е) в інформації про стан економічної кон’юнктури, виходячи зі стану ринку цінних паперів;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

4. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

A) дилерську діяльність;

B) брокерську діяльність;

C) андеррайтинг;

D) діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

5. Інформація про випуск акцій підлягає:

A) реєстрації в Міністерстві фінансів;

B) реєстрації в Комісії з цінних паперів;

C) розсиланню всім акціонерам;

D) публікації в пресі;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

6. За якими акціями сплачуються дивіденди:

A) за акціями, що належать акціонерам;

B) за акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства;

C) за акціями, що належать акціонерам; знаходяться на балансі товариства і випускатимуться в обіг найближчим часом;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

7. Акції, які передаються іншій особі шляхом здійснення на них передатного напису (індосаменту), це акції:

A) на пред’явника;

B) емісійні;

C) іменні;

D) ордерні;

Е) неемісійні;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

8. Критеріями віднесення фінансового інструмента до групи похідних є:

A) залежність його ціни безпосередньо або опосередковано від ціни або характеристики базового активу;

B) свідчення майнового права у формі титулу власності або майнового права, як відносин позики власника документа до особи, що його випустила;

C) свідчення про інвестування коштів;

D) стандартизація умов виконання зобов’язань по фінансових інструментах;

Е) наявність сукупності документів, що мають один базовий актив, однаковий термін обігу і термін виконання зобов’язань;

F) відповідність обсягу і якості базового активу встановленим стандартам;

G) усі відповіді правильні;

H) правильної відповіді немає.

9. Стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладання угоди або на час такого придбання за рішенням сторін контракту називається:

A) варант;

B) опціон;

C) ф’ючерс;

D) форвард;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

10. Розподіл емітентів або їхніх цінних паперів по позиціях у залежності від їх інвестиційної привабливості або ступеня ризику називається:

A) листингом;

B) рейтингом;

C) котируванням;

D) андсрайтінгом;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

11. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери, що випускаються цим емітентом, відомі як:

A) облігації з правом дострокового погашення;

B) конвертовані облігації;

C) компенсовані облігації;

D) варанти;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

12. Документований еквівалент цінного папера іноземного емітента для обігу на міжнародних фондових ринках це:

A) акція;

B) облігація зовнішнього займу;

C) депозитарна розписка;

D) казначейське зобов’язання республіки;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

13. Для більш точного визначення балансової вартості акцій із суми активів варто виключити:

A) безнадійну дебіторську заборгованість;

B) неліквідні запаси і фінансові вкладення;

C) нематеріальні активи;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

14. Особлива форма доходу по боргових цінних паперах, що полягає в тім, що емітент розміщає свої цінні папери за ціною нижче номіналу, а погашає їх по номінальній вартості, це:

A) відсоток;

B) дисконт;

C) ануїтет;

D) дивіденд;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

15. Які основні теорії оцінки цінних паперів?

A) фундаментальна;

B) “випадкових блукань”;

C) дзеркального відображення;

D) варіаційного підходу;

Е) моделювання;

F) технічного аналізу;

G) усі відповіді правильні;

H) правильної відповіді немає.

16. Який портфель орієнтований на збільшення капіталу переважно за рахунок підвищення курсу цінних паперів?

A ) конвертований портфель;

B ) портфель грошового ринку;

C ) портфель доходу;

D) портфель росту;

Е) портфель облігацій;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

17. До офіційного котирування на фондовій біржі допускаються такі цінні папери:

A) акції відкритих акціонерних товариств, що пропонуються для обігу після їх емісії;

B) облігації внутрішніх і зовнішніх позик, казначейські зобов’язання України й облігації місцевих позик;

C) облігації підприємств усіх форм власності;

D) ощадні та депозитні сертифікати на пред’явника;

Е) похідні цінні папери, види та особливості біржової торгівлі якими визначаються правилами фондової біржі;

F) цінні папери іноземних емітентів, за умови їх реєстрації ДКЦПФР;

G) векселі юридичних осіб;

H) усі відповіді правильні;

І) правильної відповіді немає.

18. Процедура внесення акцій компанії в котирувальний список фондової біржі називається:

A) котировкою;

B) лістингом;

C) реєстрацією;

D) конверсією;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

19. Функція фондової біржі, що полягає в оцінці вартості та привабливості цінних паперів, називається:

A) посередницькою;

B) індикативною;

C) регулятивною;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

20. Механізм визначення та фіксації ціни цінного паперу в процесі біржових торгів впродовж кожного дня роботи біржі – це:

A) лістинг;

B) котирування;

C) інвестування;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

21. Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли кількість її членів не перебільшує:

A) 5;

B) 10;

C) 25;

D) 50;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

22. До документів, на підставі яких у системі реєстру оформляється перехід права власності на іменні цінні папери за результатами цивільно-правових угод, відноситься:

A) передаточне розпорядження;

B) сертифікат іменних цінних паперів зареєстрованої особи;

C) податкова декларація;

D) оригінал або копія цивільно-правової угоди, що підтверджує перехід права власності на цінні папери;

Е) анкета нового власника;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

23. Технічний рахунок – це рахунок, що:

A) ведеться хоронителем для власника цінних паперів;

B) ведеться депозитарієм для хоронителя;

C) відкриває депозитарій своєму клієнту, для якого він здійснює кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

24. Технічний субрахунок обліку зобов’язань щодо угод з цінними паперами ведеться:

A) розрахунковим банком;

B) депозитарієм;

C) хоронителем;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

25. Цінні папери, випущені в документальній формі, можуть бути переведені в бездокументальну форму і зберігатися на електронних носіях унаслідок:

A) дематеріалізації цінних паперів;

B) знерухомлення цінних паперів.

C) усі відповіді правильні;

D) правильної відповіді немає.

26. Знерухомлені іменні цінні папери в системі реєстру враховуються:

A) на особовому рахунку їхнього власника;

B) на емісійному рахунку емітента;

C) на особовому рахунку емітента;

D) на особовому рахунку номінального власника депозитарної установи, у якого вони знерухомлені;

Е) усі відповіді правильні;

F) правильної відповіді немає.

27. Функція фондових індексів, що проявляється в їх використанні як базового активу під час укладання ф’ючерсних контрактів та купівлі опціонів, називається:

A) діагностичною;

B) індикативною;

C) спекулятивною;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

28. Розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента – це:

A) дилерська діяльність;

B) брокерська діяльність;

C) андеррайтинг;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

29. Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції:

A) дарування та спадкування цінних паперів;

B) операції, пов’язані з виконанням рішення суду;

C) розміщення емітентом власних цінних паперів;

D) викуп емітентом власних цінних паперів;

Е) придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

30. Емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:

A) фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента у строки, встановлені законодавством;

B) будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;

C) власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

D) допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з українських фондових бірж;

Е) проведення реєстрації випуску цінних паперів;

F ) усі відповіді правильні;

G ) правильної відповіді немає.

31. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України:

A) на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу;

B) за рішенням державної комісії;

C) за рішенням суду;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

32. Будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів:

A) вільна інформація;

B) інсайдерська інформація;

C) секретна інформація;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.

33. Індекс Доу-Джонса являє собою:

A) середньоарифметичної ринкової вартості акцій базових компаній;

B) відношення сумарної поточної капіталізації акцій базових компаній до первісної їхньої капіталізації;

C) криву, що відбиває динаміку зміни попиту та пропозиції на конкретний цінний папір;

D) усі відповіді правильні;

E) правильної відповіді немає.

34. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, – не:

A) L-індекс;

B) ПФТС-індекс;

C) KAC-20(S);

D) pro V-50;

E) DSIA;

F) усі відповіді правильні;

G) правильної відповіді немає.

35. Скільки емітентів включені в базу розрахунку промислового індексу Доу-Джонса:

A) 12;

B) 30;

C) 50;

D) усі відповіді правильні;

Е) правильної відповіді немає.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як скласти складний план.
Ви зараз читаєте: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2