КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

Фінансовий ринок

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

Тема 7. Становлення, сутність та особливості діяльності ринку цінних паперів

1. Чому і як почалася торгівля цінними паперами в світі та в Україні?

2. Розкрийте сутність основних функцій фондового ринку.

3. Класифікуйте суб’єкти фондового ринку, які їх цілі?

4. Які види діяльності можуть здійснюватись на фондовому ринку та по яким правилам?

5. Які основні фондові операції?

6. Розкрийте принципи

функціонування ринку цінних паперів.

Тема 8. Фінансові інструменти на ринку цінних паперів

1. Поняття цінних паперів, їх ознаки та характеристика.

2. Які цінні папери емітуються в Україні та які функції вони виконують?

3. Яка різниця в використанні цінних паперів згідно з їх вартісними характеристиками?

4. Перелічити відмінності акцій від облігацій.

5. Перелічити відмінності привілейованих акцій від простих акцій.

6. У чому відмінність привілейованих акцій від облігацій?

7. Перелічити відомі Вам боргові цінні папери.

8. У чому відмінність простого векселя від переказного?

9. Віднесення

цінних паперів до похідних та їх обіг.

10. Які існують СВОПи?

11. Опціони та їх різновиди.

12. У чому відмінність між ф’ючерсом і форвардом?

13. Які депозитарні розписки існують в світі?

14. Розкрийте суть ордеру, варанта та купона.

Завдання 1. Процентна ставка з фінансування становить 14 % річних, з інвестування – 12 % річних, дохідність активу – 12,5 % річних. Ціна спот активу на початок періоду – 200 грн.

Визначте інтервал для визначення теоретичної форвардної ціни, якщо дата поставки – через три місяці. Зробіть висновки.

Завдання 2. Ставка з фінансування дорівнює процентній ставці з інвестування і становить 11 % річних. Дохідність активу – 9,5% річних. Визначте теоретичну форвардну ціну, якщо ціна спот активу на початок періоду становить 40 грн., дата поставки – через 6 міс. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 3. Ставка фінансування та інвестування, що нараховується безперервно, становить 13 % річних. Ціна поставки активу, зафіксована у форвардному контракті,- 150 грн. Визначте ціну форвардного контракту за 4 місяці до дати поставки, якщо форвардна ціна активу в цей момент – 151,6 грн. та зробіть висновки.

Завдання 4. Компанія має намір через три місяці продати на ринку 500 т. цукру. Бажаючи, уникнути цінового ризику, пов’язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хеджування ф’ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить 400 грн., а ф’ючерсна – 405 грн/т. Обсяг базового активу, тобто цукру, у ф’ючерсному контракті дорівнює 50 т.

Визначте:

А) якою має бути ф’ючерсна ціна цукру на дату поставки у разі ідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить 396 грн./т?

Б) якою має бути ф’ючерсна ціна цукру на дату поставки у разі неідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить 396 грн./т і виграш у результаті хеджування дорівнює 500 грн.?

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 5. Виробник кави планує через 3 міс. продати 20 т. кави. Очікуючи падіння цін на каву, він укладає форвардний контракт на продаж 20 т. кави через 3 міс. за ціною 1530 дол./т. Визначте розмір виграшів чи втрат, які матиме виробник кави, продаючи каву за форвардним контрактом, якщо ціна спот кави на початок періоду становить 1520 дол./т, на кінець періоду (через З міс.) ціна спот кави становить:

А) 1515 дол./т;

Б) 1535 дол./т.

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 6. Розробіть стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 місяці продати на ринку актив А і очікує падіння цін на нього.

Визначте виграші/втрати від проведення операції, якщо страйкова ціна активу А становить 100 грн., премія – 5 грн. Дата виконання – через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить:

А) 93 грн.;

Б) 103 грн. Зробіть висновки.

Завдання 7. Визначте виграші/втрати власника альтернативного опціону PUT, якщо страйкові ціни базових активів А і В відповідно дорівнюють 70 грн. і 95 грн., ціни спот на дату виконання опціону – 80грн., 103 грн., сплачена премія – 5 грн. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 8. Визначте виграші/втрати власника 10 опціонів PUT, якщо страйкова ціна – 100 грн., премія – 3 грн., ринкова ціна активу в день виконання опціону:

А) 95 грн.;

В) 102 грн.;

Б) 99 грн.;

Г) 106 грн.

Зробіть відповідні висновки.

Методичні рекомендації

Розрахунок теоретичної форвардної ціни проводиться за наступною формулою:

Фт = Цс + Цс – (r – ka),

Де Фт – теоретична форвардна ціна,

Цс – ціна спот активу,

R – процентна ставка,

Ka – дохідність активу.

Верхня та нижня межі форвардних цін розраховуються за наступними формулами:

Фв = Цс + Цс – (rф – ka),

Фн = Цс + Цс – (ri – kа),

Де Фв – верхня межа форвардної ціни,

Фн – нижня межа форвардної ціни,

Rф, ri – відповідно ставки фінансування та інвестування.

Для визначення доходності опціону CALL слід використовувати формулу:

Д = Цс – Цстр – П

Де Д – дохідність опціону,

Цстр – страйкова ціна активу,

П – премія.

Тема 9. Методи оцінки на фондовому ринку.

Формування портфеля цінних паперів

1. Що таке дисконтний цінний папір і як вирахувати мінімальний розмір дисконту при продажі такого цінного папера?

2. Яким чином різниця в оцінці внутрішньої вартості тих самих цінних паперів стимулює операції на фондовому ринку?

3. Що таке ринкова та внутрішня ціна цінного папера? При якім співвідношенні внутрішньої і ринкової ціни інвестору є сенс купувати цінні папери?

4. У чому відмінність емісійної вартості цінних паперів від їхньої номінальної вартості? Які витрати обумовлюють велику величину емісійної вартості?

5. Що таке “ринкова капіталізація” акцій і потенціал акції. Як ці показники використовуються для прийняття рішень про покупку акцій?

6. Що таке “збалансований доход” на одну акцію і як він ув’язаний з часом виплати дивідендів?

7. Що таке ліквідність цінних паперів, коефіцієнт ліквідності акцій?

8. Прибутковість облігацій. Формула її розрахунку.

9. Методика розрахунку прибутковості облігацій на термін настання платежу.

10. Які дві основні форми одержання інвестором доходу від цінних паперів і операцій з ними?

11. Суть трьох основних теорій оцінки цінних паперів.

12. Які цілі переслідують інвестори при формуванні портфеля цінних паперів?

13. Які існують форми управління портфелем цінних паперів?

14. На основі яких критеріїв здійснюється оптимізація портфелю цінних паперів?

Завдання 1. Ліквідні активи фірми на початок місяця становили 26 %, на кінець місяця – 36 % всіх активів. Визначте якому

Випадку може бути більшою різниця між балансовою та ринковою оцінками власного капіталу фірми – на початок чи на кінець місяця? Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2. Статутний капітал акціонерного товариства становить 1 млн. грн. Розрахуйте, яким може бути розмір наступної емісії акцій, якщо при цьому акціонерне товариство планує випустити привілейовані акції на суму 0,5 млн. грн. та здійснити емісію облігацій у розмірі 1,5 млн. грн.? Зробіть висновки.

Завдання 3. Визначте балансову та ринкову вартість активів, якщо балансова оцінка власного капіталу становить 15 млн. грн., ринкова оцінка власного капіталу – 20 млн. грн., зобов’язання – 17 млн. грн.? Зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Протягом року фірма отримала прибуток у розмірі 2500 тис. грн. од., 20 % прибутку сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 80 % прибутку залишились нерозподіленими. Розрахуйте на скільки змінився протягом року акціонерний та власний капітал фірми? Зробіть висновки.

Завдання 5. Ринкова вартість акції компанії протягом року зросла з 9 до 14 грн. Визначте на скільки процентів змінились при цьому балансова, ринкова оцінка власного капіталу та ринкова капіталізація компанії? Зробіть відповідні висновки.

Завдання 6. При створенні акціонерного товариства був зареєстрований статутний капітал у розмірі 2 млн. грн. Протягом року з моменту реєстрації акціонерне товариство здійснило другу емісію акцій в розмірі 1 млн. грн. і отримало прибуток у розмірі 0,2 млн. грн., який залишився нерозподіленим. Визначте акціонерний та власний капітал акціонерного товариства на момент реєстрації та через рік, зробіть висновки.

Завдання 7. Визначте який вигляд буде мати баланс акціонерного товариства в результаті проведення першої емісії при зареєстрованому статутному фонді в розмірі 1,5 млн. грн., якщо в оплату акцій надійшли основні засоби на суму 350 000 грн., нематеріальні активи на суму 150 000 грн., грошові кошти в розмірі 550 000 гр. од.? Зробіть відповідні висновки.

Завдання 8. Обчисліть ринкову капіталізацію та ринкову вартість акції після останньої емісії, якщо до останньої емісії загальна кількість акцій становила 50 000 шт., ринкова вартість акції – 10 грн. У результаті останньої емісії було розміщено 25 000 акцій серед акціонерів за підписною ціною 9 грн. Зробіть висновки.

Завдання 9. Визначте акціонерний, власний капітал та зобов’язання на початок та на кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на 300 000 грн. облігації, конвертовані в акції на суму 100 000 грн., отриманий прибуток у розмірі 30 000 грн. (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви корпорації становили, грн.: статутний капітал – 500 000 грн., резервний капітал – 50 000 грн., конвертовані облігації 100 000 грн., кредит банку – 60 000 грн. Зробіть висновки.

Методичні рекомендації

Балансова вартість акції розраховується як частка від ділення вартості чистих активів компанії на кількість розміщених акцій.

Балансова вартість акції є відображенням балансової оцінки власного капіталу компанії і розраховується по формулі:

Балансова вартість активів = Балансова оцінка власного капіталу + Зобов’язання

Або

Балансова оцінка власного капіталу = Балансова вартість активів – Зобов’язання

Ринкова оцінка власного капіталу визначається так:

Ринкова вартість активів = Ринкова оцінка власного капіталу + Зобов’язання

Або

Ринкова оцінка власного капіталу = Ринкова вартість активів – Зобов’язання

Завдання 10. Облігація з фіксованим купоном 15 %, що сплачується раз на рік, буде погашена 01.02.2009 р. за номінальною вартістю 1000 грн.

1) оцініть ринкову вартість облігації після сплати за нею відсотків 01.02.2007 р., якщо дохідність по подібних облігаціях, що перебувають в обігу в даний момент на ринку, становить 17 %. Наступні купонні виплати за облігацією буде здійснено через рік;

2) визначте, яку суму повинен був сплатити інвестор власнику облігації при купівлі її 05.08.2008 p., якщо останні купонні виплати відбулися 01.02.2008 p., ринкова дохідність подібних облігацій, що перебувають у даний момент на ринку, становить 12 %?

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 11. Визначте еластичність ціни облігації з фіксованим купоном, якщо при зростанні ринкових процентних ставок з 11 до 13 % ринкова ціна облігації змінилась з І 110 до 1015 грн. Зробіть висновки.

Завдання 12. Інвестор має змогу вкласти кошти в дворічну дисконтну облігацію, що забезпечує дохідність 11 % і буде погашена за номіналом 1225 грн. або інвестувати кошти в однорічну облігацію з рівнем доходу 9 % та номіналом 1225 грн., а через рік реінвестувати кошти в таку саму облігацію. Розрахуйте яку дохідність повинна мати однорічна облігація через рік, щоб результат від інвестування коштів у першому і другому випадку був однаковий? Зробіть відповідні висновки.

Завдання 13. Дивіденди за акціями з постійним коефіцієнтом зростання чотири роки тому становили 17 грн. Останні сплачені дивіденди дорівнюють 23 грн. Визначте очікувану дохідність акції, якщо її ринкова вартість 85 грн. Зробіть висновки.

Завдання 14. Інвестором було придбано 100 акцій за ціною 38 грн. за кожну. Через півроку вони були продані за ціною 44,7 грн. за акцію після сплати за ними дивідендів у розмірі 5 грн. на акцію. Визначте дохідність цієї операції та прибуток, отриманий інвестором. Зробіть висновки.

Завдання 15. За три місяці до терміну погашення інвестором було придбано 15 купонних облігацій з купоном 14% за ринковою ціною 1 100 грн. Через три місяці облігації були погашені за номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Визначте дохідність цієї операції та зробіть висновки.

Завдання 16. Ринкова вартість портфеля на початок першого періоду становить 100 тис. грн., на кінець першого періоду – 120 тис., на кінець другого – 150 тис. грн., на кінець третього –

160 тис. грн. Визначте дохідність портфеля в кожному з періодів, середню арифметичну процентну ставку та зробіть відповідні висновки.

Завдання 17. Дохідність портфеля цінних паперів у кожному з чотирьох періодів відповідно становить 9, 14, 11, 13 %. Визначте середню арифметичну та середню геометричну процентні ставки за портфелем. Зробіть висновки.

Завдання 18. Дохідність портфеля в кожному з трьох періодів становить відповідно: 10%, 16% і 12%. Визначте ринкову вартість портфеля по періодах та зробіть відповідні висновки, якщо на початок першого періоду ринкова вартість портфеля становила 200 тис. грн.

Методичні рекомендації

Ринкова вартість купонної облігації оцінюється за формулою:

Де Сі – купонні виплати за і-й період,

N – кількість періодів до погашення,

№ – сума, яку отримає власник при її погашенні,

Ko – дисконтна ставка.

Купонно-еквівалентний дохід визначається за формулою:

Де kk – купонно-еквівалентний дохід.

Еквівалентна ставка доходу розраховується наступним чином:

Де ke – ефективна ставка доходу.

Якщо з моменту останніх купонних виплат минуло t1 днів, до наступних виплат залишилося t днів, період становить T днів (як правило, 365), вартість облігації з фіксованим купоном С з достатнім ступенем точності обчислюється за формулою:

Еластичність ціни визначається за формулою:

Де E – еластичність ціни,

P1,P2 – ринкові ціни облігації при ринковій дохідності і1, і2.

Тривалість боргового зобов’язання розраховується за формулою:

Де D – тривалість позики,

I – проценти, які отримує кредитор за весь період позики,

Со – сума позики,

К – процентна ставка.

Ринкова вартість акції за дивідендним методом здійснюється за формулою:

Де Do – останні сплачені дивіденди,

D1 – очікувані дивіденди,

G – коефіцієнт зростання.

Ринкова вартість акції за методом “дійсної вартості акції”:

Ціна акції = Р/Е * Прибуток на акцію,

Де P/E – співвідношення поточної ринкової ціни до величини прибутку, що припадає на одну акцію.

Ринкова вартість акції за методом “ринкової оцінки активів”:

Дійсна вартість акції = (Ліквідна вартість активів – Зобов’язання) : Кількість розміщених акцій.

Тема 10. Сучасна інфраструктура ринку цінних паперів

1. Які організації обслуговують ринок цінних паперів, їх основні функції?

2. Яким чином обертаються бездокументальні цінні папери?

3. Що таке фондові індекси, для чого використовуються?

4. Що таке фондові рейтинги?

5. Зобразити схеми роботи інвестфондів і компаній, їхньої взаємодії з інвесторами й іншими організаціями.

6. Яку інформацію про себе і свої цінні папери емітенти зобов’язані надавати громадськості?

7. Розкрийте механізм здійснення розрахунково-клірингових депозитарних операцій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рідину називають незмочуючою якщо.
Ви зараз читаєте: КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)