Європейська валютна система у XXI ст


УРОК 94

Європейська валютна система у XXI ст.

Мета уроку: ознайомитися з Європейською валютною системою, її параметрами, механізмом формування курсу євро; розглянути особливості міжнародних грошей (СДР), їхні переваги; навчитися обчислювати курси міжнародних грошей.

Основні поняття: спеціальні права запозичення, валютний кошик, Європейський платіжний союз, Європейська валютна система.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Вивчення нового матеріалу

Спеціальні

права запозичення, СДР (від англ. special drawing rights) були створені МВФ у 1969 р. для підтримання Бреттон-Вудської системи обмінного курсу. Світовий попит на два ключові резервні активи – золото і долар США – довели неадекватність тогочасного світового торговельного та фінансового розвитку. Отже, світова спільнота вирішила створити резервні активи під протекцією МВФ. Спочатку одиниця СДР прирівнювалась до 0,888671 г високоякісного золота, що, у свою чергу, мало доларовий еквівалент.

Після скасування Бреттон-Вудської валютної системи на ямайській конференції було введено стандарт СДР із метою зробити її головним

резервним та розрахунковим засобом, що емітується Міжнародним валютним фондом. Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

З липня 1974 р. золотий уміст СДР було відмінено, а його курс почав визначатися на базі валютного кошика спочатку шістнадцяти валют, а з 2001 р. – на базі чотирьох валют: євро, японської єни, фунта стерлінгів Великої Британії та долара США. Вартість СДР щодня публікується на веб-сайті МВФ і розраховується як сума певних кількостей чотирьох валют, оцінених у доларах США, на підставі валютних курсів, що котируються щодня опівдні на Лондонській біржі. Склад кошика переглядається кожні п’ять років, щоб переконатись у тому, що він відбиває відносні значення валют у світовій торговій та фінансовій системах.

Європейська валютна система. Розвиток сучасної міжнародної економіки визначається протиборством двох тенденцій – доцентрової та відцентрової. У валютній сфері ці тенденції пов’язані з прагненням до валютного співробітництва і координації валютної політики в масштабі всієї міжнародної економіки, а з іншого боку, чітко проявляються регіональні валютні інтеграції, найбільш розвиненою з яких є Європейська валютна система.

Європейська валютна система (ЄВС), яка є результатом і водночас одним із важливих інструментів європейської інтеграції, у своєму розвитку пройшла низку етапів. Вона була започаткована ще в перші повоєнні роки. На першому етапі валютні угоди між країнами Західної Європи укладалися переважно на двосторонній основі. На підставі цих угод здійснювалися взаємне регулювання платіжних балансів, безготівкові розрахунки, обов’язковий залік взаємних вимог і зобов’язань, пільгове кредитування.

Наступним, більш високим, щаблем валютних відносин стало функціонування в 1950-1958 pp. Європейського платіжного союзу (ЄПС), який розвивався на багатосторонній кліринговій основі. ЄПС об’єднував 17 країн Західної Європи.

Підписання в 1957 р. Римської угоди про утворення Європейської економічної співдружності ознаменувало наступний етап у розвитку валютних відносин. 31 січня 1959 р. почав функціонувати Європейський валютний союз, у якому продовжували співробітництво всі 17 країн, що входили до колишнього Європейського платіжного союзу.

Новий етап європейської валютної інтеграції пов’язаний з трансформацією Європейського валютного союзу в Європейську валютну систему. Її кінцева мета – заміна національних грошових одиниць країн – учасниць Європейської валютної системи, а це – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Данія та інші європейські країни, на єдину валюту співтовариства. Така валюта, поетапне впровадження якої було передбачено з початку 1999 p., дістала назву євро. Маастрихтським договором були визначені ті країни, які відповідали критеріям, що служать перепусткою до валютного союзу.

Ці критерії полягають у такому:

¦ рівень інфляції не повинен перевищувати рівень інфляції у трьох країнах із найменшим показником на 1,5%;

¦ довгострокові відсоткові ставки не повинні перевищувати більш ніж на 2 відсоткові ставки за довгостроковими кредитами в трьох країнах із найменшою інфляцією;

¦ національна валюта не повинна девальвуватися впродовж останніх двох років, а її валютний курс має коливатись у межах 2,25 %, передбачуваних Європейською валютною системою;

¦ дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3 % ВВП;

¦ державний борг не повинен бути більшим за 60 % ВВП.

Було підраховано, що створення єдиної валюти дозволило б скасувати витрати на обмін однієї валюти на іншу і призвело б до економії близько 25 млрд. дол. на рік лише на транзакційних витратах. Скасування валютного ризику дозволило б залучити нові інвестиції й укріпило економіку ЄС. У 2002 р. євро замінила німецьку марку, французький франк, італійську ліру та інші грошові одиниці. Це стало важливим чинником глибокої інтеграції всіх сторін суспільного життя країн – учасниць Європейської валютної системи.

IV. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів

1 . Розв’яжіть задачі

Задача 1

Наприкінці 2010 р. розмір резервів країн – учасниць МВФ становив близько 5,3 трлн. СДР. На 01.04. 2011 p. 1 дол. США дорівнював 0,632475 СДР. Обчисліть рівень резервів у доларах.

Розв’язання

Якщо 1 дол. США становив 0,632475 СДР, 1 СДР дорівнює близько 1,58 дол. США (1/0,632475). Отже, сумарні резерви в доларах становлять 8,374 трлн. дол. США.

Задача 2

Рівень інфляції в 15 країнах ЄС у 1995 р. становив: 1,5; 2,2; 1,9; 9,7; 4,8; 1,7; 2,6; 5,2; 2,1; 2,1; 2,4; 4,3; 1,2; 2,9; 2,8 %. За умовами Маастрихтської угоди стандартне відхилення рівня інфляції від її середнього значення в 15 країнах не повинне перевищувати 3 %. Чи виконали країни цю вимогу?

Розв’язання

Необхідно обчислити стандартне відхилення за формулою:

Стандартне відхилення = Європейська валютна система у XXI ст

Де Європейська валютна система у XXI ст – середньоарифметичне значення інфляції;

N – кількість країн;

Х – значення інфляції в i-й країні.

Країни вимогу виконали.

Задача 3

Обчисліть курс СДР до долара США на 19 квітня 2011 р. за даними, наведеними в таблиці.

Валюта

Вага валют у кошику СДР

Курс валюти відносно долара

Євро

0,4230

1,42780

Японська єна

12,1000

82,55000

Фунт стерлінгів

0,1110

1,62940

Долар США

0,6600

1

Розв’язання

Вага валюти розраховується МВФ раз на п’ять років залежно від частки експорту товарів і послуг окремих країн у загальному обсязі їхнього експорту за відповідні роки. Спочатку розраховується доларовий еквівалент валют – ваги валюти у СДР перемножується на її поточний курс до долара США: євро = 0,4230 • 1,42780 = 0,603959; японська ієна = 12,1000 • 1 = 0,146578; фунт стерлінгів = 0,111 • 1,62940 = 0,180863; долар США = 0,6600 • 1 = 0,6600. Курс СДР відносно долара – це сума отриманих доларових еквівалентів: 0,603959 + 0,146578 + 0,180863 + 0,6600 = 1,59140.

2. Розв’яжіть тестові завдання

1. Класифікація валютних систем базується:

А) на тому, який саме актив визнається резервним;

Б) золотому вмісті;

В) виникненні паралельного обігу валют на ринку країни

Г) обігових паперах і металевих грошових знаках.

2. Золотий паритет діяв за такої системи валютних відносин:

А) Ямайська валютна система;

Б) Паризька валютна система;

В) Бреттон-Вудська валютна система;

Г) Генуезька валютна система.

3. Ямайська валютна конференція:

А) розв’язала проблему обміну валют на золото;

Б) прийняла рішення про випуск євро;

В) затвердила долар як єдиний резервний засіб;

Г) розв’язала проблеми вільного вибору режиму валютного курсу.

4. За системи золото-девізного стандарту:

А) лише долар обмінювався на золото;

Б) як девізи виступали резервні валюти;

В) національна валюта не була забезпечена золотом;

Г) країни досягли найвищого прогресу у світовій торгівлі.

5. Вставте пропущені слова.

А) … – створена країнами – членами ЄС зона координованого плавання євро відносно долара США.

Б) … – створена Міжнародним валютним фондом валюта, що існує лише в безготівковій та розрахунковій формах.

В) … – валюти, на базі яких розраховується валюта, створена Міжнародним валютним фондом.

Г) … – міжнародна валютна система, заснована на офіційному закріпленні країнами золотого вмісту в одиниці національної валюти із зобов’язанням центральних банків купувати і продавати національну валюту в обмін на золото.

6. Офіційний золотий паритет, офіційна ціна на золото та фіксація масштабу золотого вмісту національних грошових одиниць були скасовані:

А) на Ямайській конференції;

Б) Паризькій конференції;

В) Бреттон-Вудській конференції;

Г) Генуезькій конференції.

7. Вставте пропущене слово.

… – цього року євро було введено в готівковий обіг.

Відповіді: 1 – б; 2 – б; 3 – г; 4 – а; 6 – а.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати доповідь з історії валютного регулювання в Україні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Типи угруповання тварин.
Ви зараз читаєте: Європейська валютна система у XXI ст