ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИТема. ПОПУЛЯЦІЯ, ЕКОСИСТЕМА, БІОСФЕРА

УРОК 35. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Цілі уроку: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; розвивати критичне мислення; виховувати відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотогра­фії, відеофрагменти (за наявності) із зо­браженням діяльності людини зі збережен­ня біорізноманіття й охорони природи.

Базові поняття й терміни: біорізноманіття, охорона природи, запо­відники,

заказники, національні парки, пам’ятки природи, зоопарки, реінтродукція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чи впливає діяльність людини на стан біосфери?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього се­редовища?

3. Чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?

4. Чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?

5. Які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь

учителя з елементами бесіди

За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989), біологічне різноманіття – це “все різноманіття форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу”. Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює весь набір видів на Землі – від бактерій і найпростіших до багатоклітинних рослин, тварин і гри­бів. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає ге­нетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття включає також розмаїття біологічних угрупо­вань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Для безперервного виживання видів і природних угруповань необхідні всі рівні біологічного різноманіття, всі вони важливі й для людини. Різноманітність видів демонструє багатство еволю­ційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ре­сурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їх найбагатшим набором видів виробляють чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині. Генетична різноманітність будь-якого виду необхідна для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до за­хворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Гене­тична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особ­ливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

Різноманітність на рівні угруповань являє собою колективний відгук видів на різні умови навколишнього середовища. Біологічні угруповання, характерні для пустель, степів, лісів і затоплюваних земель, підтримують безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її “обслуговування”, наприклад, з допо­могою регулювання паводків, захисту від грунтової ерозії, фільтра­ції повітря й води.

Необхідні терміни й поняття

Червона книга – затверджений перелік рідкісних видів і та­ких, що зникають, який містить стислі відомості про їхню біоло­гію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Зоологічні музеї – наукові установи, в яких зберігаються ко­лекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Зоологічні парки (зоопарки) – науково-просвітницькі устано­ви, що, крім освітніх функцій, виконують ще й функції збережен­ня та наукового дослідження рідкісних і зникаючих видів тварин.

Заповнення таблиці разом з учнями

Природоохоронні території України

Тип природоохоронних територій

Характеристика

Заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

Заказники

Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена госпо­дарська діяльність

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозво­ляються організований туризм і екскурсії

Заповідно-мисливські господарства

Території, на яких створені умови для роз­множення промислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями

Пам’ятки природи

Окремі природні об’єкти із заповідним режи­мом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

Заповідники України

– Державний заповідник Асканія-Нова.

– Державний заповідник Дунайські плавні.

– Канівський державний заповідник.

– Карадазький державний заповідник.

– Карпатський державний заповідник.

– Луганський державний заповідник.

– Державний заповідник Мис Мартьян.

– Поліський державний заповідник.

– Український державний степовий заповідник.

– Чорноморський державний заповідник.

– Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Навіщо потрібно охороняти біосферу?

2. Які засоби використовуються для збереження біорізноманіття?

3. Чим заповідники відрізняються від заказників?

4. Які функції виконують зоопарки й національні парки?

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Основні орфограми в коренях слів правила.
Ви зараз читаєте: ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. ОХОРОНА БІОСФЕРИ