ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА

ДОДАТОК 1.

ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Для визнання пропозиції раціоналізаторською і подальшої її правової охорони автор має правильно її оформити. Законодавство передбачає, що раціоналізаторська пропозиція повинна подаватись у формі письмової заяви з описом суті самої пропозиції. За потреби до заяви додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи і т. ін.), техніко-економічні розрахунки, повідомляються додаткові відомості про пропозицію. Подані матеріали повинні містити дані, достатні

для практичного здійснення пропозиції.

Заява на раціоналізаторську пропозицію оформляється автором (співавторами) на бланку форми № Р-1 – це є необхідною передумовою для закріплення пріоритету заявленої пропозиції. В заяві не повинно бути виправлень і помарок, які змінюють сутність пропозиції і утруднюють її правову оцінку.

Відомості про автора (співавтора) вказуються відповідно до вимог, наведених у бланку заяви.

Структура розділу заяви “Опис пропозиції” може бути наступною (наводиться один із можливих варіантів, який, звичайно, може бути іншим, якщо враховуватиметься специфіка об’єктів

і галузей):

1. Найменування об’єкта раціоналізаторської пропозиції;

2. Короткий опис об’єкта техніки, що використовувався до подачі пропозиції;

3. Недоліки вказаного об’єкта, які усуваються заявленою пропозицією;

4. Технічні засоби, які запропоновані авторами для усунення недоліків об’єкта техніки, що використовувався раніше;

5. Технічні, економічні та інші переваги запропонованого автором об’єкта в порівнянні з тим, що використовуються;

6. Предмет раціоналізаторської пропозиції.

Опис пропозиції повинен настільки повно і чітко викладати суть рішення, щоб по ньому можна було здійснити, реалізувати пропозицію.

Заява на раціоналізаторську пропозицію подається тому підприємству (організації), до діяльності якого відноситься пропозиція, незалежно від того, чи працює автор на цьому підприємстві. Як правило, вона подається в бюро раціоналізаторської та винахідництва інженеру з раціоналізації.

Якщо заява відповідає вимогам Положення, вона реєструється в журналі в день находження незалежно від висновку, який буде потім прийнято. На заявці ставиться номер із журналу і дата його надходження. На зареєстровану пропозицію автору видається довідка.

З моменту реєстрації заява стає документом підприємства, міністерства і на прохання автора (співавторів) може бути видана копія зареєстрованої заяви. Заява не приймається до розгляду і не реєструється в журналі, якщо:

♦ вона складена з порушенням вимог;

♦ пропозиція не пов’язана з діяльністю підприємства, організації, міністерства;

♦ пропозиція має організаційний характер.

У цих випадках заява у 5-денний термін з дня її надходження повертається автору із зазначенням причини відмови в реєстрації або з поясненням, куди її слід направити.

Якщо автор не згодний з відмовою в прийнятті до розгляду його заяви, він може оскаржити цю відмову в керівника підприємства. Скарга повинна бути розглянута в 15-денний термін з дня одержання повідомлення. У випадку задоволення скарги автора, заява повинна бути прийнята до розгляду і зареєстрована в журналі за першою датою надходження, про що повинен бути зроблений відповідний запис у графі журналу “Примітка”.

Суть реєстрації заяви на раціоналізаторську пропозицію полягає в наступному:

♦ підтверджується факт прийняття пропозиції до розгляду;

♦ фіксується пріоритет пропозиції;

♦ з часу реєстрації виникає зобов’язання підприємства в розгляді пропозиції,

Тобто, вона стає офіційним документом підприємства і не може видаватися автору за його побажанням.

Після реєстрації заяви, але до винесення по ній висновку, автор має право змінити чи доповнити опис пропозиції і графічні матеріали, не змінюючи суті пропозиції.

Заява на раціоналізаторську пропозицію відповідно до Положення повинна бути розглянута і по ній прийняте рішення протягом 15 днів.

Зареєстрована заява направляється для формулювання висновку про новизну і корисність пропозиції в ті підрозділи, до діяльності яких вона відноситься (цехи, відділи, служби і т. п.).

Висновок робиться в розділі заяви “Висновок на пропозицію” і підписується відповідними особами з відміткою про посаду, яку вони обіймають, і дати.

Після отримання висновку (заключення) керівник підприємства ухвалює рішення:

1. Про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання;

2. Про проведення дослідної перевірки пропозиції;

3. Про відхилення пропозиції (відхилення мотивується).

Після ухвалення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання, автору пропозиції видається посвідчення на раціоналізаторську пропозицію за спеціально затвердженою формою.

Посвідчення підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подачі і авторство. У випадку, коли авторів кілька, посвідчення видається кожному і зазначаються прізвища всіх співавторів.

Якщо при використанні раціоналізаторської пропозиції створюється економічний ефект, то складається розрахунок річної економічної ефективності. Якщо пропозиція не створює економічний ефект, то по ній складається розрахунок – обгрунтування дійсної її цінності.

Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується актом відповідної форми, підписується керівником того підрозділу, де буде впроваджуватися пропозиція. Акт повинен бути складений пізніше місячного терміну з початку використання пропозиції.

Автор раціоналізаторської пропозиції має право на винагороду протягом двох років від дати початку її використання на підприємстві, організації чи в закладі, які видали автору посвідчення на цю раціоналізаторську пропозицію.

Розмір винагороди визначається умовами договору між автором і підприємством і не може бути меншим:

♦ 10 % доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;

♦ 2% від частки собівартості продукції (робіт і послуг), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу. Винагорода сплачується автору відповідно до договору, але не пізніше 3-х місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.

Окрім винагороди, автор раціоналізаторської пропозиції або інші особи, які сприяли використанню пропозиції, можуть отримати премію за впровадження пропозиції у виробництво. Підприємство, організація, які використовують раціоналізаторські пропозиції, сплачують особам, у т. ч. тим, які не працюють на даному підприємстві, але сприяли створенню, одержанню правової охорони і використанню раціоналізаторських пропозицій, винагороду, розмір якої не повинен перевищувати розміру винагороди, сплаченої авторам зазначених раціоналізаторських пропозицій.

Це правило є обов’язковим згідно з Положенням про раціоналізаторські пропозиції в Україні для всіх юридичних і фізичних осіб, незалежно від форм власності і господарювання.

Підприємство, яке використовує раціоналізаторську пропозицію, має право підвищити розмір винагороди, якщо пропозиція не може бути широко реалізована. Авторам слід пам’ятати, що в разі несвоєчасної виплати винагороди за раціоналізаторську пропозицію за кожний прострочений день сплачуться пеня в розмірі 0,04% від суми, належної до сплати. Виплачену підприємством авторську винагороду, яка, як встановили пізніше, була здійснена безпідставно, автором підприємству не повертається, крім випадків, коли зайва виплата сталася з умисної вини автора.

Міністерства та інші органи державної виконавчої влади з урахуванням покладених на них функцій у сфері науки і техніки координують діяльність підприємств щодо організації робіт з раціоналізації і використання раціоналізаторських пропозицій.

Підприємства незалежно від форм власності забезпечують необхідні умови для використання раціоналізаторських пропозицій, можуть створювати підрозділи з питань охорони промислової власності і раціоналізаторських пропозицій, сприяють діяльності первинних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів України та інших громадських організацій, що надають авторам об’єктів промислової власності й раціоналізаторських пропозицій організаційну, матеріальну, технічну та іншу допомогу.

Розмір винагороди за раціоналізаторську пропозицію визначається залежно від суми річної економії, яка отримується в перший рік використання пропозиції.

Розмір винагороди за раціоналізаторську пропозицію, яка не створює економії, визначається залежно від її дійсної цінності з урахуванням технічного та іншого позитивного ефектів, що створюються пропозицією, і обсягу застосування пропозиції.

Відповідно до Положення, першість раціоналізаторської пропозиції (дата її пріоритету) визначається датою її надходження на підприємство, в організацію чи інший певний заклад.

Типова міжвідомча форма № Р-1

Керівникові_______________ Зареєстровано

Найменування підприємств, За N°__________

Організацій, установ ” “___________ 20____ р.

Таб.

Прізвище, ім’я, по батькові (співавтора)

Місце роботи або місце проживання

Посада

Освіта

Рік народження

Заява

На раціоналізаторську пропозицію

Прошу (просимо) розглянути пропозицію під назвою: _______________________________________________________

(коротка назва раціоналізаторської пропозиції)

________________________________________________________

(визнати її раціоналізаторською і прийняти до використання)

ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ

(писати розбірливо, без виправлень)

Пропоную (-ємо) змінити конструкцію виробу, технологію виробництва або техніки, що застосовується, зміну складу матеріалу шляхом (непотрібне закреслити)

Далі описується сутність пропозиції і її корисність у випадку впровадження Додаються: а) графічні матеріали (ескізи, креслення, схеми, графіки і т. п.) на _______ аркушах;

Б) техніко-економічні розрахунки, обгрунтування і т. п. на ар

Кушах;

В) інші матеріали на________________________ аркушах;

“____ “__________ 20__ р.

Автор (співавтори)____________ _____ _______________

(підписи)

ВИСНОВОК НА ПРОПОЗИЦІЮ

А) виробничого підрозділу (цеху, будівельної ділянки і т. п.)

“__ “________ 20__ р. ПОСАДА ( підпис )

Б) інші підрозділи (відділ головного механіка, конструкторського бюро і т. п.)

” “_______ 20__ р. ПОСАДА (підпис)

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ПРОПОЗИЦІЇ

“__ “_______ 20__ р. Керівник підприємства, організації, установи

____________________________ (підпис)

ЗМІНИ НОРМАТИВНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найменування

Документа

Повідомлення

Дата

Повідомлення

Посада і найменування відділу

Підпис

ПОСВІДЧЕННЯ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

Отримав (-ли)

“__ “_________ 20__ р. АВТОР (СПІВАВТОРИ)

(підпис)

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію одержав (-ли)

17.02.2005 р. Автор (співавтори)

_____________ X. Стасик (підпис)

_____________ О. Васильків (підпис)

Я (ми) стверджую (-ємо), що дійсно є автором (співавтором) цієї пропозиції. Мені (нам) відомо, що у випадку визнання пропозиції секретною, я (ми) зобов’язуюся (-ємося) дотримуватися правил секретності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Природна система.
Ви зараз читаєте: ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ