Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ СПОЛУЧНИК Для поєднання між собою однорідних членів речення або частин складних речень використовують службову частину мови – сполучник. Сама назва говорить про те, що він служить для сполучення, для поєднання окремих частин

Основні пунктограми в простому реченні

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ § 7. Основні пунктограми в простому реченні Про вживання тире між підметом і присудком та в неповному реченні, виділення на письмі однорідних і відокремлених

ЧЕРГУВАННЯ У

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 33. ЧЕРГУВАННЯ У – В, I – Й Про те, коли потрібно вживати прийменник у, а коли – в, коли послуговуємося сполучником і, а коли – й, а також

ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Словотвір. Орфографія § 17. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ Про те, як творяться похідні слова, про назви осіб за професією та словотвірний ланцюжок ПРИГАДАЙМО. Що таке префікс і суфікс? 129 Розгляньте групи слів. Поміркуйте, у чому

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ § 10. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ Про роль у мові розповідних, питальних і спонукальних речень, про окличні речення та взагалі про інтонацію ПРИГАДАЙМО. 1. Які є

ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник & 21. ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ В час вій ни, як спалахи грозові Розбудили наш священний гнів, Непідкупне українське слово, Як багнет, громило ворогів. В. Григоренко ПРИГАДАЙМО Написання не з різними

УСНИЙ РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 21. УСНИЙ РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ ПРИГАДАЙМО. Що таке роздум? З яких частин він складається? 601 І. Прочитайте текст. Що вас найбільше вразило в цій розповіді? Чому засмутився Сергійко? Три

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Морфологія. Орфографія. Прислівник & 26. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ Болісно серцю, жалем обгортає Пісня смутна солов’їна,.. Десь із туману, з прозорої хмари Дивиться давня Вкраїна. А. Кримський ПАМ’ЯТАЙМО За лексичним значенням і синтаксичною роллю