Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем


Розділ 9

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 28. Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем

Крім власне (переважно) семантичних факторів (метафора, метонімія, синекдоха), значною мірою соціальних (евфемізація, дисфемізація), є ще низка фразеотворчих чинників, орієнтованих насамперед на план вираження вторинних стійких висловів. Така “оформлена сутність” виразно виявляється в евфонічній організації,


симетричному розташуванні компонентів, співвідношенні слів-складників, деривації, тавтології, конденсації, нарощенні та ін.

Звичайно, деякі з них виступають у комплексі, одночасно. Розглянемо три перші чинники.

Евфонічна організація (милозвучність) фразеологізмів створюється метром, римою, алітерацією, асонансом, різними видами співзвуччя. Вона властива багатьом висловам і є додатковим засобом їх стилістичної виразності й структурно-семантичної стійкості. Наприклад: кУпило притупило, було та загуло, від горшка два вершка, за дідів – прадідів, куку в руку, в пух і прах, ні привіту ні совіту, ні пуху ні пера, ні в тин ні в ворота, вольному воля, попустити патьоки, в четверо очей, та й то сказати, чого доброго, ні слуху пі духу, аби, бабо, рябо, обоє рябоє, збити бучу.

Симетричне розташування компонентів – складників, цезура, паузація, зіставлення частин одного тематичного ряду увиразнюють семантико – формальні характеристики ФО, сприяють запам’ятовуванню: Ім’я – легіон (чиє, кому); ні Богові свічка, ні чортові угарка; на вербі груші, а на осиці кислиці; і кози ситі, і сіно ціле; ані гадки, ані думки; думи – гадки обсіли голову; доки світа й сонця; доки світу й сонця; сім верст пішки за шмат кишки; був кінь та з’їздився; з дощу та під ринву; убиратися з дранки в перепиранку; ні словом розказати, ні пером описати; тільки живий та теплий; прикладати вогню до жару; ні до сака, ані до бовта.

Значна частина висловів постала на основі синонімічного зіставлення компонентів у мовній оболонці ФО: Святий та божий, глузд за розум завернув, скрізь і всюди, часто й густо, з вогню та в полум’я, не києм, то палицею, ні кілка ні дрючка, пор. компоненти кінець і край: без кінця і без краю, без кінця і краю, без кінця – краю, без краю і кінця, не було і кінця – краю, не було ні кінця ні краю, не видно і ні кінця ні краю.

“Живучості” фразеологічних єдностей, зазначав у свій час В. Виноградов, сприяє “наявність контрасту, паралелізму, взагалі зіставлення слів”, зокрема наявність Компопентів-антонімів. Серед них представлені різні типи антонімів, як-от: 1) антоніми з градуально якісною протилежністю: Ні холодно ні жарко, мале й велике; 2) антоніми, що виражають комплементарну (додаткову) протилежність (між ними немає середнього члена): Ні живий ні мертвий, не на життя, а на смерть; 3) антоніми, що виражають векторну протилежність, тобто означають протилежну спрямованість дій, властивостей, ознак: туди й сюди, ні назад ні вперед, ні дати ні взяти. Антоніми бувають різнокореневими (альфа і омега), спільнокореневими (Чисті і нечисті, правдами і не правдами), повними (Перший і останній) і контекстуальними (Робити з мухи слона), симетричними, тобто перебувають на однаковій відстані від осі протилежних значень (направо й наліво), і асиметричними (Старе і мале, або пан або пропав). ФО з антонімічними компонентами постають або метафорично (Відділяти кукіль від пшениці, за деревами не бачити лісу), або метонімічно (День і ніч, вздовж і впоперек). Об’єднуючи компоненти – антоніми в межах ФО з бінарним зв’язком, сполучники “і – і”, “ні – ні”, “або – або”, “чи – чи”, “то – то” водночас надають висловам значення кон’юнкції (День і ніч), заперечення або невизначеності предмета (Ні сном ні духом), диз’юнкції (Рано чи пізно), чергування (То там то тут), протиставлення протилежностей (Не на словах, а на ділі).

Отже, перманентне формування фразеологізмів здійснюється за певними зразками (моделями) переважно за участю семантичних (метафоризація, метонімізація) і структурно-стилістичних факторів (евфонія, внутрішньоструктурна організація компонентів). При виявленні моделей необхідно спиратися на ідеографічний опис фразеологічного матеріалу (фразеосемантичні поля, семантичні ряди), на особливості організації внутрішньої форми ФО. У результаті вторинної (фразеологічної) номінації відбувається переведення вільного синтаксичного корелята до сфери іншого концепту або до іншої його ланки. “Живі та найяскравіші уявлення”, які лежать в основі вихідної, донорської концептосфери, значною мірою живляться новими позамовними імпульсами актуалізованих у певний період функціонування мовної системи уявлень, хоча процес перенесення здійснюється за законом комплексного мислення.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Вчинки людей на основі власних спостережень.
Ви зараз читаєте: Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем