Галузева і територіальна структура господарства

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

§12. Галузева і територіальна структура господарства

Географічна розминка

Поміркуйте, що впливає на розвиток тієї чи іншої господарської сфери на певній території.

Назвіть провідні сфери господарства у вашій місцевості.

Галузева структура господарства. Господарський комплекс України побудований певним чином. Основними його складовими є галузева і територіальна структура.

Галузева структура господарства – склад галузей і співвідношення

між ними, а також зв’язки між галузями в межах країни. Основними її компонентами є галузі. Галузь господарства – це сукупність підприємств і організацій, об’єднаних спільністю господарських функцій. Залежно від виконуваної ролі всі галузі об’єднані у дві сфери – виробничу і невиробничу.

Галузева і територіальна структура господарства

Мал. 26. Галузі матеріального виробництва

До виробничої сфери належать насамперед ті галузі господарства, які створюють матеріальні речі. Це – промисловість, сільське господарство і будівництво. Ця сфера охоплює також галузі, які доставляють створені матеріальні блага споживачам,

зокрема транспорт і зв’язок. До виробничої сфери відносять також галузі, які продовжують процес виробництва у сфері обігу товарів. Серед них – торгівля, матеріально-технічне постачання, заготівля та ін.

Галузі матеріального виробництва за функціями, що вони виконують у господарстві, поділяють на добувні та переробні (мал. 26). Оскільки існує величезна кількість галузей матеріальної сфери, то їх об’єднують у так звані комплексні (укрупнені) галузі.

Практичне завдання

Користуючись картою господарства України (див. форзац), назвіть укрупнені галузі промисловості. Наведіть приклади простих галузей, що входять до укрупнених.

Реалії сьогодення

Розгалуженість галузей господарства. За класифікацією Держкомстату України, промисловість охоплює 17 укрупнених галузей, а сільське господарство – лише дві. Укрупнена галузь машинобудування налічує близько 60 простих галузей, хімічна і нафтохімічна – 15, будівельних матеріалів – 16. Галузі можуть поділятися на підгалузі. Так, у складі вугільної промисловості розрізняють кам’яновугільну та буровугільну підгалузі. Найдрібнішою одиницею галузевої структури господарства є вид виробництва.

Свою виробничу діяльність галузі матеріального виробництва здійснюють на підприємствах – об’єктах, що виробляють і реалізують певну продукцію. Існують різноманітні типи підприємств. За галузями господарства їх поділяють на промислові (заводи, фабрики, комбінати, шахти тощо), сільськогосподарські (ферми, агрофірми), транспортні та ін. За формами власності нині в Україні сформувалися підприємства державної, колективної і приватної власності (див. Додаток 8). На підприємства колективної форми власності припадає нині понад 80 % усіх підприємств.

Невиробнича сфера – це сукупність галузей господарства, які надають послуги нематеріального характеру безпосередньо населенню чи суспільству в цілому (мал. 27). Свою діяльність галузі невиробничої сфери здійснюють в установах, закладах.

Галузева і територіальна структура господарства

Мал. 27. Галузі невиробничої сфери

На сучасному етапі розвитку господарства дедалі тіснішають зв’язки між окремими укрупненими галузями. Це сприяє формуванню міжгалузевих комплексів – сукупності видів діяльності, що виконуються в певному місці і об’єднані у групу галузей міцними виробничими, транспортними та іншими зв’язками.

У господарській практиці України сформувалися такі міжгалузеві комплекси, як паливно-енергетичний (ПЕК), металургійний, хімічний, машинобудівний, лісопромисловий, агропромисловий, будівельний, транспортний, соціальний. Нині цей перелік поповнюють ще й рекреаційний, море господарський, зовнішньоекономічний, інформаційний комплекси. Ядром міжгалузевого комплексу є ті галузі, підприємства яких виконують головні господарські та соціальні функції.

Територіальна структура господарства – розміщення галузей господарства, виробництв і підприємств по території країни. Найпростішими компонентами територіальної організації господарства є окремі пункти, що передбачають наявність одного підприємства в населеному пункті з простою системою розселення людей. Іншою територіальною формою розміщення господарства є центр. Це населений пункт, де зосереджена група підприємств, що виробляють певну промислову чи сільськогосподарську продукцію і пов’язані спільними допоміжними виробництвами, а також мають єдину систему розселення і обслуговування. До розвиненішої форми територіальної структури господарства належить вузол – сукупність центрів, що пов’язані між собою інфраструктурою і трудовими ресурсами, а також тісними виробничими й технологічними зв’язками, спільністю транспортно-географічного розміщення, поселень. Найбільшими промисловими вузлами є, наприклад, обласні міста – Донецьк, Харків, Одеса, Львів та ін.

Україна поділена на дев’ять економічних районів, які також є складовими територіальної структури господарства. Детально про них ви дізнаєтеся в четвертому розділі підручника.

Проблема

Існує думка, що в період переходу від індустріального до постіндустріального суспільства потрібно створювати й розвивати загальнонаціональну inno-high-tech мережу, що складається з таких об’єктів територіальної структури господарства, як технополіси, технопарки, науково-технологічні зони. Чи можливе їх створення в Україні? Запропонуйте кроки українського господарства щодо створення такої мережі.

Галузева і територіальна структура господарства

Мал. 28. Принципи розміщення виробництва

Галузі господарства та підприємства розміщують за певними принципами і залежно від сукупності конкретних умов або чинників, які визначають вибір місця їхнього розташування (мал. 28, 29). Принципи являють собою сукупність ідей або положень господарювання, чітко визначені правила господарської діяльності. З часом вони можуть уточнюватися і навіть змінюватися за умови, що держава реалізує ці основні положення.

Вивчаючи кожну галузь, слід звертати увагу на те, на яких принципах і чинниках грунтується її розміщення і які з них безпосередньо впливають на умови виробництва.

Практичне завдання

Проаналізуйте малюнки 28, 29 і вкажіть, які правила господарської діяльності в нашій країні є пріоритетними. На який чинник здебільшого орієнтуються галузі господарства у вашій місцевості?

Капітал території. Так влучно економісти характеризують інфраструктуру – сукупність споруд, об’єктів, різноманітних служб, що обслуговують виробництво і населення. Вона забезпечує успішну роботу всього господарського комплексу країни. Свою інфраструктуру має кожна галузь господарства і окремі підприємства, установи. Залежно від виконуваних функцій виокремлюють різні види інфраструктури (мал. 30).

Ринкова інфраструктура є для України новою, адже почала формуватися після здобуття незалежності. Вона створює умови для розвитку ринкового господарства, сприяючи розширенню руху грошей, операцій з нерухомістю, кредитному обслуговуванню, обслуговуванню великого і малого бізнесу тощо. Об’єкти ринкової інфраструктури нині в Україні зосереджені переважно у великих містах.

Галузева і територіальна структура господарства

Мал. 29. Чинники розміщення виробництва

Україна як транзитна держава бере активну участь у створенні і функціонуванні міжнародної інфраструктури. Територією нашої країни пролягли важливі міжнародні транспортні коридори, лінії супутникового та мобільного зв’язку, об’єкти моніторингу за станом навколишнього середовища тощо.

Галузева і територіальна структура господарства

Мал. 30. Види інфраструктури

Трансформація структури господарства України. Розбудова ринкового господарства в нашій країні потребує не лише роздержавлення і приватизації засобів виробництва, а й перебудови (трансформації) його структури. Одним з головних напрямків трансформацій у матеріальній сфері є істотна зміна співвідношення між добувними і обробними галузями. Ідеться про зростання ролі тих галузей, які орієнтуються на наукові досягнення, висококваліфіковану працю, високі технології виробництва. Тому визначальним завданням у розвитку нової структури національного господарства в умовах ринку є впровадження так званої формули трьох І – інновації, інвестиції та інформаційні технології, які сприятимуть випуску конкурентоспроможної продукції українськими підприємствами і виходу їх на світовий ринок. Іншим важливим напрямком структурних перетворень є прискорене зростання частки невиробничої сфери і завдяки цьому потужний розвиток людських ресурсів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Галузева структура господарства – склад галузей і співвідношення між ними, а також зв’язки між галузями в межах країни.

Територіальна структура господарства – розміщення галузей господарства, виробництв і підприємств по території країни.

Галузі господарства об’єднані у дві сфери – виробничу і невиробничу.

Галузі господарства здатні формувати міжгалузеві комплекси.

Галузі господарства та підприємства розміщують за певними принципами і з урахуванням конкретних чинників.

Інфраструктура – це сукупність об’єктів, споруд і служб, що обслуговують виробництво і населення.

У структурі господарства України відбуваються трансформаційні зміни.

Ключові терміни і поняття

Галузева і територіальна структура господарства виробнича і невиробнича сфера галузь господарства підприємство міжгалузевий комплекс принципи і чинники розміщення виробництва інфраструктура інновації інвестиції інформаційні технології

Самоперевірка

Прочитайте у словнику значення термінів “інновації”, “інвестиції” та “інформаційні технології”. Оцініть їхню роль у структурних перетвореннях господарського комплексу України. Назвіть об’єкти будь-якої інфраструктури, що є у вашій місцевості. Оцініть рівень її розвитку.

Наведіть приклади різних підприємств у вашій місцевості. Яка форма їхньої власності?

Наведіть приклади галузей виробничої і невиробничої сфер, що є у структурі господарства України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Обрядовий театр.
Ви зараз читаєте: Галузева і територіальна структура господарства