Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу в платіжному балансі. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансів різних країн (частина 1)

УРОК 98

Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу в платіжному балансі. Практична робота 8.

Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансів різних країн (частина 1)

Мета уроку: ознайомити учнів з функціями міжнародних економічних організації, їх роллю у світовому русі капіталів; розкрити особливості платіжного балансу; навчити методики розрахунків; узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; визначити рівень оволодіння учнями головними теоретичними знаннями; закріпити практичні вміння учнів розв’язувати

задачі; розвивати навички само – та взаємоконтролю, уміння працювати в групі.

Основні поняття: Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, платіжний баланс, баланс поточних операцій, баланс руху капіталів.

Тип уроку: комбінований, практичне заняття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Семінар-обговорення

Доповіді учнів про прямі та портфельні іноземні інвестиції в Україну та з України.

III. Вивчення нового матеріалу

Платіжний баланс є ключовим поняттям міжнародної економіки, оскільки систематизує і дозволяє аналізувати взаємовідносини

країн із зовнішнім світом. Повна схема складання платіжного балансу, рекомендованого МВФ, містить 112 статей, які можна об’єднати в сім груп і три блоки.

Блок І “Поточні операції” складається з торговельного балансу, що показує різницю між товарним експортом країни та її товарним імпортом, і балансу послуг та некомерційних платежів.

Блок II “Рух капіталів” характеризує приплив і відплив короткострокового та довгострокового капіталів (інвестицій).

Блок III “Баланс золотовалютних ресурсів”.

Схему рахунків платіжного балансу наведено нижче.

У рахунку N1 враховуються ціннісні обсяги експорту та імпорту за період. Доходи від використовуваних за кордоном праці й капіталу відбиваються в рахунку N2. У рахунку N3 враховуються безоплатні поставки товарів та послуг за їх поточною цінністю. Сюди зараховуються всі види фінансової допомоги та безоплатні грошові перекази. Цінність товарів і послуг, наданих як фінансова допомога, показується в платіжному балансі двічі: у дебеті балансу переказів і в кредиті рахунку товарів і послуг.

Схема рахунків платіжного балансу

№ з/п

Рахунок

Кредит(+)

Дебет(-)

1

Товари та послуги

Експорт благ і послуги нерезидентам

Імпорт благ і послуги від нерезидентів

2

Доходи від інвестицій та оплати праці

Надходження резидентам від нерезидентів

Виплати нерезидентам від резидентів

3

Перекази безоплатні

З-за кордону

За кордон

Рахунок поточних операцій

(1 + 2 + 3)

Е

Z

4

Рахунок руху капіталів (операції з фінансовими активами та зобов’язаннями)

Збільшення зобов’язань щодо нерезидентів або зменшення вимог до них (KZ)

Збільшення вимог до нерезидентів або зменшення зобов’язань щодо них (КЕ)

Якщо надається грошова допомога, то її показують у дебеті балансу переказів і кредиті рахунку валютних резервів.

Три розглянуті балансові рахунки об’єднуються рахунком поточних операцій. Сальдо поточних платежів є чистим експортом благ країни (Е – Z = NE). Додатне сальдо за цим рахунком (NE > 0) означає, що збільшилися зобов’язання закордону перед країною, а від’ємне (NE < 0) – про те, що країна збільшила свої зобов’язання перед закордоном. Ці зміни враховуються в рахунку операцій із капіталом і фінансовими інструментами.

Сальдо рахунку операцій із капіталом (N4) називають чистим експортом капіталу (NKE). Якщо NKE > 0, країна має чистий відплив (вивезення) капіталу, а в разі NKE< 0 – чистий приплив (увезення) його.

Сумарне сальдо рахунків поточних операцій та операцій із капіталом є сальдо платіжного балансу (ZB). Країна має активний платіжний баланс (надлишок), якщо NE > NKE, і пасивний (дефіцит) – за NE < NKE.

Дефіцит платіжного балансу означає, що жителі країни в означеному періоді заплатили іноземцям більше (оплата імпорту благ плюс експорт капіталу), ніж отримали від них (виторг від експорту благ плюс імпорт капіталу). Отже, іноземці мають суму грошей цієї країни, що дорівнює величині дефіциту її платіжного балансу. Ці гроші будуть пред’явлені в Центральний банк країни для обміну на девізи (іноземні гроші), і валютні резерви його скоротяться. За надлишку платіжного балансу вони зростають на його величину. Зміна валютних резервів країни за своєю суттю є складовою рахунку операцій із капіталом і фінансовими інструментами, але цю статтю виділяють окремо.

Сальдо платіжного балансу обчислюється за таким рівнянням:

ZB = (E – Z) – (KE – KZ) = NE – NKE = ?R.

Міжнародне науково-технічне співробітництво – це система економічних зв’язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послуг і торгівлі, що існує на базі спільних, наперед вироблених та узгоджених намірів, які закріплені в міжнародних економічних договорах.

Структура МНТС:

¦ створення координаційних міжнародних програм, спільних науково-технічних досліджень;

¦ міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, патентами, ліцензіями;

¦ міжнародний інжиніринг;

¦ співробітництво у сфері підготовки наукових та інженерно-технічних кадрів;

¦ проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів;

¦ створення та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій;

¦ розробка науково-технічних прогнозів.

Пріоритетні напрями розвитку:

¦ електронізація та автоматизація виробничих процесів;

¦ надійне мирне використання атомної енергії;

¦ розширення практичного використання біотехнології та генної інженерії (клонування);

¦ космічні дослідження.

IV. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів

1). Тест

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

А) відбудеться виплата заборгованості за заробітною платою;

Б) зменшаться реальні відсоткові ставки;

В) уповільняться темпи економічного зростання;

Г) розкрадуть транш МВФ.

2. Країна зі стійким від’ємним сальдо платіжного балансу має:

А) залучати додаткові довгострокові позики від іноземців;

Б) заборонити переказ у країну доходів резидентів від закордонних інвестицій;

В) збільшити випуск державних облігацій для населення

Г) залучити кредит.

3. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

А) відбудеться виплата заборгованості за пенсіями;

Б) прискоряться темпи економічного зростання;

В) уповільняться темпи економічного зростання;

Г) збільшити імпорт.

4. Країна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним із наслідків цього рішення буде:

А) зменшення імпорту;

Б) зменшення експорту;

В) збільшення імпорту;

Г) збільшення експорту.

5. Експорт капіталу відбудеться в ситуації:

А) український підприємець купує будинок в Італії;

Б) “Приватбанк” відмовляє в позиці уряду Молдови на суму 200 тис. дол. США;

В) український імпортер верстатів бере короткотермінову позику в одному з німецьких банків для оплати купленої ним партії верстатів;

Г) фірма “Нестле” купує акції Львівської кондитерської фабрики.

Відповіді: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – а.

2 ). Питання для дискусії

1. Про що свідчить додатне (від’ємне) сальдо торгового балансу?

2. Що розуміють під рівновагою платіжного балансу?

3). Завдання

1. Охарактеризуйте економічні фактори, що впливають на платіжний баланс держави. Наведені нижче фактори прокоментуйте в плані способу впливу.

Економічний фактор

Спосіб впливу (відповідь)

Темп інфляції

У результаті надмірного підвищення цін товари та послуги, що виробляються в країні, стають надмірно дорогими для покупців-нерезидентів. Як наслідок – скорочується рівень експорту. Водночас унаслідок підвищення рівня цін імпортні товари стають усе більш привабливими для покупців порівняно з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних операцій

Реальне зростання ВВП

Високі темпи зростання ВВП приводять до збільшення об’ємів імпорту товарів та послуг. Ця тенденція пояснюється тим, що високі темпи зростання ВВП означають, що підвищується рівень прибутків усередині країни, частина яких може бути використана на імпорт. Низькі темпи зростання ВВП, навпаки, призводять до зниження рівня імпорту товарів та послуг

Відсоткові

Ставки

Рівні відсоткових ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і використовуються для інвестицій у грошовий ринок. Якщо в країні підвищуються відсоткові ставки, можна очікувати на зростання припливу капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо відсоткові ставки знижуються, слід очікувати відпливу капіталу, оскільки фінансові центри інших країн стають більш привабливими для інвесторів

Валютний курс “спот”

Валютний курс “спот” впливає:

– на відносну вартість імпортних товарів порівняно з вартістю товарів, вироблених у цій країні;

– відносну вартість експортних товарів порівняно з товарами інших країн (у країнах-імпортерах). Високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій.

І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту

Задача 1

Використовуючи наведені нижче дані, обчисліть сальдо поточного рахунку, фінансового рахунку і платіжного балансу країни.

Економіка країни характеризується такими даними:

1. Експорт товарів становить 19650 дол. США.

2. Імпорт товарів становить 21 758 дол. США.

3. Громадяни країни отримують дохід від іноземних інвестицій у формі відсоткових виплат з-за кордону в розмірі 3621 дол. США.

4. Країна виплачує закордонним інвесторам дохід у формі відсотків у розмірі 1394 дол. США.

5. Витрати громадян цієї країни на туризм становлять 1919 дол. США.

6. Доходи країни від туризму становлять 1750 дол. США.

7. Односторонні трансферти країни дорівнюють 2388 дол. США.

8. Відплив капіталу з країни становить 4174 дол. США.

9. Надходження капіталу до країни становить 6612 дол. США.

Обчисліть зміни величини офіційних валютних резервів країни.

Розв’язання

Сальдо поточного рахунку:

(Експорт товарів + Експорт послуг туризму + Факторний дохід з-за кордону) – (Імпорт товарів + Імпорт послуг + Виплати відсотків закордонним інвесторам + Односторонні трансферти) = (19650 + 1750 + 3621) – (21758 + 1919 + 1394 + 2388) = – 2438 (дол. США).

Сальдо капітального рахунку = Надходження капіталу – Відплив капіталу = 6612 – 4174 = 2438 (дол. США).

Сальдо платіжного балансу = Сальдо поточного рахунку + Сальдо капітального рахунку = -2438 + 2438 = 0.

Оскільки дефіцит рахунку поточних операцій фінансується за рахунок чистого надходження капіталу, то величина офіційних валютних резервів не змінюється.

Задача 2

Обчисліть сальдо рахунку поточних операцій.

Економіка характеризується такими даними:

Sp = -50 + 0,2 • (Y – T) – функція заощаджень приватного сектору;

І = 100 – 5R – функція інвестицій.

Споживчі витрати становлять 530, ставка відсотка – 7%, а бюджетний надлишок BS = 10.

Розв’язання

Сальдо рахунку поточних операцій = – Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій = -(I – Sn) = Sn – І,

Де Sn – національні заощадження;

І – інвестиції.

Обчислимо величину інвестицій:

I = 100 – 5 • 7 = 100 – 35 = 65.

Примітка. У тих випадках, коли підстановка змінних здійснюється безпосередньо у відсотковій формі, а не в частках одиниці, викладачу слід звертати на це особливу увагу школярів.

Величина національних заощаджень становить суму заощаджень приватного і державного секторів:

Sn = Sp + Sg,

Де Sa – заощадження державного сектора, що дорівнюють величині бюджетного надлишку, тобто Sg = BS = 10.

Обчислюємо величину заощаджень приватного сектора:

Sp = Y – T – C,

Де S – приватні заощадження;

Y – дохід;

Т – податкові відрахування до бюджету;

С – споживання.

Оскільки функція приватних заощаджень має вигляд:

Sp = -50 + 0,2 • (Y – T),

Маємо таку функцію споживання:

С = 50 + 0,8 • (Y – Т).

Оскільки величина споживання С = 530, то маємо рівняння:

530 = 50 + 0,8 • (Y – T).

Обчислюємо чистий дохід (Y – Т):

Y – T = (530 – 50)/0,8 = 600.

Величина приватних заощаджень:

Sp = 600 – 530 = 70.

Величина національних заощаджень:

Sn = 70 + 10 = 80.

Сальдо рахунку поточних операцій: 80 – 65.

VI. Підсумок уроку

Оцінювання, рефлексія

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Скласти кросворд “Платіжний баланс”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Легенева вентиляція це.
Ви зараз читаєте: Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу в платіжному балансі. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансів різних країн (частина 1)