Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину

Тема 3 Вода

& 23. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину

Опанувавши цю тему, ви зможете:

– визначати й розрізняти компоненти розчину: розчинник. розчинену речовину;

– наводити приклади розчинів, що використовуються в хімічній лабораторії;

– визначати за таблицею розчинності розчинні й нерозчинні у воді речовини;

– обчислювати масову частку та масу розчиненої речовини в розчині;

– виготовляти розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини.

– Пригадайте з курсу природознавства,

що вам відомо про розчини, їх склад.

Розчин і його компоненти. Вам уже відомо, що у воді розчиняються тверді, рідкі й газуваті речовини.

Проаналізуємо, що входить до складу розчинів, утворення яких ви розглядали в & 22. У першому випадку – вода й цукор, у другому – вода й лимонна кислота. Якщо ж відкрити пляшку з газованою водою, то спостерігається інтенсивне виділення газу, тобто складовими цього розчину є вода й вуглекислий газ. Фізіологічний розчин – це розчинений у воді натрій хлорид NaCl.

Як бачимо, кожного разу вода с розчинником. Речовину, що розчиняється, називають розчиненою речовиною. Розчинних

речовин може бути декілька. Розчинник і розчинена речовина утворюють розчин. Вищесказане можна записати формулою

M (розчину) = m (розчинника) + m (розчиненої речовини), де m – маса.

Характерною ознакою кожного з розчинів є їх однорідність (рис. 77).

Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину

Рис. 77. Однорідний розтин калій біхромату

Розчин – це однорідна суміш, яка складається з розчинника та розчиненої речовини.

Як визначити, розчинними чи нерозчинними у воді с найпоширеніші речовини? Учені на основі практичних досліджень створили довідкову таблицю, що дістала назву “Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді за температури 20-25 °С” (див. форзац 2 підручника). У цій таблиці у верхньому горизонтальному рядку й першому вертикальному стовпчику зазначено частинки, з яких утворені сполуки. На перетині їх стоять літери: “Н” – нерозчинна, “Р” – розчинна і “М” – малорозчинна сполука. Так класифікують речовини за їх розчинністю.

Масова частка розчиненої речовини. У практичній діяльності здебільшого використовують розчини, що містять відповідну кількість (масу) розчиненої речовини. Уміст речовини в розчині визначають масовими частками.

Масова частка розчиненої речовини W – це відношення маси цієї речовини до маси розчину.

Математичний вираз масової частки записують так:

W = Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину ∙ 100%

Де W (дубль-ве) – масова частка, виражена у відсотках або в частках від одиниці. Наприклад, якщо масова частка

Речовини в розчині становить 0,1 або 10 %, то це означає, що в розчині масою 100 г міститься розчинена речовина масою 10 г.

– Поясніть, що ви розумієте під виразами: масова частка цукру в розчині становить 0,25; масова частка натрій хлориду в розчині становить 15 %.

На практиці треба володіти вміннями приготувати розчин із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

– Пригадайте з курсу природознавства, як виготовити такий розчин.

Продемонструємо, як виготовляють розчини із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

Приклад 1. Приготуйте розчин масою 120 г, з масовою часткою цукру 25 %.

Щоб виготовити цей розчин, виконаємо такі дії.

1. Обчислимо, які маси цукру та води треба взяти для приготування розчину. Користуючись формулою, знайдемо масу речовини:

Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину = Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину ∙ W;

Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину = Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину = 30г.

2. Відважимо цукор масою 30 г, висилимо в склянку.

3. Обчислимо масу води: 120 г – 30 г = 90 г, що для води відповідає об’єму 90 мл.

– З’ясуйте, чому треба взяти 90 г або 90 мл води.

4. У склянку з цукром доллємо відповідний об’єм води. Перемішаємо вміст скляною паличкою до повного розчинення цукру.

Приклад 2. Обчисліть масову частку речовини в розчині, якщо у воді масою 250 г розчинили натрій сульфат масою 50 г.

Розв’язання

1. Знайдемо масу розчину: 250 г + 50 г = 300 г.

2. Знайдемо масову частку речовини в розчині:

W = Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину ∙ 100 %, W = 16,66%.

Як виготовити такий розчин? Відважимо на терезах сіль (натрій сульфат) масою 50 г і висилимо в склянку. Відміряємо мірним циліндром 250 мл води і доллємо в склянку з сіллю. Перемішуємо суміш до повного розчинення солі.

Такі розрахунки використовують під час виготовлення розчинів лікарських препаратів, маринадів для консервування продуктів харчування.

Лабораторний дослід 4

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Виконайте (на вибір) запропоновані вам досліди з виготовлення водних розчинів калій сульфату, натрій карбонату й лимонної кислоти. Отримані розчини віддайте вчителю, вони знадобляться для інших досліджень. Після виконання роботи зробіть короткий звіт, сформулюйте висновок.

Варіант І. Виготовте розчин калій сульфату K2SO4 масою 50 г з масовою часткою речовини 20 %.

Варіант II. Виготовте розчин натрій карбонату Nа2СО3 масою 60 г з масовою часткою речовини 0,15.

Варіант III. Виготовте розчин глюкози С6Н12О6 масою 80 г з масовою часткою речовини 4 %. Обчисліть, яку масу води треба долити, щоб отримати розчин з масовою часткою 0,2. Виготовте такий розчин.

Варіант IV. У вас наявна лимонна кислота. Виготовте розчин масою 120 г з масовою часткою цієї кислоти 0,06. Чи всю кислоту використано для виготовлення розчину?

Опишіть результати лабораторних дослідів, зробіть висновки.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

– Розчин – це однорідна суміш, яка складається з розчинника та розчиненої речовини. Як розчинник широко використовують воду.

– Кількісною характеристикою розчину є масова частка розчиненої речовини в розчині W – відношення маси цієї речовини до маси розчину. Масова частка виражається в частках від одиниці або відсотках.

– Розчини мають велике практичне значення для людини, тому важливо вміти виготовляти їх самостійно. Для цього, крім масової частки речовини в розчині, необхідно вміти обчислювати масу речовини й масу води.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Назвіть речовини, що розчиняються у воді.

2. Поясніть, як визначити розчинні, малорозчинні та нерозчинні у воді сполуки.

3. Сформулюйте визначення поняття “розчин” і назвіть його компоненти.

4. Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині масою 60 г, у якому розчинена ця сіль масою 18 г.

5. Сформулюйте визначення поняття “масова частка” розчиненої речовини в розчині та назвіть чинники, що впливають на розчинення.

6. Кальцій гідроксид масою 20 г розчинили у воді об’ємом 140 мл. Обчисліть масову частку речовини в розчині.

7. У розчині калій гідроксиду маса розчиненої речовини становить 19,5 г, що відповідає масовій частці 0,3. Обчисліть масу розчину.

8. До розчину магній сульфату масою 300 г. з масовою часткою речовини 0,15 долили води масою 200 г. Обчисліть масову частку магній сульфату в утвореному розчині.

9. Виведіть похідні формули з математичного виразу масової частки розчиненої речовини в розчині.

ДОСЛІДЖУЄМО ВДОМА

Під час захворювань для підтримки організму в кров уводять фізіологічний розчин – 0,85-процентний розчин натрій хлориду. Виготовте такий розчин масою 500 г. Здійсніть відповідні обчислення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Властивості твердих тіл.
Ви зараз читаєте: Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину