Розв’язування типових задачПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

§ 4.8. Розв’язування типових задач

Задача 1. Реакція за температури 50° С відбувається за 2 хв 15 с. За який час закінчиться ця реакція за температури 70°С, якщо в даному температурному інтервалі температурний коефіцієнт швидкості дорівнює З?

Розв’язання. Із збільшенням температури від 50 до 70°С швидкість реакції відповідно до правила Вант-Гоффа збільшується:

Розвязування типових задач

Де t2 = 70°С,

t1 = 50°С, а v(t2) і v(t1) – швидкості реакції за даних температур. Маємо:

Розвязування типових задач

Тобто швидкість збільшується в 9 разів.

Відповідно до означення швидкість реакції обернено пропорційна часу перебігу реакції, отже:

Розвязування типових задач

Де τ (t1) і τ (t2) – час перебігу реакції за температур t1 і t2.

Звідси маємо:

Розвязування типових задач

Враховуючи, що х (t1) = 135 с (2 хв 15 с), визначаємо час перебігу реакції за температури t2:

Розвязування типових задач

Задача 2. У системі

А + В⇆ С, ∆Н° < 0,

Де А, В і С – гази, встановилася рівновага. Як впливатимуть на рівноважну концентрацію

речовини С: а) підвищення тиску; б) збільшення концентрації речовини А; в) підвищення температури?

Розв’язання, а) Під час перебігу реакції загальне число молів газуватих речовин зменшується з 2 до 1. Відповідно до принципу Ле Шательє підвищення тиску призведе до зміщення рівноваги в бік меншого числа молів газуватих речовин (тобто в бік утворення речовини С), отже, збільшиться.

Б) Збільшення концентраці речовини А призведе до зміщення рівноваги в бік утворення продукту С, тобто збільшиться.

В) Оскільки ∆Н˚ < 0, теплота виділяється, реакція – екзотермічна. Зворотна реакція обов’язково буде ендотермічною. Підвищення температури завжди сприяє перебігу реакції з поглинанням теплоти, тобто рівновага зміститься в бік речовин А та В і зменшиться.

Задача 3. Як впливатиме підвищення тиску на хімічну рівновагу в оборотній системі

Fe3O4 (т) + СО (г) ⇆ 3FeO (т) + СО2 (г) ?

Розв’язання. Запишемо вирази для швидкостей прямої (vпр) і зворотної (vзвор) реакцій:

Vпp = kпр ; vзвор = kзвор.

Швидкості прямої і зворотної реакцій не залежать від концентрацій твердих речовин. За підвищення тиску в два рази в таке саме число разів збільшуються концентрації СО і СО2. Отже, швидкості прямої і зворотної реакцій збільшаться в однакове число разів, і рівновага в системі не зміститься.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Тире в безсполучниковому реченні..
Ви зараз читаєте: Розв’язування типових задач