СОЦІАЛЬНІ ВЕРСТВИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІАЛЬНІ ВЕРСТВИ – різновид одиниць поділу суспільства, що виділяються на основі однієї чи кількох природних або сусп. відмінностей (етнічних, демогр., екон., соціальних, політ., правових, психол., реліг. тощо). У період конституювання теорії С. в. (страт) соціальне розшарування пояснювалося відмінностями: біол. ознак, психології, свідомості, ідей, мотивів, стимулів, цілей, духовної культури, освіти та способу життя (О. Конт, Г. Спенсер, Л. Уорд тощо). Етапними є розробки М. Вебера, який, високо оцінюючи

Марксів підхід до соціальної структури, водночас наголошував, що класовий підхід недостатньо враховує її складність, і виділяв, крім класів, статусні групи, відмінні за престижем, та партії, пов’язані з розподілом влади. У досить поширеній функціоналістській концепції (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Е. Шилз, Е. Девіс, Дж. Мур) існування ієрархії соціальних верств пояснюється поділом праці, соціальною та функціональною диференціацією, а також погрупуванням, що грунтується на панівній для суспільства системі цінностей та культурних стандартів і спрямоване на ранжування розмаїття різновидів діяльності, котрі потребують
різних здібностей та зусиль і по-різному нагороджуються. Більшість сучасних фахівців згодні в тому, що формування й існування системи С. в. – багатомірний процес, зумовлений дією сукупності чинників – зайнятості, прибутку, професії, кваліфікації, району мешкання, типу одягу та житла тощо.

Одним із своєрідних узаг. цього процесу є його відома геометрична модель, за якою соціальний простір постає як такий, що складається з ряду осей, утворених різноманітними вимірювальними ознаками (професія, прибуток, житло, освіта тощо), вздовж яких пересувається індивід чи група. Подальше дослідження системи С. в. у сучасних суспільствах і перспектив її зміни за тих чи інших конкретних умов зумовлює необхідність розробки не тільки чіткіших критеріїв виміру соціальної належності індивіда до того чи іншого класу, С. в. чи групи, удосконалення точності відповідної техніки і методики, а й забезпечення надійних теорет.-методол. засад. Адже за умов поступового переходу до постіндустріального суспільства, коли відбувається розмивання чинників і ознак поділу на класи, а в перспективі – і самих класів, зростає відповідно своєрідність і значущість системи С. в., її подальшого вивчення і виваженого регулювання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Атрибути мистецтва.
Ви зараз читаєте: СОЦІАЛЬНІ ВЕРСТВИ