СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Морфологія. Орфографія. Прислівник

& 27. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Розцвітай же, слово,

І в родині, і у школі,

Й на заводі, і у полі

Пречудесно, пречудово –

Розцвітай же, слово!

П. Тичина

191. І. Уважно прочитайте текст. Запишіть план прочитаного. Усно перекажіть текст за планом.

УПОДОБАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Прислівник залюбки утворюється від прикметників. Уміло тут діють суфікси – о-, – е-. Наприклад: веселий – весело, сумний – сумно, чудовий – чудово, рішучий – рішуче, сліпучий

– сліпуче.

Наголос також увиразнює перехід якісних прикметників у прислівники: важкий – важко, густий – густо, легкий – легко, молодий – молодо, рідкий – рідко, стрімкий – стрімко, швидкий – швидко.

Іноді працюють у парі суфікси і префікси: новий – по-новому, батьківський – по-батьківському і по-батьківськи, синівський – по-синівському і по-синівськи.

Навчилися прислівники перетворювати прийменники на префікси: віднині, відтепер, відтоді, донині, дотепер, назавжди, передучора, післязавтра, позавчора.

Іноді переманюють вони до себе деякі іменникові форми і роблять їх незмінними:

миттю, поспіхом, підтюпцем, бігом, весною.

Прислівники також роблять незмінними деякі іменникові форми, зливаючи їх з прийменниками: зверху, знизу, зранку, удень, увечері (За І. Вихованцем).

II. Випишіть прислівники за способами творення. Розберіть за будовою.

ПАМ’ЯТАЙМО

Наголошування прислівників зазвичай збігається з наголосами частин мови, від яких вони утворені. Але можуть бути й відмінності.

Наголос у прислівниках, утворених від іменників

Правила

Приклади

1. У прислівниках, утворених від іменників, в орудному відмінку без прийменника, наголошеним є здебільшого той же склад, що й у відповідному відмінку іменника

Во́лок – во́локом,

Ранок – ранком,

Час – часом

2. У прислівниках, утворених від іменників у непрямих відмінках з прийменниками, а також утворених за допомогою часток, наголос зберігається переважно на тому ж складі, що й у відповідних іменникових формах

Ко́ло – довко́ла,

Гора – догори,

Дім – додо́му,

Ве́чір – зве́чора

3. У деяких прислівниках, зокрема в тих, що співвідносні з іменниками у формі знахідного відмінка без закінчень, трапляється перенесення наголосу на префікс

Сторона – о́сторонь,

Плече́ – о́пліч

4. Наголошування першого складу, співвідносного з прийменником, іноді буває і в інших прислівниках

Вість – бе́звісти,

Очі – по́заочі,

Ніч – по́ночі,

Ше́піт – по́шепки

Наголос у прислівниках, утворених від прикметників

Правила

Приклади

>

1. У прислівниках, утворених від безприйменникових прикметників, наголошування у переважній більшості випадків таке ж, як у повних формах прикметників

Бі́дний – бі́дно,

Гарний – гарно,

Му́жній – му́жньо

>

2. У частини прислівників, утворених від безсуфіксних або безпрефіксних прикметників у чоловічому роді з наголосом на другому складі, наголос переноситься на перший склад

Глухий – глу́хо,

Густий – гу́сто,

Пустий – пу́сто

>

3. У деяких трискладових прислівниках, утворених від безпрефіксних прикметників, відбувається перенесення наголосу на початковий склад, хоч у відповідних прикметниках наголошеним є останній або передостанній склад

Весе́лий – ве́село,

Висо́кий – високо,

Глибо́кий – глибоко

>

4. У прислівниках, утворених від суфіксально-префіксальних прикметників, а також із прийменниково-прикметниковими сполученнями, наголос падає на той же склад, що й у відповідних прикметниках

Випадко́вий – випадко́во, прохоло́дний – прохоло́дно

>

5. Однаковим наголосом характеризуються також прислівники з префіксом по – та співвідносні з ними прикметники

Батьківський – по-батьківськи,

Украї́нський – по-украї́нському

6. У ряді прислівників, утворених від префіксально – суфіксальних повних форм прикметників, а також зі сполученнями коротких прикметників у відмінкових формах з прийменниками, наголос падає на перший склад, хоч у відповідних прикметниках наголос падає на корінь або на закінчення

Сліпий – зо́сліпу,

Глухий – наглухо,

Новий – наново,

Чистий – начисто

7. У прислівниках з оцінними суфіксами або із суфіксами ступенів порівняння наголос збігається з відповідним прикметниковим

Багате́нький – багате́нько,

Гі́рший – гі́рше,

Щонайме́нший – щонайме́нше

Наголос у прислівниках, утворених від числівників

Правило

Приклади

У прислівниках, утворених від числівників, зберігається той же наголос, що й у числівнику. Прислівники надвоє і натроє мають подвійне наголошення

Два – удво́є,

Че́тверо – наче́тверо

Наголос у прислівниках, утворених від займенників

Правило

Приклади

Прислівники, утворені від відмінкових форм присвійних, означальних, заперечних і відносних займенників у сполученні з прийменниками, здебільшого мають наголос, однаковий із займенником.

Винятки становлять прислівники: той – потім, всім – зовсім, що – нащо

Всі́м – передовсі́м,

І́нший – по-і́ншому,

Ваш – по-вашому,

Ї́хній – по-ї́хньому

Наголос у прислівниках, утворених від дієслів

Правило

Приклади

Прислівники, які мають у своєму складі дієслівний корінь, суфікс дієслівної основи, дієприкметниково-дієприслівниковий суфікс – ч – і – к-, зберігають наголос на тому ж складі, що й дієприслівники:

Виняток: присідаючи – навприсядки

Сто́ячи – навсто́ячки,

Сидячи – навсидячки

Наголос у складних прислівниках

Правило

Приклади

1. У складних прислівниках, другою частиною яких виступає іменникова основа, а першим – іменникова, прикметникова, займенникова або числівникова, наголос падає на останній склад першої основи. У ряді подібних прислівників можливий подвійний наголос. Прислівник чимраз має наголос на голосному другого складу

Ліва рука – ліво́руч,

В один час – водно́час, водночас;

Боса нога – босо́ніж, босоні́ж;

Го́ла рука – голі́руч, голіру́ч

2. Якщо друга частина складного прислівника утворена від прикметника або іменника, то, як правило, наголошується голосний другого слова

Два рази – дворазо́во,

Тим часо́м – тимчасо́во,

Мимо во́лі – мимово́лі

3. У складних прислівниках зазвичай наголошується дієслівна частина

Мимо ходити – мимохі́дь,

Самому хоті́ти – самохі́ть

4. Складні прислівники, утворені шляхом повторення основ або поєднання синонімічних чи антонімічних основ, мають два наголоси, тобто кожне слово складного прислівника зберігає свій наголос

Давним-давно́, ле́две-ле́две, рано-рано, багато-багато, рано-вранці

Значення прислівників з часткою ні залежить від наголосу. Якщо наголос падає на частку ні – ніде, нікуди, ніколи й подібні, то прислівники мають значення немає де, немає куди, немає коли, тобто вказують на те, що для виявлення ознаки немає відповідних умов (місця, часу). Якщо наголос падає на другий або третій склад – ніде, нікуди, ніколи – прислівники виражають повне заперечення.

Порівняймо

Ніколи було, здається, думати про

Дівчину (М. Коцюбинський)

Так він ніколи не говорив з нею

(М. Сиротюк)

192. І. Спишіть текст. Виділіть прислівники як члени речення. Поставте наголоси в прислівниках.

КАЗКОВА ОСЕЛЯ

У вінку яворів господа схожа на княжий терем. Так її майстерно прикрашено різьбленим деревом, так візерунчасто зроблені наличники на вікнах, так барвисто оздоблено дерев’яні віконниці, так розцяцьковано піддашник, так химерно виглядає димар, так вогненнохвосто височіє ясеневий півень на гребені хати.

І начебто не двері перед тобою відчинилися та зачинилися, а різьбленим дивом гойднули.

В хаті на стінах та попід стінами чого тільки не було: різьблені з дерева лелеки злетіли над гніздом, танцюють шлюбний танець журавлі, лось б’ється з вовком, гірський цап завмер на гострій вершині, гриби, коні, білки, синички. Не бачений у цих краях майстер різьби по дереву заставив оселю живими своїми виробами (За Є. Гуцалом).

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

II. Визначте стиль і тип мовлення. Доведіть свою відповідь.

III. Виразно прочитайте текст, акцентуючи увагу на наголошуванні прислівників.

ПАМ’ЯТАЙМО

Способи творення прислівників

Назви способів

Приклади

Префіксальний

Бідно – пребідно, журно – безжурно

Суфіксальний

Помітний – помітно, гарячий – гаряче

Префіксально-суфіксальний

Родина – по-родинному, мало – помалу

Злиття основ слів

Легко важити – легковажно,

Стрімко голова – стрімголов

Складання однакових, близькозначних, синонімічних або антонімічних слів

Далеко-далеко, рано-вранці, тяжко – важко, більш-менш

Нерозкладні словосполучення

Ні за що ні про що, ні в сих ні в тих і под.

Перехід інших частин мови в прислівники

Додолу верби гне високі, (яким способом?) горами хвилю підійма (Т. Шевченко)

193. З наведених речень випишіть прислівники. Розставте наголоси.

1. Низько стеляться хмари, ростуть, збиваючись докупи, і опадають. 2. Той чорний хліб, який так гарно, по-сільському пахне, мені близький, наче дитина, що росла на моїх очах. 3. Високо-високо під небом вечірнім пролітали величезним табуном дикі гуси в плавні на ніч (М. Коцюбинський). 4. Попереду зі смолоскипами світили дорогу двоє козаків (Н. Рибак). 5. Власноручно варити кашу ватажок чабанський береться лише в особливих випадках (О. Гончар). 6. Ще хвилина – і вони побачили вогні, тут-там серед темряви горіли смолоскипи (С. Скляренко). 7. Рано-вранці, під вікном зупинились дві машини, навантажені зерном (С. Олійник). 8. Летять і все перевертають, як мух, рутульців убивають; сам Турн стоїть ні в сих ні в тих (І. Котляревський). 9. Зимою більше вільного часу, ніж літом: ночі більші, через те й вільного часу більше (Панас Мирний).

II. Перегляньте правила щодо наголошування й способів творення прислівників. Накресліть у зошиті табличку. Відповідно розташуйте в ній виписані прислівники.

Приклад

Прислівник

3 якої частини мови утворений

Спосіб творення

Низько

Від прикметника “низький”

Суфіксальний


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке круг.
Ви зараз читаєте: СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ