Відтворення робочої сили

Відтворення робочої сили – відтворення фізичних, розумових і організаторських здібностей людини, основних рис людини економічної (людини – працівника і людини – власника). Найважливішими рисами людини – працівника є рівень її освіти і кваліфікації, економічного

Латифундія

Латифундія (лат. Latifundium, від latus – великий і fundus – земля, маєток) – велике землеволодіння, маєток. Виникла в Давньому Римі у II ст. до н. е. внаслідок загарбання римською знаттю общинних земель підкорених племен,

Лідер консорціуму

Лідер консорціуму – фірма або організація, яка координує роботу консорціуму згідно з консорціальною угодою і представляє його інтереси перед покупцями, замовниками та іншими суб’єктами. Діє у межах повноважень, узгоджує найважливіші питання з учасниками консорціуму.

Біржові товари

Біржові товари – якісно однорідні й кількісно визначені товари, які повністю або частково продаються через біржі (товарні, валютні, біржі робочої сили). Кількісна визначеність товарів характеризується їх кількістю, розміром або вагою. Б. т. також повинні

Ринок золота

Ринок золота – сукупність відносин економічної власності з приводу організації та купівлі-продажу золота. Такими відносинами є організаційно-економічні (пов’язані з організацією роботи центрів купівлі-продажу цих товарів, виконуваними ними функціями) та відносини економічної власності (привласнення), що

Чистий імперіалізм

Чистий імперіалізм – концепція російського економіста М. Бухаріна, згідно з якою на вищій стадії капіталізму монополії витісняють дрібнотоварне і дрібно – та середньо-капіталістичне виробництво, а повністю монополізоване виробництво передбачає планомірний розвиток капіталізму. Основними недоліками

Структурна перебудова економіки

Структурна перебудова економіки – зміна кількісно-якісних співвідношень між сферами народного господарства та всередині них. Така зміна зумовлена прогресом технологічного способу виробництва, розвитком типів і форм економічної власності, структурними змінами в межах такої власності і

Журавський Дмитро Петрович

Журавський Дмитро Петрович (1810 – 1856) – український економіст, статистик, вважав необхідними ліквідацію кріпацтва і надання йому землі без викупу у власність. Як статистик він переконливо довів, що вільна наймана праця більше ніж утричі