Прокопович Феофан

Прокопович Феофан (1681 – 1736) – ректор Києво-Могилянської академії. Відстоював ідеї меркантилізму, зокрема політику активного торгового балансу шляхом розвитку різних сфер і галузей господарства, а розвинену економіку називав запорукою загального добробуту і злагоди у

Власність

Власність – соціологічна категорія, яка містить низку підсистем суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, психологічних, національних тощо), що прямо й опосередковано стосуються привласнення предметів природи у процесі праці та привласнення матеріальних і нематеріальних благ передусім

Відтворення населення

Відтворення населення – безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть. Розширене В. н. означає збільшення кількості наступних поколінь порівняно з попередніми. Водночас природний приріст населення залежить не лише від співвідношення народжуваності

Нормативи

Нормативи – 1) узагальнена (охоплює економічні, технічні, організаційні та ін. показники) норма, яка встановлюється для широкого кола однорічних економічних явищ і процесів, згідно з якою виконуються певна робота або програма; 2) складові (елементи) норм.

Техніко-економічні відносини

Техніко-економічні відносини – матеріально-речова (або техніко-економічна) форма розвитку продуктивних сил, що формується у процесі суспільного поділу праці, спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації, обміну діяльністю між людьми та техніко-економічного поєднання особистісних і речових факторів

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство (юридична особа), учасники якого беруть участь у постійному капіталі (статутному фонді) постійними внесками, не несучи особистої відповідальності за зобов’язання товариства. Статутний фонд Т. з о. в. в Україні

Інтелект нації

Інтелект нації – сукупність здібностей і творчих обдаровань людей, їх освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі яких формується здатність народу засвоювати нові знання та інформацію і використовувати їх для розвитку науки, культури, мистецтва, створення і впровадження

Ліворадикальна політична економія

Ліворадикальна політична економія – течія сучасної економічної науки, представники якої відображають інтереси проміжних верств населення розвинених країн Заходу (насамперед інтелігенції), їх погляди на реалії дійсності. Оскільки ці верстви складаються з різноманітних груп, а серед

Оплата праці

Оплата праці – часткова компенсація власником засобів виробництва в грошовій або натуральній формах витраченої найманими працівниками у процесі виробництва праці. За капіталістичного способу виробництва власниками засобів виробництва, інших об’єктів власності (капіталу) є індивідуальний (окремий

Політичний режим

Політичний режим – функціонування та розвиток політичної системи країни загалом та державної влади зокрема з точки зору можливості різних суб’єктів такої системи впливати на формування і розподіл політичної влади, на виконання державою своїх функцій.