Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ Х.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

10.12. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень

Кошти цільового призначення і цільових надходжень враховуються на рахунку 48 “Цільове фінансування та цільові надходження”. На рахунку ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти

цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити на підприємства, незалежно від форми власності та організаційної форми господарювання, як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, гранти, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо для здійснення заходів цільового призначення.

За кредитом рахунка 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний

облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат здійснюється за їх призначенням та джерелами надходжень.

Згідно з п. 16 П(с)БО 15 цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно буде отримано та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отже, отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Відображення доходу у бухгалтерському обліку залежить від того, для яких цілей надходить фінансування, а саме:

– суми, отримані у вигляді грантів, субсидій, дотацій, – Д-т 48-К-т 718;

– суми, отримані у вигляді цільових внесків юридичних і фізичних осіб, уряду та інших державних органів, членських внесків, дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням – Д-т 48-К-т 745.

Ситуація, коли витрати, пов’язані з використанням цільового фінансування понесені раніше, ніж були отримані кошти цільового фінансування регулюється пунктом 19 П(с)БО 15. Дохід за такими коштами визнається в момент утворення дебіторської заборгованості, пов’язаної з отриманням у рахунок компенсації раніше понесених витрат.

Кошти цільового фінансування включаються до доходу не відразу при їх надходженні, а протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Якщо цільове фінансування використовується для здійснення капітальних інвестицій, то дохід визначається протягом корисного використання об’єкта інвестицій пропорційно сумі нарахованого зносу. У зв’язку з цим, при проведенні капітальних інвестицій використовується рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів”, з якого вони періодично списуються у доход.

При бюджетному фінансуванні для підприємств відкриваються, як правило, бюджетний рахунок у Держказначействі. Надходження коштів на бюджетний рахунок, відображається за дебетом рахунку 311 у кореспонденції з кредитом рахунку 48. Слід зазначити, що за коштами цільового фінансування доходи визнаються одночасно з витратами. До коштів цільового фінансування належить також гуманітарна допомога.

Основні проводки з руху коштів цільового фінансування наведено в табл. 10.20-10.24.

Таблиця 10.20.

Основні бухгалтерські проводки з отримання та використання коштів цільового фінансування на придбання послуг

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримані кошти цільового фінансування

311

48

10 000

Відображена заборгованість стороннім організаціям за отриманими послугами

23

809

2000

809

631

2000

ПДВ за послугами

48

631

400

Використана частина коштів цільового фінансування на сплату послуг сторонніх організацій

631

311

2400

Відображено дохід одночасно з витратами

48

718

2000

Закриття доходу

718

791

2000

Таблиця 10.21.

Основні бухгалтерські проводки з обліку цільового фінансування інвестицій

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Отримані кошти цільового фінансування

311

48

12 000

Використані кошти на капітальне будівництво

151

631

10 000

Відображена сума ПДВ у заборгованості виконавцю будівельних робіт

48

631

2000

Віднесення цільового фінансування на доходи майбутніх періодів

48

69

10 000

Оприбуткований об’єкт капітального будівництва

103

151

10 000

Нарахована амортизація за 1 квартал після введення в експлуатацію

23

831

125

831

131

125

Відображено дохід одночасно з витратами

69

745

125

Закриття доходу

745

793

125

Таблиця 10.22.

Облік гуманітарної допомоги

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Надходження гуманітарної допомоги

Надійшла гуманітарна допомога у грошових коштах

311

48

20 000

Надійшла гуманітарна допомога у вигляді матеріалів

20

48

20 000

Надійшла гуманітарна допомога у вигляді виконаних робіт

23

48

20 000

Відображено дохід після використання сум цільового фінансування за призначенням

48

718

20 000

Передача гуманітарної допомоги

Передача гуманітарної допомоги у вигляді матеріалів

48

20

20 000

Передача гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів

48

311

20 000

Передача гуманітарної допомоги у вигляді готівки

48

301

20 000

Використання гуманітарної допомоги

Використані матеріали на виробництво

23

20 (311)

Одночасно відображено доход

48

745

Надходження гуманітарної допомоги у вигляді капітальних інвестицій

Використані матеріали на капітальні інвестиції

15

20

Оприбутковані основні засоби

10

15

Відображено доход

48

745

Таблиця 10.23.

Приклад цільового фінансування субсидій і пільг

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Надано послуги населенню

Усього

361

703

24 000

У тому числі субсидії та пільги

645,

646

361

12 000

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ за оплатою послуг

За першою подією

703

641

1000

За касовим методом

703

643

1000

За заборгованістю бюджету (субсидії, пільги)

703

643

2000

Отримано з бюджету суми субсидій і пільг населенню

311

48

12 000

Відображено погашення заборгованості бюджету

48

645,646

12 000

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

3000

Оплачено послуги населенням

311

361

12 000

*645 “Субсидії за рахунок бюджету”, 646 “Пільги за рахунок бюджету”.

Таблиця 10.24.

Приклад проводок з цільового фінансування у іноземній валюті

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Надійшла цільова допомога 15.03. 200 р. 1000$ США, курс – 5,2 грн/дол.

312

48

5200

Відображення позитивної курсової різниці на дату балансу 1.04.200 р., курс – 5,6 грн/дол.

312

714

400

Одночасно

945

48

400

Відображення негативної курсової різниці на дату балансу 1.07.200 р., курс – 5,4 грн/дол.

945

312

200

Одночасно

48

714

200

У ряді випадків нормативними документами України передбачено нарахування персоналу підприємства компенсацій, за якими передбачене отримання відшкодування з бюджету. Суми такого відшкодування є цільовим фінансуванням. Приклад проводок із нарахування компенсацій працівникам за рахунок цільового фінансування наведено в табл. 10.25 та 10.26.

Таблиця 10.25.

Приклад проводок із нарахуванню компенсацій працівникам за рахунок цільового фінансування

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Нарахована компенсація

91

813

1000

813

661

1000

Списано витрати на фінансовий результат

793

91

1000

Одночасно відображена заборгованість бюджету за коштами цільового фінансування

377

48

1000

Надійшли кошти з бюджету

311

377

1000

Відображений дохід

48

718

1000

Списано дохід на фінансовий результат

718

791

1000

Таблиця 10.26.

Приклад цільового фінансування з фонду Чорнобиля

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Перша операція – нарахування і виплата

Нарахована компенсація працівникові – учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

949

813

60

813

661

60

Видана нарахована компенсація

661

301

60

Визнана заборгованість бюджету з виплаченої компенсації

377

48

60

Одночасно визнаний дохід звітного періоду

48

718

60

Отримана сума з бюджету

311

377

60

2. Перша операція – отримання коштів з бюджету

Надійшли кошти з бюджету

311

48

60

Нарахована компенсація працівникові – учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

949

813

60

813

661

60

Видана нарахована компенсація

661

301

60

Одночасно визнаний дохід звітного періоду

48

718

60


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Методи вивчення природи.
Ви зараз читаєте: Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень