ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 34. ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ

Мовозначні студії

381. Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Пригадайте, як називаються такі слова.

I. Ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї (М. Рильський).2. Ключем позиції була ота двогорба висота. 3. Гірським ключем він пахне, глицею густою (3 тв. М. Бажана). 4. Манісінька ручка цупко повертає ключ (С. Васильченко).

382. І. Прочитайте вірші з дитячого журналу. Назвіть у них омоніми. Користуючись лінгвістичною довідкою,

визначте їхні

Типи.

1. До млина Мусіїв віз 2. Із птахів я хоч не дужих,

Два мішки пшениці віз. Та в пошані у недужих.

Ось за гаєм блиснув став, Дуб хтось точить чи ялину,

Вісь із колеса – віз став. В той же час до них я лину.

Що ж, не буде наша мати Швидко взнаю, як і де,

Борошна сьогодні мати. Під корою хід іде.

II. Яка роль омонімів у сюжетотворенні, зацікавленні юного читача поезією? Наведіть власні приклади таких віршів.

383. Прочитайте. Назвіть типи омонімів.

Омоніми (від грецьк. homos – однаковий і onyma – ім’я) – це слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Розрізняють

лексичні омоніми абсолютні (або повні) та неповні. Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних (повних) омонімів збігається в усіх граматичних формах. Наприклад: деркач – невеликий перелітний птах і деркач – стертий віник; деркача, (з) деркачем. Неповні омоніми – це слова, що збігаються звучанням не в усіх граматичних формах. Неповні лексичні омоніми називають омоформами. Наприклад: кілька (імен.) – маленька рибка і кілька (числівн.) – неозначена кількість предметів; синів (імен.) – родовий відмінок множини іменника син і синів (дієсл.) – форма минулого часу чоловічого роду дієслова синіти.

Омографи – це орфографічний тип омонімів, – слова, однакові за написанням, але різні за звучанням (мають різний наголос) і значенням. Наприклад: води. – род. відм. одн. іменника вода і води – наз. відм. мн. іменника вода; сурма – духовий музичний інструмент і сурма – сріблясто-білий крихкий метал.

Омофони – слова, що збігаються своїм звуковим складом, але різні за значенням і написанням. Наприклад: сон це (щось сниться) і сонце (світить).

Увага! Відрізняйте омоніми від багатозначних слів. Між значеннями багатозначного слова існують зв’язки, вони об’єднані спільним поняттям, схожою ознакою чи подібною функцією. Наприклад: ручка (дитини) – ручка (для письма) – ручка (дверей); корінь (дуба) – корінь (слова). Коли ж окремі значення різко відділяються від основного змісту слова і втрачають з ним зв’язок, то це омоніми. Наприклад: ласка (пестощі) і ласка (звірок), правий (бік) і правий (невинний).

Більшість омонімів належать до нейтральної лексики, але відіграють певну стилістичну роль як важливий засіб для створення дотепів, каламбурів. З цією метою вони широко використовуються в художній літературі, в усній народній творчості та в усному мовленні. Вони увиразнюють думку, надають мовленню іронічного, гумористичного чи сатиричного забарвлення (повернув за ріг – нашої корови ріг).

Практикум

384. Прочитайте словосполучення. Назвіть спочатку омоніми, а потім багатозначні слова. Поясніть, у чому полягає відмінність між ними. Випишіть словосполучення з омонімами.

Свіже молоко, свіжий вітер; м’яка постіль, м’яка вдача; літня днина, літня жінка; слід повторити, слід на землі; дотепна байка, байка на сорочку.

385. Розкрийте значення омонімів. Визначте їхній тип.

I. Та, по-моєму, навіть роботи заіржавіють без роботи (П. Ребро). 3. О ні, не сон це! Їх душ поривами ясна, їм усміхається, як сонце, близького щастя далина (В. Сосюра).

386. Ознайомтеся зі словниковими статтями. Зверніть увагу на те, як позначена багатозначність слова, а як – омонімія. У чому відмінність у позначенні? Лайка І, и, ж. Сварка; слово або вираз, яким лаються. Лайка ІІ, и, ж. Сорт м’якої шкіри. Лайка ІІІ, и, ж. Порода собак. Справа І, и, ж. 1. Заняття, робота людини. 2. Документи. Справа ІІ, тобто з правого боку.

387. Випишіть із тлумачного словника словникові статті до поданих слів. Визначте, які це слова: омоніми чи багатозначні. Складіть речення з омонімами так, щоб вони доводили вашу думку.

Склад, лютий, коло, підіслати, зелений, чайка.

388. Пригадайте, що таке міжмовні омоніми. Поясніть лексичне значення наведених іншомовних слів, скориставшись словником іншомовних слів. Доберіть до них однозвучні українські слова. Складіть і запишіть речення, проілюструвавши омонімію.

Тур (франц.), мул (лат.), клуб (англ.), браво (італ.), лава (італ.).

389. І. Розподіліть пари слів за типами омонімів: а) лексичні повні; б) омоформи; в) омографи; г) омофони.

Замок – замок; дорога – дорога; віра – Віра; любов – Любов; Лев – лев; гребй – гриби; дуло (вітром) – дуло (зброї); три (дні) – три (рукою); пристрочйти – пристрочити; паша – паша; атлас – атлас; уранці – у ранці; застав – за став; світило (у вічі) – світило (небесне); протягом (дня) – протягом (пронизало); мене – мине; боронити (друга) – боронити (землю); засйпати – засипати; долі (немає) – долі (лежить).

II. Запишіть складні речення з трьома омонімічними парами.

390. Відомо, що омоніми, особливо омографи й омофони, використовуються для створення каламбурів, дотепів. Спробуйте створити власні каламбури з поданими омонімами. Позмагайтеся, кому це найкраще вдалося.

Зразок. У таксі спитала такса: “То яка в вас нині такса?”

Підніс – під ніс; підвіз – під віз; додому – до дому; лисичка (мала лисиця) – лисичка (їстівний гриб); повік (вічно) – повік (очей).

391 . Спишіть речення, підкресліть омоніми. Дайте повну характеристику омонімам. Підготуйте лінгвістичне повідомлення на тему “Омоніми й багатозначні слова”.

1. Мені дорога лише земля, з якої я росту. 2. Тому нам і щастя нелегке на світі, дорога крута, а не стежка обічна (А. Малишко).

3. Тепер же земля під ногами була тепла, ласкава, як дихання паруючої ріки (Григорій Тютюнник). 4. Старий вітряк все молиться на сонце… Йому хлібина тепла сниться. Сон цей такий щасливий, наче сивий дим… (Н. Соболєва-Сологуб). 5. А дике поле. Дике поле! По груди коням деревій. А мати свій городець по – ле…(Л. Костенко). 6. Вересню мій, веслами весело греби, ждуть тебе на березі з кошиком гриби (Б. Олійник).

392. Прочитайте речення. З’ясуйте значення виділених слів. Порівняйте їхній звуковий склад. Яким терміном позначені вони у мовознавстві?

1. Товарна біржа має винятково важливе значення для нашого міста. 2. Такі пільги мали виключно співробітники банку. 3. Ю. Катрук – дипломант конкурсу художніх творів “Коронація слова”. 4. Іван Кирилович був відомий дипломат і міг залагодити справу (3 газети).

Увага! Пароніми – слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити і біліти; сильний і силовий. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом чи закінченням. Незначна різниця у вимові часто призводить до помилок. Тому стежте за вживанням малознайомих слів, уточнюйте їхні значення за тлумачним словником.

Стилістичні можливості паронімів грунтуються на їхній звуковій близькості. Пароніми використовуються для створення каламбурів у художній літературі, уснорозмовному мовленні та в публіцистиці. Наприклад: У графа профіль, як у грифа… (Л. Костенко).

Перлини фразеології

Прочитайте фразеологізми і поясніть їхній зміст. Визначте, на основі чого грунтується співзвучність слів. Як створюється ефект комічності? Доберіть подібні вислови.

1. Ти йому про Тараса, а він тобі про півтораста. 2. Приходь хоч на Миколи, аби не на ніколи. 3. У кого клює, а хто й носом клює. 4. Прийшов на поле, коли вже й коза поле.

393. І. Складіть речення з поданими паронімами, перевіривши їхні значення за словником.

I. Виборний, виборчий. 2. Ділянка, дільниця. 3. Особистий, особовий. 4. Абонент, абонемент. 5. Ефект, афект. 6. Діалектний, діалектичний. 7. Реальний, реалістичний. 8. Оптимістичний, оптимальний.

II. Доберіть з усного мовлення кілька прикладів неправильного вживання паронімів, уведіть їх у речення, виправляючи помилки.

Спілкування

394. Зайдіть на сайт “Енциклопедія. Українська мова” (http://ukrmova/um. thm) і доберіть докладну інформацію про

Омоніми, пароніми та багатозначні слова. Ознайомте однокласників із найцікавішими фактами.

395. Уявіть, що ваша сім’я тимчасово виїздить за кордон за місцем роботи батька. Вас запросили до посольства на співбесіду. Які з поданих слів ви використаєте і чому?

Еміграція, імміграція. Адрес, адреса. Адресат, адресант. Апартаменти, департаменти. Відпуск, відпустка. Посланець, посланник, посол.

396. Проведіть обговорення теми “Гумористичні передачі на українському телебаченні”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Прислівники разом окремо через дефіс.
Ви зараз читаєте: ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ