Обсяг фразеології – ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

Розділ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ § 2. Обсяг фразеології Установилося два погляди на обсяг фразеології, які чітко підсумував О. Ожегов у праці “Про структуру фразеології” (1974): фразеологія в широкому розумінні і фразеологія у

Односкладні речення з головним членом – присудком – Односкладні речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Односкладні речення з головним членом – присудком Односкладними називаються речения, у яких є тільки один головний член і для повноти змісту вони не потребують

Відокремлені члени речення – Просте ускладнене речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення Відокремлені члени речення Відокремленими називаються члени речення, що за змістом виділяються при усному мовленні інтонацією, а на письмі – розділовими знаками: Позамістом лежали

Розряди вигуків – Вигук як особлива частина мови

Службові частини мови Вигук як особлива частина мови Розряди вигуків За значенням вигуки поділяються на: – вигуки, що служать для вираження емоцій, почуттів (о, ой, ех, ху, ага, ов-ва, леле!); – вигуки, що служать

Стилістика членів речення, питальних і спонукальних речень

Стилістика української мови Стилістика членів речення Важливу стилістичну функцію виконує член речення – мінімальна і найпоширеніша синтаксична одиниця, яка виражає в реченні певне поняття, називає особу (особи), предмет, дію, стан людини або явища, ознаку,

ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ

ПРИСЛІВНИК 6. ЗАЙМЕННИКОВІ ПРИСЛІВНИКИ У складі прислівника, крім аналітичних і синтетичних відіменникових, морфологізованих відприкметникових та віддієслівних, велику групу становлять прислівники займенникового походження. їх співвідносність із займенниками простежується лише історично, з точки зору морфемної структури

Морфологічні особливості кількісних числівників – Числівник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Морфологічні особливості кількісних числівників 1. Кількіснічислівники не мають категорії роду, числа, крім числівників Один, два, обидва, півтора, тисяча, мільярд, нуль. 2. Числівник один має ознаки прикметника: змінюється

Окличні речення – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення Окличні речення У залежності від емоційного забарвлення речення бувають окличні і неокличні. Речення називаються окличними, якщо вони вимовляються з додатковою окличною інтонацією, розповідно-окличною, спонукально-окличною або питально-окличною. Як би я тепер

Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння

7.2. Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння Результативність навчання мови в сучасній школі вимірюється не стільки мовними знаннями, уміннями й навичками, а рівнем мовленнєвознавчої підготовки, практичним володінням мовними засобами залежно від ситуації спілкування, готовністю

Концептуальні засади навчання української мови

1.2. Концептуальні засади навчання української мови Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення його до вимог сучасного суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуальне розвинених і відданих державі громадян, які легко і вільно