НАПИСАННЯ І ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПРЕ, ПРИ-, ПРІ

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53. НАПИСАННЯ І ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПРЕ, ПРИ-, ПРІ-

Про правила написання букв е, и, і на позначення сумнівних голосних у префіксах

429 Прочитайте подані парами слова. Чи виразно в них звучать ненаголошені е, и в префіксах? Який префікс можна замінити словом дуже? Зробіть висновок, як можна перевірити написання префіксів пре-, при.

Предобрий – придобритися; премудрий – примудритися; претихий – притихнути; престарий – пристаркуватий.

Префікс пре-

Префікс пре – пишемо в прикметниках і прислівниках

для вираження найвищого ступеня озна-1 ки. Цей префікс за значенням відповідає слову дуже. НАПРИКЛАД: премудрий (дуже мудрий), превисоко (дуже високо ).

Префікс пре – пишемо також у запозичених зі старослов’янської мови словах презирство, презирливий, преосвященний, преподобний, престол і под.

Префікс при-

Префікс при – пишемо в словах, що означають:

– наближення, приєднання до чогось (приїхати, приклеєний );

– неповноту дії чи ознаки (присісти, приморожений, прикиснути );

– знаходження біля чогось (прикордонний, пригірок ).

Префікс прі-

Префікс прі – пишемо лише в трьох

словах: прізвище, прізвисько, прірва.

Вимова

Ненаголошений голосний [е] у префіксі пре – у ви

Мові наближається до [м]. Ненаголошений голосний [ц] у префіксі при – у вимові наближається до [е].

Букви е, и, і в префіксах

430 І. Прочитайте виразно слова вголос, звертаючи особливу увагу на вимову префіксів пре-, при-.

Пришити, присадибний, предовжелезний, прибудувати, презавзятий, прищеплювати, придорожній, презлий, прибережний, приземлитися, привокзальний, премудрий, приїздити, приковувати, прикордоння, преніжний.

II. Запишіть слова в три колонки залежно від значення префікса: а) наближення, приєднання до чогось; б) знаходження біля чогось; в) найвищий ступінь ознаки.

III. Складіть і запишіть з одним словом кожної колонки речення. Підкресліть орфограму “букви є, и, і в префіксах”.

431 Спишіть слова, вставляючи пропущену букву є, и або і. Обгрунтуйте написання. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Пр..вітати, пр..щедрий, пр..звище, пр..лютий, припорошений, приправлений, пр..здоровий, пр..танцьовувати, пр..солодкий, пр..сісти, пр..землений, пр..дорого, пригальмувати, пр..горіти, пр..чудово, пр..рва, пр..гірклий, пр..гіркий.

432 Життєва ситуація. Уявіть, що вам потрібно попросити тата приєднати педаль до велосипеда за допомогою гвинтів. Або ж у вас розірвалася кишеня, і треба попросити про допомогу бабусю… Замініть подані сполучення слів словом-синонімом.

1. Приєднати за допомогою гвинта; приєднати за допомогою молотка і цвяхів; приєднати за допомогою мотузки; приєднати за допомогою голки з нитками.

2. Ненадовго лягти, ненадовго сісти, ненадовго встати.

3. Неповністю вкрити, неповністю загасити, неповністю закрити, неповністю зачинити.

433 Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксами пре-, при-. Якого значення надали словам префікси? Запишіть дібрані слова, підкресліть та поясніть орфограму в префіксах

Дніпро, поганий, солити, звати, колоти, пудра, дорога, солодкий, копати, кропити, святий, чудовий, лаштувати, сьорбати, чіпляти, зачиняти, згадати, старець, заховати, мудрий.

434 Попрацюйте в парах. Складіть кожен словниковий диктант (8 слів) на правопис префіксів пре-, при-, роз – без-, з – (зі-, с-). Продиктуйте один одному дібрані слова. Перевірте правильність написання.

435 І. Запишіть слова в дві колонки: а) з префіксами; б) без префіксів. Підкресліть орфограми. Поясніть лексичні значення слів другої колонки. За потреби скористайтеся словником іншомовних слів.

Презентація, привілей, предківський, прекрасно, пріоритет, престиж, прем’єра, презлющий, прибережжя, президент, престрашенний, преамбула, предвічний.

ІІ. Випишіть з тлумачного словника або словника іншомовних слів п’ять слів з початковою частинкою пре-, яка входить до складу кореня.

436 І. Спишіть речення, вставляючи в префіксах пропущену букву е або и. Обгрунтуйте свій вибір.

1. Пр..дорожні берези струшували холодну росу (М. Стельмах). 2. Ліс прибрався в іній та ожеледь (Г. Тютюнник).

3. А пр..мудрим умам, роботящим рукам перелоги орать (Т. Шевченко). 4. Стоять дерева, мов зелені коні, що в літо пр..скакали із весни (В. Малишко). 5. Тихо сіяв на пр..в’яле листя, на пр..смажені трави і хліба дрібний, як роса холодний, дощ (С. Васильченко).

II. Розберіть за будовою виділені слова.

III. Виконайте письмовий синтаксичний розбір першого речення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синтаксична роль означення.
Ви зараз читаєте: НАПИСАННЯ І ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПРЕ, ПРИ-, ПРІ