Хімічний зв’язок і будова речовини


Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 65

Тема. Хімічний зв’язок і будова речовини

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про види хімічного зв’язку й типи кристалічних граток з погляду будови атома; продовжити формування елементів наукового світогляду учнів, багатогранності та єдності будови речовини, взаємозв’язку явищ у природі; розвивати вміння й навички учнів застосовувати отримані знання для виконання завдань; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми “Хімічний зв’язок

і будова речовини”.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, робота в групах, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, моделі кристалічних граток.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

У темі “Хімічний зв’язок і будова речовин” ми познайомилися з основними видами хімічних зв’язків усередині молекул і між молекулами, з типами кристалічних граток. Ця тема дозволяє зрозуміти зв’язок

між будовою й властивостями речовин, передбачити можливі шляхи синтезу й напрями використання речовин. Пропонуємо вам відповісти на такі питання:

1) Якими типами хімічних зв’язків утворені молекули простих і складних речовин?

2) Які зв’язки дозволяють молекулам утримуватися між собою у твердому агрегатному стані?

3) Наведіть приклади міжмолекулярної взаємодії в різних типах кристалічних граток. (Учні наводять стислу характеристику кристалічних Граток.)

III. Використання знань, умінь і навичок для виконання тренувальних вправ

Учні об’єднуються в групи, кожна група одержує картку-завдання:

Завдання 1

1. Опишіть вид хімічного зв’язку, тип кристалічних граток для запропонованої речовини.

2. Складіть електронну формулу цієї речовини.

3. На підставі ваших знань про кристалічні гратки опишіть фізичні властивості цієї речовини.

4. Наведіть приклади рівнянь хімічних реакцій, що описують хімічні властивості цієї речовини.

5. Складіть реакцію одержання цієї речовини з простих речовин, укажіть окисник і відновник.

Групові завдання

Група 1. СаО.

Група 2. НСl.

Група 3. СН4.

Група 4. КВr.

Група 5. N2.

Група 6. Сl2.

Групи виконують завдання, після закінчення роботи зачитують і наводять на дошці результати, за необхідності доповнюють і виправляють помилки.

Завдання 2

Самостійна робота учнів у групах зі взаємоперевіркою

На підставі знань про ступені окиснення складіть формули оксидів елементів II періоду, укажіть ступені окиснення.

Складіть схеми окисних і відновних процесів, що відповідають зміні ступеня окиснення атомів від простих речовин до оксидів.

Завдання 3

Запишіть рівняння можливих хімічних реакцій у процесі горіння вугілля і розгляньте їх з погляду зміни ступеня окиснення атома Карбону.

(Рівняння записується на дошці з наступним обговоренням.)

Завдання 4

Кожна група одержує завдання на обчислення.

Група 1. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті взаємодії розчину натрій хлориду з аргентум(І) нітратом масою 3,4 г.

Група 2. Обчисліть об’єм хлороводню (н. у.), який можна одержати внаслідок дії концентрованої сульфатної кислоти на барій хлорид масою 2,08 г.

Група 3. Обчисліть масу купрум(ІІ) гідроксиду, що утвориться в результаті дії їдкого натру на розчин купрум(ІІ) сульфату, який містить 6,4 г солі.

Група 4. Обчисліть масу цинку, яку розчинили в розчині ортофосфатної кислоти, якщо в результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.).

Група 5. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті взаємодії розчину натрій сульфату й розчину, що містить барій нітрат масою 2,61г.

Перевіряємо відповіді, отримані в групах. Потім вибірково обговорюємо розв’язання запропонованих задач. Учитель акцентує увагу на ключових моментах розв’язування. Пропонуємо учням обмінятися задачами для самостійного розв’язання вдома.

IV. Підбиття підсумків уроку

Ми закріпили знання про будову речовин.

1. Яке значення для вивчення хімії має теорія хімічного зв’язку й будови речовини?

2. Де практично можна використати знання про типи хімічного зв’язку й кристалічних граток?

3. Як взаємозалежать типи хімічного зв’язку, кристалічна будова і властивості речовин?

4. Які знання ми узагальнили на уроці?

Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу груп.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал про хімічний зв’язок, будову речовини, підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова річки.
Ви зараз читаєте: Хімічний зв’язок і будова речовини