ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

“Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання”

У завданнях 1-6, 8-11 виберіть одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Хто з перелічених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? (а)

А) Ернест Резерфорд;

Б) Фернан Магеллан;

В) Джеймс Кук;

Г) Жак-ІвКусто.

2. (1 бал) Прикладом фізичного тіла може бути: (в)

А) мідь;

В) метеорит;

Б) маса;

Г) хвилина.

3. (1 бал) Яке з поданих тверджень

є істинним? (в)

А) Важки для терезів – це фізичний прилад.

Б) Мензурка – це міра.

В) Лінійка – це фізичний прилад.

Г) Годинник – це міра.

4. (1 бал) Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем? (б)

А) швидкість руху;

Б) нагрівання;

В) час;

Г) міркування.

5. (2 бали) Яке твердження є істинним? (б)

А) Під час спостережень завжди виконують вимірювання.

Б) Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого.

В) Під час експериментів не виконують вимірювань.

Г) Результати спостереження є критерієм істинності гіпотези.

6. (2 бали) Унаслідок явища

дифузії: (а)

А) кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми;

Б) зменшується довжина рейки під час її охолодження;

В) тане лід;

Г) рідина збирається в краплі.

7. (2 бали) Виберіть усі правильні відповіді. Молекули речовини: (б, д)

А) перебувають у стані спокою;

Б) безперервно та хаотично рухаються;

В) тільки притягуються одна до одної;

Г) тільки відштовхуються одна від одної;

Д) притягуються одна до одної та відштовхуються одна від одної;

Е) розташовані так, що між ними немає проміжків.

8. (3 бали) Яка нерівність є істинною? (в)

А) 520 см > 52 дм;

Б) 2000 мкм > 20 мм;

В) 3300 г < 33 кг;

Г) 3 с < 300 мс.

9. (3 бали) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого становить 0,50 м, ширина – 300 мм, висота – 42 см. Якою є місткість акваріуму? (а)

А) 6,3 х 10-2 м3;

Б) 6,3 х 105 см3;

В) 6,3 х 103 см3;

Г) 6,3 х 108 мм3.

10. (3 бали) Уважно розгляньте рис. 1 і заповніть таблицю.

Назва приладу

Фізична величина,

Вимірювана приладом

Одиниця

Фізичної величини

Межі вимірювання

Ціна поділки

Шкали приладу

Показ приладу

Верхня

Нижня

Мензурка

Об’єм

Мл

70 мл

0 мл

2 мл

40 мл

Термометр

Температура

°С

+52 °С

-32 °С

1 с

+22 °С

11. (3 бали) Установіть відповідність між кожним словом (1-6) речення і фізичним поняттям (А-Є).

Алюмінієвий (1)

Дріт (2)

Масою (3)

Двадцять (4)

Грамів (5)

Зігнули (6)

А Одиниця фізичної величини

Б Речовина

В Фізична величина

Г Фізичне тіло

Д Фізичне явище

Е Фізичний закон

Є Числове значення фізичної величини

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

12. (4 бали) Визначте діаметр дроту, зображеного на рис. 2.

N = 30 витків, l = 6 см.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

13. (4 бали) Виміряйте довжину бруска, зображеного на рис. 3. Оцініть абсолютну та відносну похибки вимірювання.

А = 1 см, b = 3,5 см, h = 1 см.

Ціна поділки лінійки – 0,5 см.

Абсолютна похибка – 0,5 см

Відносна похибка а: εa,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Відносна похибка а:

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, та полічіть суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Ми сподіваємося, що ви отримали від 7 до 10 балів. Це добрий результат. Але щоб отримати ще вищий бал, необхідно виконати завдання 14.

14. Підтвердите або спростуйте наведені твердження. Обгрунтуйте свою відповідь.

– Фізика не закінчується за дверима шкільного кабінету. (Так, не закінчується, бо фізика застосовується майже повсюди: техніка, медицина тощо.)

– Відомо, що 1 дм3 = 1 л. Якби шкали бензоколонок на автозаправках були проградуйовані в кубічних метрах, то похибка у вимірюванні об’єму пального зменшилась би. (Ні, збільшилась би, бо збільшилась би ціна поділки)

– Альфред Нобель повинен був не розповідати світу про свій винахід – динаміт. (Ні, бо відкриття все одно було б зроблено, а застосування динаміту в побуті дуже спрощує деякі технологічні процеси, о призводить до полегшення праці та прискорює прогрес.)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...


Довести тотожність.
Ви зараз читаєте: ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1