Відтворення людини

Відтворення людини – безперервне відновлення всіх сутнісних сил людини як соціобіологічної істоти шляхом задоволення відповідних потреб. За своєю структурою таке відтворення означає передусім відновлення людини як основної продуктивної сили, відновлення в межах окремих підсистем

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька)

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька) – міжнародна угода в галузі винаходів, промислових і товарних знаків. Конвенція не є патентним законом для всіх країн – учасниць конвенції або міжнародним законом. Вона враховує національне законодавство,

Націоналізація землі

Націоналізація землі – перехід приватної власності на землю у власність держави у формі конфіскації або викупу. У Росії Н. з. було здійснено у формі конфіскації згідно з Декретом про землю: вся земля з її

Суспільно необхідна праця

Суспільно необхідна праця – праця, затрачена на виробництво одиниці товару при суспільно нормальних умовах виробництва (середній або пануючий у суспільстві рівень техніки, середня продуктивність й інтенсивність праці і середня кваліфікація працівників), вимірюється суспільно необхідним

Синергічний ефект при злитті компаній

Синергічний ефект при злитті компаній – створення додаткової вартості внаслідок поєднання операційної та фінансової синергії. Операційна синергія – додаткова вартість, отримана від злиття ресурсів компаній залежно від форм злиття. До таких форм належать: а)

Фізіологія праці

Фізіологія праці – розділ фізіології, що вивчає закономірності трудового процесу в їх фізіологічному вияві, або закономірності фізіологічних процесів та особливості їх регулювання у трудовій діяльності людини. Трудова діяльність під кутом зору фізіології є витратами

Додаткова праця

Додаткова праця – праця трудівника, в ході якої створюється додатковий продукт; праця понад ту, що необхідна для відтворення життєвих засобів робітника, потрібних для існування як його самого, так і членів його сім’ї. Праця людини

Зношування основних виробничих фондів

Зношування основних виробничих фондів (ОВФ) – поступова втрата ОВФ своїх споживчих якостей і вартості внаслідок експлуатації, підвищення екологічних вимог та соціальних стандартів, впливу навколишнього середовища і науково-технічного прогресу. У процесі експлуатації ОВФ зазнають фізичного

Колективний договір

Колективний договір – угода між колективом найманих працівників (як правило, в особі профспілок) і керівництвом підприємства, фірми, компанії щодо правового регулювання умов продажу робочої сили та її використання. Перші К. д. були укладені наприкінці

Володимир Мономах

Володимир Мономах (1053 – 1125) – київський князь, який засуджував нечесно нажите багатство, обмежив лихварський відсоток (до 20%) та ін. У численних статтях “Руської Правди” (першому писаному зводі законів), куди належали “Правда Ярослава”, “Правда