Економіка інформаційна

Економіка інформаційна – найрозвиненіший тип економіки, що розглядається з боку речового змісту (отже, не враховує тип суспільної форми), яка виникає на основі інформаційної революції і базується на інформаційній технології, якісно нового типу основної продуктивної

Класифікація інновацій за ступенем новизни

Класифікація інновацій за ступенем новизни – поділ інновацій на однорідні групи залежно від ступеня їх новизни та сфери застосування. Щодо продукту або технологічного процесу (чи елементів, якщо вони змінюють функції або характеристики продукту чи

Ціль організації

Ціль організації – бажаний й очікуваний результат, якого необхідно досягти шляхом активної і цілеспрямованої діяльності членів організації для задоволення колективних та індивідуальних потреб. Доцільно розрізняти три найважливіших види Ц. о. (виокремив російський учений А.

Активні операції банку

Активні операції банку (активные операции банка) – операції, за допомогою яких банки розміщують ресурси, що є в їхньому розпорядженні. Поділяються на кредитні операції та банківські інвестиції. Кредитні операції – це видача та погашення різноманітних

Механізм захисту інтелектуальної власності

Механізм захисту інтелектуальної власності – система заходів, спрямованих на захист авторських прав і прав, пов’язаних з іншими видами інтелектуальної власності, та запобігання збиткам від недобросовісної конкуренції, внаслідок чого посилюється економічна безпека країни. Особливістю інтелектуальної

Екологічний ефект

Екологічний ефект – зміни умов природного життєвого середовища /довкілля/, кількості та якості природних ресурсів. Такі зміни можуть мати як позитивний, так і негативний характер – поліпшення або погіршення природних життєвих умов, збільшення або зменшення

Кількісні показники

Кількісні показники – статистичні величини, які в натуральних, вартісних та ін. показниках відображають здебільшого кількісні параметри соціально-економічних явищ і процесів. Розрізняють: індивідуальні, групові й загальні К. п. Виділяють показники чисельної сукупності (кількість підприємств, населення)

Резервна норма

Резервна норма – відношення суми обов’язкових резервів банків, що утворюються згідно з рішенням центрального банку за окремими статтями банківських пасивів, до обсягу зобов’язань за відповідними статтями, виражене у відсотках; або сума готівки, яку банк

Класична теорія зайнятості

Класична теорія зайнятості – сукупність ідей, положень, сформульованих засновниками політичної економії стосовно причин безробіття в умовах вільної ринкової економіки. Головні ідеї класичної теорії зайнятості: 1) основна причина безробіття – надто висока заробітна плата; 2)

Політика відсоткова

Політика відсоткова – теорія і практика державного і наддержавного регулювання ціни кредитів зміною облікової відсоткової ставки. Зміною облікової ставки центральний банк впливає на кредитні ресурси комерційних банків. Зокрема, від співвідношення облікової та комерційної ставок