Що таке соціологічне дослідження

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА.

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В попередніх розділах мова йшла в основному про загально-соціологічні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Третім важливим рівнем в структурі соціологічних знань є знання, які одержують в результаті первинного узагальнення даних конкретно-соціологічних досліджень. Всі три рівня доповнюють один одній, що дозволяє одержати при вивченні соціальних явищ і процесів

науково обгрунтовані результати.

Про те, що таке соціологічне дослідження, як його краще підготувати, організувати і провести, а зібравши за існуючою технологією об’єктивний емпіричний матеріал, правильно обробити, проаналізувати його і оформити отримані результати у відповідних документах, і йдеться в цій частині посібника.

Розділ 7.

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ, ВИДИ

7.1. Що таке соціологічне дослідження

Під соціологічним дослідженням зазвичай розуміють систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, підпорядкованих єдиній меті: отримати

точні об’єктивні дані про соціальне явище чи процес, що вивчається. В цьому розумінні поняття “соціологічне дослідження” було б некоректно пов’язувати лише з прикладною соціологією, наприклад, з вивченням ціннісних орієнтацій особистості, проблем сім’ї, споживання або формування громадської думки. Такий підхід, на наш погляд, звужує можливість соціологічного пізнання, залишає в тіні його теоретико-методологічну спрямованість, апріорі обмежує можливості соціології як науки, ігнорує одну із важливіших сторін емпіричного пізнання – роль теоретичних концепцій в прикладних дослідженнях. Останні в значній мірі визначають не лише якість соціологічного аналізу, але й висновки самих конкретно-соціологічних досліджень. Тому можна стверджувати, що в соціологічному дослідженні не повинно існувати суворої дихотомії: теорія і емпірія. Формальний поділ, який виник в науці, може лише спричинити розрив між теорією і прикладними дослідженнями в соціології, завадити соціологам – практикам теоретично осмислити власні дані, примушуючи представників теоретичного напряму “працювати” на рівні абстракції, ідеалізованих об’єктів, що віддаляє їх від соціальної реальності.

Отже, соціологічне дослідження – це процес, в якому в єдності представлені теоретико-методологічні і емпіричні рівні пізнання, тобто мова йде про діалектичний процес, в якому поєднуються дедуктивний і індуктивний методи пізнання, що забезпечує цілісність пізнання і уявлень про соціальні явища. В цьому контексті не слід ототожнювати і протиставляти одне одному такі різновиди соціологічного дослідження, як прикладне і емпіричне, кожне з яких має свій гносеологічний статус і методологічну роль в структурі соціологічного дослідження.

В сучасній соціологічній літературі дуже часто поняття “соціологічне дослідження” вживається із сполученням слів “теоретичне”, “фундаментальне”, “прикладне”, “емпіричне” і т. д. Це одне й теж, чи це принципово відмінні різновиди соціологічного дослідження? Не вдаючись до їх детального аналізу, відзначимо тут таке:

– для теоретичного соціологічного дослідження вирішальне значення мас глибоке узагальнення нагромадженого матеріалу в галузі соціального життя;

– в центрі емпіричних соціологічних досліджень знаходиться само нагромадження, збір фактичного матеріалу у вказаній галузі (на основі опитування, аналізу документів, спостереження, даних статистики і т. д.) і його первинна обробка, включаючи і початковий рівень узагальнення.

Що стосується відмінностей між фундаментальними і прикладними соціологічними дослідженими, то основою для такого поділу є відмінність в цілях і завданнях, які ставляться перед ними: одні із них спрямовані на побудову і вдосконалення теорії і методології, на збагачення основ самої соціологічної науки, а інші – на вивчення практичних рекомендацій в цій галузі. І ту і іншу спрямованість можуть мати як теоретичні, так і емпіричні дослідження.

Соціологічне дослідження треба відрізняти від соціального дослідження. Останнє ширше першого. Соціологічні дослідження складають “ядро” більш широких соціальних досліджень – суспільствознавчих досліджень. Соціальними є дослідження, які проводяться і в інших суспільних науках – в економічній науці, в політології, правознавстві, етнографії, демографії, культурології, психології і т. д. Соціологія ніколи не була і не є монополістом на такі дослідження, в тому числі і на конкретно-соціальні, емпіричні. На рівні емпіричних, конкретно-соціальних досліджень в інших суспільних науках і емпіричних соціологічних студій виявляється тісний зв’язок і взаємодія цих наук і соціології (перш за все, безпосередньо із спеціальними і галузевими соціологічними теоріями).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тектонічна будова євразії.
Ви зараз читаєте: Що таке соціологічне дослідження