ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – головний документ, який містить підсумок аналізу та інтерпретації соціол. даних, висновки, пропозиції та практ. рекомендації. Вимоги, які висувають до структури та змісту звіту, зафіксовані у ДСТУ 3008-95 (“Документація. Звіти у сфері науки та техніки”), який відповідає міжнар. стандартам ISO 5966: 1982 (“Documentation. Presentation of scientific and technical reports”). Відповідно до цього З. р. с. д. включає вступну частину, головну частину, додатки та прикінцеві матеріали.

Вступна

частина містить такі структурні елементи: обкладинку, титульний аркуш, список авторів, реферат, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень, термінів та вступ. Головна частина містить вступ, суть зніту, висновки, рекомендації та перелік посилань. До додатків включають додаткові матеріали, які недоцільно вміщувати до головної частини. Прикінцевими матеріалами наз. 3-ю та 4-у сс. обкладинки.

Такі структурні елементи, як титульний аркуш, реферат, вступ, суть звіту, висновки, є обов’язковими.

Титульний аркуш є 1-ою с. звіту й слугує за основне джерело бібліогр. інформації, необхідної

для обробки та пошуку документа.

У списку авторів наводять імена (або перші літери імен) і прізвища авторів, їхні посади, наук, ступені та звання із зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором. Якщо автор один, відомості про нього зазначають на титульному аркуші.

Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. У ньому містяться відомості про обсяг звіту, кількість частин, ілюстрацій, додатків та посилань. Обсяг реферату не повинен перевищувати 500 слів. Ключові слова, істотні для розкриття суті звіту, вміщують після тексту реферату (від 5 до 15 слів або словосполучень, надрукованих великими літерами у називному відмінку в рядок через кому).

У вступі обгрунтовується актуальність здійсненого дослідження, міра наук, опрацьованості проблеми, формулюються мета й завдання дослідження, його етапи, царина застосування та зв’язок з ін. працями.

В основній частині (“Суть звіту”) описуються програма та результати дослідження. Вона має відповідати його логіці й може містити один чи кілька параграфів або розділів. Тут формулюються проблема, об’єкт і предмет дослідження, його гіпотези, обгрунтовуються методики та процедури, тип вибірки, наводиться характеристика інструментарію. Наступний етап – описання об’єкта дослідження в отриманих показниках. Відтак на підставі цих даних здійснюються оцінка висунутих гіпотез, розв’язання поставлених відповідно до мети дослідження завдань. Отримані дані порівнюються з результатами ін. досліджень. Кожен розділ і параграф основної частини звіту завершується формулюванням несуперечливих, доповнюючих один одного висновків.

У висновках робиться оцінка отриманих результатів роботи або її окремих етапів, зазначаються передбачувані царини використання, наук, та соціальна значущість праці.

Для розвантаження основної частини звіту частину матеріалів дослідження доцільно виносити у додатки. Це стосується інструментарію дослідження, програми обробки даних, первинної соціол. інформації, наведеної у таблицях, графіках, діаграмах, протоколах окремих процедур дослідження, інструктивних документів, протоколів обговорення результатів дослідження, рецензій, списку публікацій матеріалів дослідження, списку використаної літератури тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Технологія створення банку ідей.
Ви зараз читаєте: ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ