Закон зростання дохідності

Закон зростання дохідності – закон, згідно з яким кожна наступна одиниця витрат забезпечує більший приріст продукції. Сформульований англійським економістом і статистиком К. Кларком. Він вважав, що З. з. д. діє лише у вторинному секторі

Ефективність соціальна

Ефективність соціальна – відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства. Інтегруючим показником Е. с. є виробництво товарів народного споживання у загальному обсязі виробництва за певний період часу, як правило, за один

Класифікація основних організаційних структур (форм) управління банками

Класифікація основних організаційних структур (форм) управління банками – виокремлення найважливіших організаційних структур залежно від їх значущості та використання в малих, середніх і великих банках. Найпоширенішою є лінійно-функціональна форма управління, для якої характерне використання двох

Власність особиста

Власність особиста – певна сукупність майна і цінностей, що знаходяться у власності домогосподарств та відносини економічної власності між різними суб’єктами з приводу формування цього майна, його обміну, розподілу і споживання. Суб’єктами цих відносин безпосередньо

Міжнародне передавання техніки і технологій

Міжнародне передавання техніки і технологій – комплекс передової техніки й технологій, що передаються суб’єктами з різних країн на комерційній основі, в т. ч. у процесі внутріфірмового обміну. Техніка у даному разі означає не лише

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни – механізм визначення ціни у міжнародній торгівлі. Такий механізм передбачає, по-перше, з’ясування існуючих цін на аналогічні товари, що реалізуються на світовому ринку з урахуванням тих, які найбільше відповідають плановій угоді; по-друге,

Свобода підприємництва

Свобода підприємництва – свобода та здатність власників капіталу (в т. ч. матеріальних, інформаційних, фінансових та ін. ресурсів, які є матеріально-речовим змістом капіталу) використовувати його на власний розсуд для виробництва товарів, надання послуг і їх

Торговельна надбавка

Торговельна надбавка – націнка до відпускної ціни товару, яка є частиною роздрібної ціни і залишається в роздрібних торговельних підприємствах (а також у заготівельно-збутових) для відшкодування витрат обігу й привласнення прибутку. Т. н. диференціюють за

Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції

Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції – кількісно-якісні співвідношення матеріально-речових та особистісних факторів виробництва між галузями або окремими виробництвами чи підгалузями. Кількість таких пропорцій залежить від ступеня розвитку суспільного поділу праці у загальній та особливій формах.

Типи каналів збуту

Типи каналів збуту – класифікація каналів збуту залежно від кількості посередників. Канали збуту – ланцюг фірм, які беруть участь у купівлі й продажу товарів у міру їх просування від виробника до споживача. Цей ланцюг