Дивізіональна структура управління

Дивізіональна структура управління (англ. devision – поділ, розподіл) – структура управління підприємством, фірмою, компанією, за якої відділи, наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним, отримують прибутки і здійснюють самофінансування, а вище

Вартість цінних паперів

Вартість цінних паперів – сума доходів, які цінні папери можуть принести власникові залежно від темпів зміни доходів, можливого ризику, кон’юнктури ринку та видів цінних паперів. Під час оцінювання В. ц. п. рівень ризику враховує

Класифікація основних видів стратегії компанії

Класифікація основних видів стратегії компанії – розподіл різних видів економічних стратегій на певні класи (відділи) згідно з принципом субординації. Такими видами стратегії є фінансова (спрямована на досягнення високої норми рентабельності, досягнення ринкової вартості, ліквідності

Надприбуток

Надприбуток – надлишок прибутку, що утворюється як різниця між суспільною та індивідуальною вартостями товару і є надлишком над прибутком, який закладено в основу ціни. Механізм утворення Н. такий самий, як і надлишкової додаткової вартості.

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС)

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) – фонд для надання кредитів країнам ЄС з метою валютної інтеграції у межах Європейської валютної системи. Створений 1973. Метою діяльності ЄФВС є також контроль за функціонуванням системи коливань курсів

Погодинна заробітна плата

Погодинна заробітна плата – оплата вартості й ціни робочої сили за її використання протягом певного робочого часу, а частково – за результат праці. Переважала на початкових етапах розвитку капіталізму за умов, коли не існувало

Капітал індивідуальний

Капітал індивідуальний (приватний) – сукупність відносин економічної власності між найманими працівниками та власниками малих, частини середніх і окремих великих капіталістичних підприємств у всіх сферах суспільного виробництва, реалізацією яких (відносин) є виробництво і привласнення додаткової

Управління освітою

Управління освітою – цілеспрямований вплив держави (її органів різних рівнів) та суб’єктів громадянського суспільства на систему освіти з метою її постійного удосконалення, впровадження сутнісно та якісно нових форм відповідно до вимог національної суспільної системи

Політика валютна дисконтна

Політика валютна дисконтна – регулювання центральним емісійним банком облікових (дисконтних) ставок, здійснюване з метою впливу на попит і пропозицію позикових капіталів, на курси обміну валюти, а також на стан платіжного балансу країни. Підвищення облікової

Класифікація бюджетна

Класифікація бюджетна – систематизоване, функціональне групування доходів і видатків бюджетів різних рівнів за однорідними ознаками, принципами класифікації, що випливає з сутності державного бюджету і забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнюваність бюджетних даних. Кожній групі доходів