Політика дивідендна

Політика дивідендна – політика акціонерного товариства, спрямована на зростання ринкової вартості акцій шляхом оптимізації співвідношення між капіталізованою частиною отриманого прибутку та частиною, що йде на виплату дивідендів. Основними типами П. д. є консервативна (коли

Хекмен

Хекмен (Heckman) Джеймс-Джозеф (н. 1944) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки “за розвиток теорії і методів аналізу соціально-економічних факторів, зокрема залежності рівня освіти і місця проживання від економічних умов життя конкретної людини”

Емісія грошей

Емісія грошей – випуск в обіг грошей у готівковій і безготівковій формах відповідно до законів грошового обігу. Основними формами Е. г. є депозитна (коли центральний банк збільшує свої кредити шляхом видачі позик, які перевищують

Менеджменту функції

Менеджменту функції – найважливіші елементи системи управління та відповідних видів діяльності окремих менеджерів або підрозділів управлінського апарату, в процесі якої забезпечується цілеспрямований вплив на об’єкти управління, вирішується певний комплекс завдань і досягається поставлена мета.

Концепції конкуренції

Концепції конкуренції – спосіб пізнання та сукупність ідей, положень щодо сутності принципів і форм конкуренції й механізму її дії за капіталізму. У сучасній економічній літературі розрізняють два основні принципи конкуренції. Перший грунтується на положенні

Інвестиції прямі

Інвестиції прямі – 1) інвестиції безпосередньо у виробництво з метою виготовлення товарів та їх збуту й отримання прибутку; 2) інвестиції, що забезпечують володіння контрольним пакетом акцій, а отже, контроль за підприємством. Щорічні надходження І.

Кадри управлінські

Кадри управлінські – працівники сфер матеріального та нематеріального виробництва, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій управління виробництвом. Розрізняють три основні ланки К. у.: 1) керівники – мають право ухвалювати рішення і керують їх упровадженням

Срібна валюта

Срібна валюта – виконання сріблом функцій грошового товару за системи біметалізму, яка проіснувала до XIX ст. Поряд із золотом срібло використовувалося для виготовлення повноцінних монет, вартість яких визначалася його кількісним вмістом. Такі властивості срібла,

Господарський механізм

Господарський механізм – система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства. Упродовж

Канали товароруху

Канали товароруху – шлях товару від виробника до кінцевого споживача та сукупність учасників цього процесу. К. т. поділяють на прямі й непрямі. Прямі К. т. (канали нульового рівня) існують тоді, коли виробник самостійно, без