Метод соціально-економічного прогнозування

Метод соціально-економічного прогнозування – комплекс способів, прийомів отримання інформації про розвиток соціально-економічних явищ і процесів, існування систем у майбутньому. З-понад 100 можливих М. с.-е. п. виділяють три основні, навколо яких групуються інші: 1) метод

Ліцензійна угода

Ліцензійна угода – угода про передання ліцензіаром (власником патентів та інших об’єктів інтелектуальної власності) прав на використання ліцензій, “ноу-хау”, товарних знаків іншій особі (ліцензіату). Л. у. передбачає угоди про передання: а) однієї патентної ліцензії;

Роздрібні ціни

Роздрібні ціни – ціни, за якими товари реалізуються безпосередньо споживачу. За такими цінами товари торгових підприємств купують підприємства, організації й населення. За своєю економічною природою Р. ц. діляться на державні, комісійні, ринкові і вільні.

Ліквідність банку

Ліквідність банку – здатність банку своєчасно виконувати свої зобов’язання і перетворювати статті активу на гроші для оплати зобов’язань з пасиву. Основними чинниками Л. б. є внутрішні (достатність капіталу, якість активів, структура депозитної бази банку

Економічна незалежність у відносинах власності

Економічна незалежність у відносинах власності – наявність власності народу на створене його працею національне багатство і передусім на засоби виробництва, що передбачає активну й постійну участь працездатного населення у виробництві необхідних для суспільства товарів

Санкції

Санкції – 1) заходи примусового економічного впливу, що застосовуються до порушників встановленого порядку провадження економічної (в т. ч. фінансової) діяльності у разі недотримання ними умов договору, чинного законодавства, правових актів і норм тощо. С.

Відновна вартість основних фондів

Відновна вартість основних фондів – вартість відтворення основних фондів у нових виробничих умовах за певний період. Розрізняють повну В. в. о. ф. і В. в. о. ф. без зношування (залишкову). Повна В. в. о.

Промислово розвинені країни

Промислово розвинені країни – країни, які забезпечують розвиток економіки на основі технологічного способу виробництва, що базується на комплексній машинній та автоматизованій праці, постійному впровадженні передових досягнень науки і техніки у виробництво, зокрема широкому використанні

Людський розвиток

Людський розвиток – процес закономірних змін в еволюції людини, що супроводжується появою нових якостей і властивостей і збагаченням старих, розширенням її економічної та соціальної свободи. За сучасних умов для характеристики Л. р. економічне зростання

Корисність гранична

Корисність гранична (або гранична корисність) – поняття, яке використовується для визначення корисності „ граничного” (останнього) примірника товару або послуги, які задовольняють найменш значущу „ граничну” (останню) потребу у них. Таким чином, цінність (вартість товару)