Антагонізм

Антагонізм – одна з форм розвитку соціально-економічних суперечностей, якій властива непримиренна боротьба двох або декількох протилежних сторін, тенденцій, законів, закономірностей та економічних форм. Соціальними формами вияву закономірностей та економічних форм є непримиренна боротьба між

Матеріальне стимулювання

Матеріальне стимулювання – сукупність економічних форм і методів спонукання людей до ефективної праці, що грунтується на матеріальній зацікавленості працівника у підвищенні заробітної плати, премій, придбанні пільгових акцій та ін. Йдеться про дотримання економічного зв’язку

Регрес

Регрес (лат. regressus – зворотний рух) – 1) процеси деградації, зниження рівня розвитку підприємства, фірми, компанії або економіки країни загалом, її окремих підсистем та елементів. Так, в Україні за час перебування при владі режиму

Насилля соціальне

Насилля соціальне – застосування однією (в т. ч. класом) соціальною групою різних форм примусу щодо інших соціальних груп з метою економічного та політичного панування, привласнення різних об’єктів власності тощо. Ураховуючи гостроту соціально-економічних суперечностей між

Вартість товару

Вартість товару – уречевлена в товарі суспільно необхідна праця товаровиробників з урахуванням його якості та відносини економічної власності між людьми, що виникають у процесі виготовлення і обміну продукту внаслідок суспільного поділу праці й здійснюються

Міжнародні резервні активи

Міжнародні резервні активи – валютні ліквідні засоби, які мають у своєму розпорядженні держави (державні, офіційні органи, центральні банки, а також міжнародні банки і компанії) і використовують для платежів за міжнародними (зовнішніми) зобов’язаннями. Стан М.

Інфраструктура міжнародна

Інфраструктура міжнародна – комплекс галузей національних господарств та елементів інтернаціонального технологічного способу виробництва, які забезпечують реалізацію, функціонування та розвиток форм міжнародних економічних відносин і міжнародного співробітництва, а також сукупність економічних відносин, які виникають при

Слуцький

Слуцький Євген Євгенович (7.04.1880-1948) – видатний український економіст, математик і статистик. Народився в с. Нове Молозького повіту Ярославської губернії у сім’ї вчителя – вихователя семінарії. У 1886 сім’я С. переїхала до Житомира. У 1899