Монопсонія

Монопсонія – процес монополізації окремою компанією або фірмою попиту на окремий товар або послугу, внаслідок чого (за наявності монопсонічної влади) така компанія домагається нижчих цін при їх купівлі. М. вибирає таку ціну, а водночас

Концентрація капіталу

Концентрація капіталу – збільшення розмірів капіталу в процесі його нагромадження за рахунок капіталізації частини прибутку. Зумовлюється технічним прогресом, концентрацією виробництва, посиленням конкуренції та ін. Зміцнює позиції підприємств, робить їх стійкішими до циклічних коливань, дозволяє

Математичні моделі попиту і споживання

Математичні моделі попиту і споживання – економіко-математична модель, в якій виражаються основні ознаки та властивості попиту і споживання та їх взаємозалежність, що формується під впливом різноманітних соціально-економічних чинників – Грунтується на принципах балансового моделювання

Податкові пільги

Податкові пільги – законодавчо закріплене повне або часткове звільнення юридичних і фізичних осіб від сплати податків та інших обов’язкових платежів, що надається з метою стимулювання розвитку підприємництва і зацікавлення товаровиробників у випуску суспільно необхідної

Оріховський-Роксолан Станіслав

Оріховський-Роксолан Станіслав (1513 – 1567) – мислитель – гуманіст, один з представників української економічної думки. Він наголошував на похідному, підпорядкованому значенні приватновласницьких інтересів порівняно із загальним, суспільним інтересом (суспільними справами), вважав, що основою управління

Лібералізація економіки

Лібералізація економіки – перехід від державної власності та заснованих на ній командно-адміністративних важелів регулювання економіки до приватної капіталістичної власності і механізму ринкового саморегулювання всередині країни та зовнішньоекономічній діяльності. На мікрорівні це означає необмежене розширення

Соціальний контроль

Соціальний контроль – комплекс заходів, здійснюваних державою та громадськими організаціями з метою забезпечення упорядкованої взаємодії у межах соціальної системи (суспільства загалом) та її окремих підсистем і елементів (окремих соціальних груп, організацій тощо) відповідно до

Рейтинг цінних паперів

Рейтинг цінних паперів – система оцінок цінних паперів за ступенем їх надійності (щодо виплати відсотків і погашення). У США таку оцінку дають рейтингові агентства. Згідно з даними фірми Moody, перші чотири розряди – найнадійніші

Економічний розвиток

Економічний розвиток – незворотні, спрямовані, закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) зміни економічної системи в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією основних законів діалектики, що не виходять

Інжиніринг

Інжиніринг – вид діяльності по наданню на комерційній основі різноманітних інженерно-консультативних послуг щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури. Здійснюють великі спеціалізовані фірми, міжнародні і транснаціональні промислові та будівельні компанії. Основні види: попереднє