Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 11.

Облік розрахунків підприємства

11.5. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

При організації обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами треба враховувати перш за все, що він повинен забезпечити контроль за правильним нарахуванням та вчасною сплатою податків і зборів з метою уникнення сплати штрафів за невчасне і неповне здійснення належних платежів.

Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання

обрахунку і сплати податків і платежів як суб’єктами підприємницької діяльності, так і працівниками підприємств, є:

– Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. №334/94-ВР;

– Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. №168/97-ВР;

– Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин” від 11.12.1991 р. №1963-XII;

– Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. №889-ІV.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки

з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами” відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами” має такі субрахунки:

641 “Розрахунки за податками”;

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”;

643 “Податкові зобов’язання”;

644 “Податковий кредит”.

На субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 “Розрахунки з страхування”.

На субрахунку 643 “Податкові зобов’язання” ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків за податками і платежами наведено у табл. 11.6.

Бухгалтерськими документами, на підставі яких проводяться нарахування податків до бюджету, виступають:

– по податку на додану вартість – “Податкова накладна”;

– по прибутковому податку – “Розрахунково-платіжна відомість”, або розділ II Відомості 3-М (див. дод. А 3). – штрафні санкції податкових органів оформляються за допомогою актів або протоколів;

– комунального податку та податку з власників транспортних засобів – розрахунок бухгалтерії.

Таблиця 11.6.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків

За податками і платежами

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано податок на прибуток від

Оподатковуваного прибутку

79 “Фінансові результати”

98 “Податки на прибуток”

98 “Податки на прибуток”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

2.

Нараховано акцизний збір

70 “Доходи від реалізації”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

3.

Нараховано податок на додану вартість від вартості реалізованих товарів, робіт і послуг

70 “Доходи від реалізації”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

4.

Відображено утриманий прибутковий податок із заробітної плати працівників

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

5.

Нараховано комунальний податок у розмірі 10% неоподатковуваного мінімуму

У розрахунку на кожного працівника підприємства

92 “Адміністра – тивні витрати”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

6.

Нараховано податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин (за шкалою)

92 “Адміністрат ивні витрати”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

7.

Відображено належні до сплати у бюджет штрафні санкції, нараховані податковими органами

948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

8.

Нараховано податок на додану вартість від вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей

64 “Розрахунки за податками й платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

9.

Перераховано із розрахункового рахунку належні до сплати податки до бюджету

64 “Розрахунки за податками й платежами”

31 “Рахунки в банках”

10.

Погашено заборгованість перед бюджетом за рахунок позик банку

64 “Розрахунки за податками й платежами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові

Позики”

11.

В рахунок забезпечення платежів до бюджету видано вексель

64 “Розрахунки за податками й платежами”

51 “Довгострокові векселі видані”

62 “Короткострокові векселі видані”

Сплата належних податків і платежів до бюджету із розрахункового рахунку здійснюється за допомогою документа “Платіжне доручення” (див. зразок 3.14).

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за податками і платежами здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Облік розрахунків за зборами на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”.

За кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має такі субрахунки:

651 “За пенсійним забезпеченням”;

652 “За соціальним страхуванням”;

653 “За страхуванням на випадок безробіття”;

654 “За індивідуальним страхуванням”;

655 “За страхуванням майна”.

На субрахунку 651 “За пенсійним забезпеченням” ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 “За соціальним страхуванням” ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов’язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 “За страхуванням на випадок безробіття” ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 “За індивідуальним страхуванням” ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов’язковому страхуванню.

На субрахунку 655 “За страхуванням майна” ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати зборів до фондів соціального спрямування, є:

– Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР;

– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-111.

– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000 р. № 1533-III.

– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-ХІУ.

Варто зауважити, що провадження нарахування зборів до фондів соціального спрямування та віднесення їх на витрати виробництва оформляється у вигляді бухгалтерського розрахунку. В свою чергу провадження зборів до фондів соціального спрямування шляхом проведення утримання із суми сукупного оподатковуваного доходу працівників підприємства здійснюється за даними “Розрахунково-платіжної відомості” безпосередньо по кожному із них.

Окрім розрахунків із фондами соціального спрямування, на рахунку 65, зокрема на субрахунку 654 “За індивідуальним страхуванням”, здійснюється облік по добровільному страхуванню громадян (працівників підприємства). Сума утриманих страхових внесків знаходить своє відображення по дебету рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” і кредиту рахунку 654 “За індивідуальним страхуванням”. Перерахунок коштів до відповідних страхових компаній відображається по дебету рахунку 654 і кредиту рахунку 31.

Також по рахунку 65, окрім вищевказаного, відображаються розрахунки підприємства за операціями, пов’язаними із страхуванням ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції при реалізації, страхування майна суб’єкта господарювання. Факт заключення договорів із страховими організаціями, на підставі договору страхування, знаходить своє відображення по дебету рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” і кредиту рахунку 655″3а страхуванням майна”. Перерахування коштів до страхової компанії показується по дебету рахунку 655 і кредиту рахунку 31.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами соціального спрямування здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Таблиця 11.7.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків із фондами соціального спрямування

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік зборів до Пенсійного фонду

1.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників підприємства до Пенсійного фонду і віднесено на відповідні рахунки витрат суб’єкта господарювання

23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92″Адміністративні

Витрати”

93″Витрати на збут”

651″За пенсійним забезпеченням”

2.

Проведено утримання до Пенсійного фонду із суми сукупного оподатковуваного доходу працівників підприємства

66″Розрахунки за

Виплатами

Працівникам”

651″3а пенсійним забезпеченням”

3.

Відображено збір на державне пенсійне страхування від суми виручки суб’єкта господарювання з операцій по продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння

70 “Доходи від реалізації”

651 “За

Пенсійним

Забезпеченням”

4.

Відображено збір на державне пенсійне страхування при придбанні підприємством легкового автомобіля

15 “Капітальні інвестиції”

651 “За

Пенсійним

Забезпеченням”

5.

Відображено збір на державне пенсійне страхування при придбанні підприємством нерухомого майна

15 “Капітальні інвестиції”

651 “За

Пенсійним

Забезпеченням”

6.

Відображено збір на державне пенсійне страхування у розмірі в залежності від кількості вироблених тютюнових виробів українськими виробниками, або імпортованих із-за кордону

70 “Доходи від реалізації”

651 “За

Пенсійним

Забезпеченням”

7.

Відображено збір на державне пенсійне страхування від вартості сплачених підприємству послуг стільникового рухомого зв’язку

70 “Доходи від реалізації”

651 “За

Пенсійним

Забезпеченням”

Облік зборів до Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості, Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

8.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників підприємства до Фонду соціального страхування і віднесено на відповідні рахунки витрат суб’єкта господарювання

23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

652 “3а

Соціальним

Страхуванням”

9.

Проведено утримання до Фонду соціального страхування із суми сукупного оподатковуваного доходу працівників підприємства

66 “Розрахунки за

Виплатами

Працівникам”

652 “3а

Соціальним

Страхуванням”

10.

Відшкодовано тимчасову втрату працездатності працівником підприємства із Фонду соціального страхування на підставі наданого лікарняного

652 “3а соціальним страхуванням”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

11.

Проведено нарахування на заробітну плату працівників підприємства до Фонду страхування на випадок безробіття і віднесено на відповідні рахунки витрат суб’єкта господарювання

23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

653 “3а

Страхуванням на випадок безробіття”

12.

Проведено утримання до Фонду страхування на випадок безробіття із суми сукупного оподатковуваного доходу працівників підприємства

66 “Розрахунки за

Виплатами

Працівникам”

653 “3а

Страхуванням на випадок безробіття”

13.

Проведено нарахування (за шкалою) на заробітну плату працівників підприємства до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

23 “Виробництво”

91 “Загальновиробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

656 “3а страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”

Перерахування зборів до фондів соціального спрямування

14.

Перераховано із розрахункового рахунку належні до оплати збори до відповідних соціальних фондів

65 “Розрахунки за страхуванням”

31 “Рахунки в банках”

15.

Погашено заборгованість перед фондами соціального спрямування за рахунок позики банку

65 “Розрахунки за страхуванням”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

16.

В рахунок забезпечення платежів до фондів соціального спрямування підприємством видано вексель

65 “Розрахунки за страхуванням”

51 “Довгострокові векселі видані”

62 “Короткострокові векселі видані”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Багатозначні дієслова приклади.
Ви зараз читаєте: Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами