ВАРІАНТ 5 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИБіологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 5

Завдання 1-50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей.

1. Учення про біосферу створив:

А) Ч. Дарвін;

В) М. Шлейден;

Б) Г. Мендель;

Г) В. І. Вернадський.

2. Міцність кісток забезпечують сполуки:

А) Силіцію;

В) Калію;

Б) Кальцію;

Г) Магнію.

3. Мономером нуклеїнової кислоти є:

А) гліцерин;

В) нуклеотид;

Б) жирна кислота;

Г)

глікоген.

4. Ферменти виконують функцію:

A) джерела енергії;

Б) участі в хімічних реакціях;

B) транспортування речовин;

Г) прискорення біохімічних реакцій.

5. До ліпідів належить:

А) глікоген;

В) гліцин;

Б) целюлоза;

Г) холестерол.

6. Хітин – це:

A) тваринний жир;

Б) компонент клітинної стінки рослин;

B) тваринний білок;

Г) компонент клітинної стінки грибів.

7. У клітинах еукаріотів хромосоми містяться в:

А) цитоплазмі;

В) мітохондріях;

Б) ядрі;

Г) пластидах.

8. До складу цитоскелета входять:

А) рибосоми;

В) мітохондрії;

Б) включення;

Г)

мікротрубочки.

9. Який процес зображено на рисунку?

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

A) Транскрипція;

Б) трансляція;

B) реплікація;

Г) розщеплення.

10. Органелою руху клітини є:

A) мітохондрія;

Б) хлоропласт;

B) мікротрубочка;

Г) джгутик.

11. Укажіть, яка з перелічених клітин має зіркоподібну форму.

A) М’язова клітина;

Б) нервова клітина;

B) сперматозоїд;

Г) лейкоцит.

12. Якому процесу життєвого циклу відповідає поданий рисунок?

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

A) Інтерфаза;

Б) метафаза;

B) цитокінез;

Г) профаза.

13. У процесі фотосинтезу кисень утворюється:

A) у світловій фазі;

Б) у темновій фазі;

B) і в світловій, і в темновій фазах;

Г) не утворюється.

14. Певний ступінь автономії в клітині властивий:

A) лізосомам;

Б) мітохондріям;

B) комплексу Гольджі;

Г) рибосомам.

15. Капсид – це:

A) білкова оболонка віруса;

Б) форма бактерії;

B) фермент;

Г) орган руху бактерії.

16. Укажіть шлях передачі вірусу СНІДу.

A) Повітряно-крапельний;

Б) через їжу;

B) під час переливання крові;

Г) через спільний посуд.

17. Бактерії, що мають форму палички, – це:

А) коки;

В) бацили;

Б) вібріони;

Г) спірохети.

18. Мікориза – це:

A) симбіоз гриба й водорості;

Б) захворювання рослин;

B) симбіоз коренів квіткової рослини й гриба;

Г) спосіб розмноження лишайників.

19. У найпростіших травну функцію виконують:

А) апарат Гольджі;

В) рибосоми;

Б) мітохондрії;

Г) лізосоми.

20. У морях на найбільшій глибині поширені водорості:

А) зелені;

В) червоні;

Б) бурі;

Г) діатомові.

21. Тепло, світло, вода разом узяті складають:

A) середовище перебування рослин;

Б) джерело живлення рослин;

B) сприятливі умови життя рослин;

Г) абіотичні чинники середовища.

22. Сукупність видів рослин даної території, що склалася історично, – це:

А) рослинність;

В) угруповання;

Б) біогеоценоз;

Г) флора.

23. Одна з важливих адаптацій рослини на суходолі – це:

A) наявність хлорофілу;

Б) багатоклітинність;

B) наявність квіток;

Г) здатність до фотосинтезу.

24. Позначте рослину, що має видозміни пагонів.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

25. Пилок сосни легко розноситься на великі відстані, тому що:

A) його переносять комахи;

Б) він має повітряні мішки;

B) має пучки волосків;

Г) утворюється на верхівках дерев.

26. Листки в плауноподібних:

A) великі, мають черешок;

Б) не утворюються;

B) ніколи не бувають зеленими;

Г) дрібні, на стеблі розміщені спірально.

27. У зозулиного льону коробочка на ніжці містить:

A) спори;

Б) спорофіт;

B) гаметофіт;

Г) листки.

28. Для папоротеподібних є характерним:

A) цвітіння;

Б) розмноження спорами;

B) утворення насіння;

Г) проживання у водоймах.

29. Тканина, що забезпечує ріст кореня в довжину, – це:

A) верхівкова меристема;

Б) камбій;

B) вставна меристема;

Г) травматична меристема.

30. Прочитайте текст. Виберіть варіант відповіді, що містить пропущені слова.

Органи дихання риб – (1) – розташовані на (2). Зовні кожної зябрової дуги розміщені по два ряди (3) червоного кольору. У них розгалужуються (4) і відбувається (5).

A) 1 – зяброві дуги; 2 – газообміні; 3 – зябер; 4 – зяброві пелюстки; 5 – капіляри.

Б) 1 – зябра; 2 – зябрових дугах; 3 – зябрових пелюсток; 4 – капіляри; 5 – газообмін.

B) 1 – зябра; 2 – зябрових пелюстках; 3 – капілярів; 4 – газообмін; 5 – зяброві дуги.

Г) 1 – газообмін; 2 – зябрових пелюстках; 3 – зябрових дуг; 4 – зябра; 5 – капіляри.

31. Укажіть ознаку пристосованості дорослої жаби до життя у водному середовищі.

A) Кінцівки з пальцями;

Б) дихає зябрами;

B) дихає легенями;

Г) перетинка між пальцями задніх кінцівок.

32. Шкіра плазунів:

A) волога, вкрита роговими лусочками;

Б) суха, вкрита кістковими лусочками;

B) суха, вкрита роговими лусочками;

Г) волога, вкрита кістковими лусочками.

33. У птахів газообмін відбувається:

A) під час вдиху;

Б) під час видиху;

B) під час вдиху та видиху;

Г) не відбувається.

34. У ссавців кінцівки розміщені:

A) з боків тулуба;

Б) під тулубом;

B) у різних видів по-різному;

Г) немає кінцівок.

35. Прохідною рибою є:

A) латимерія;

Б) атлантичний осетер;

B) короп;

Г) хвостокол.

36. Вміст лейкоцитів у 1 мм3 крові складає:

A) близько 5 млн.;

Б) 200-300тис.;

B) 5-7 тис.;

Г) 40-50 тис.

37. Нестача гормону росту спричиняє:

A) гігантизм;

Б) акромегалію;

B) карликовість;

Г) мікседему.

38. Укажіть, якою цифрою на рисунку позначений мозочок.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

A) 1;

Б) 2;

B) 3;

Г) 5.

39. Зигота утворюється в процесі:

A) мітозу;

Б) мейозу;

B) запліднення;

Г) онтогенезу.

40. Укажіть особину, гомозиготну за рецесивними алелями генів.

А) ааbb;

Б) ААВВ;

В) ААbb;

Г) АаВb.

41. Укажіть кількість статевих хромосом у каріотипі чоловіка.

А) Одна;

Б) три;

В) дві;

Г) немає хромосом.

42. Кохінурові норки можуть бути отримані при схрещуванні білих норок із темними. На звірофермі при схрещуванні кохінурових норок між собою отримали потомство: 76 білих, 168 кохінурових, 73 темних. Гетерозиготними серед них є:

A) усі норки;

Б) гетерозиготні темні норки;

B) гетерозиготні білі норки;

Г) гетерозиготні кохінурові норки.

43. Газоподібна оболонка Землі – це:

А) атмосфера;

В) тропосфера;

Б) літосфера;

Г) стратосфера.

44. Сукупність взаємодій організмів з умовами довкілля – це:

А) екологічна система;

В) природна територія;

Б) ландшафт;

Г) адаптація.

45. Основоположником учення про центри походження культурних рослин є:

А) Г. Мендель;

В) М. І. Вавилов;

Б) Т. Морган;

Г) С. Г. Навашин.

46. Одиницею еволюційного процесу є:

А) особина;

В) популяція;

Б) вид;

Г) біоценоз.

47. Пристосування до денного та нічного способу життя виникли у тварин у зв’язку зі зміною:

A) освітлення;

Б) температури повітря;

B) вологості;

Г) атмосферного тиску.

48. Укажіть означення, що відповідає поняттю “пам’ятка природи”.

A) Бережена природна територія, створена для охорони окремих видів або інших природних компонентів, де діяльність людини обмежена;

Б) бережена природна територія, створена для охорони окремих видатних природних утворень: колонії тварин, вікового дерева, водоспаду тощо;

B) бережена природна територія, створена для спілкування людини з природою;

Г) особливо бережена територія, цілковито виключена з будь-якої господарської діяльності з метою збереження природних комплексів незайманими.

49. До підтипу Хребетні належать холоднокровні тварини класу:

A) Ссавці;

Б) Птахи;

B) Земноводні;

Г) Гідроїдні.

50. Екологічна ніша – це:

A) усе, що оточує організми;

Б) місце проживання конкретної тварини;

B) місце проживання особин даного виду;

Г) місце проживання конкретної рослини.

Завдання 51-56 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

51. Установіть відповідність між групами в екологічній системі прісної водойми та організмами.

A) Продуценти; 1. Бактерії;

Б) консументи 1-го порядку; 2. Мальки риб, жуки-плавунці;

B) консументи 2-го порядку; 3. прісноводні риби;

Г) редуценти. 4. дрібні рачки: дафнії, циклопи;

5. зелені водорості, ниткуваті водорості

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

52. Установіть відповідність між типами плодів, зображених на рисунку, та їхніми назвами.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

А) Зернівка;

Б) сім’янка;

В) ягода;

Г) кістянка.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

53. Установіть відповідність між типами взаємовідносин організмів і наведеними прикладами.

A) Мутуалізм;

Б) паразитизм;

B) коменсалізм.

1. Співіснування клітин зелених водоростей і гіфів грибів у тілі лишайника;

2. на стовбурах дерев оселяються орхідеї, які не завдають їм шкоди;

3. вовки ловлять, умертвляють оленів і живляться ними;

4. на стовбурах дерев поселяються гриби-трутовики.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

54. Установіть відповідність між Категоріями органів та наведеними прикладами.

A) Рудиментарні; 1. Наявність апендикса у людини;

Б) гомологичні; 2. колючки кактуса й колючки терну;

B) аналогічні. 3. народження у людини волосатої дитини;

4. кореневище пирію та бульба картоплі.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

55. Установіть відповідність між екологічними групами та назвами рослин, що до них належать

A) Ксерофіти; 1. Полин польовий;

Б) мезофіти; 2. береза бородавчаста;

B) гігрофіти. 3. сальвінія плаваюча;

4. хлорела.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

56. Установіть відповідність між назвами процесів та їх описами.

A) Трансляція;

Б) світлова фаза

Фотосинтезу;

B) енергетичний обмін.

1. Сукупність реакцій розщеплення складних речовин з виділенням енергії;

2. синтез органічних речовин;

3. реакції фотосинтезу, що відбуваються на мембранах тилакоїдів за наявності світла;

4. процес перетворення послідовності нуклеотидів у молекулі і-РНК в послідовність амінокислотних залишків білка.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 57-58 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга – цифрі 2 і т. д. Потім послідовність літер перенесіть до бланка відповідей. У відведені клітинки бланка вписуйте тільки великі друковані літери.

57. Визначте послідовність стадій подвійного запліднення квіткових рослин.

A) Пилкова трубка досягає сім’ябруньки;

Б) один спермій зливається з яйцеклітиною – утворюється зародок;

B) пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки;

Г) другий спермій зливається із центральною клітиною – утворюється ендосперм;

Д) спермії проникають до зародкового мішка.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

58. Визначте послідовність етапів виникнення життя відповідно до гіпотези Опаріна – Холдейна.

A) Коацерватні краплі перетворюються на “доклітинні” живі організми, від яких походять прокаріоти;

Б) внаслідок вулканічної активності у води океану потрапляють хімічні сполуки;

B) утворюються органічні речовини: нуклеотиди, амінокислоти, пептиди, моносахариди та ін.;

Г) первинна атмосфера складається з вуглекислого газу, метану, аміаку, водяної пари, сірководню;

Д) утворюються скупчення – коацерватні краплі.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 59-60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

59. Один з ланцюгів ДНК має відносну молекулярну масу 68 310. Визначте кількість амінокислот – мономерів білка, закодованого цим ланцюгом ДНК. Відносна молекулярна маса нуклеотида 345.

Відповідь: _____________________________________

60. Чорна масть у корів домінує над рудою, а білолобість – над суцільним забарвленням голови. Протягом кількох років схрещували рудих білолобих корів із чорним чорноголовим бугаєм. Одержали: чорних білолобих телят – 160, чорних чорноголових – 154, рудих білолобих – 158. Визначте ймовірну кількість рудих рудоголових телят.

Відповідь:_________________________________

Увага! Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка.

У завданнях 1-50 виберіть ОДНУ правильну відповідь та позначте її так:

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 51-56 до таблиці вписуйте тільки ЦИФРИ.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 57-58 у відведені клітинки бланка вписуйте тільки ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ літери.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 59-60 відповідь записуйте у рядок.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Щоб виправити відповідь, запишіть номер завдання і правильну відповідь.

ВАРІАНТ 5  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Глухі і дзвінкі букви.
Ви зараз читаєте: ВАРІАНТ 5 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ