Тести – Урок 9

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

11. Вуглеводні

Тести

11.1 Укажіть кількість вторинних атомів Карбону в речовині, назва якої 3-етил-2,4-диметилгексан

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Тести  Урок 9

11.2 Розташуйте марки бензину за зменшенням їхньої детонаційної стійкості

А А98

Б А76

В А80

Г А95

Тести  Урок 9

11.3 Укажіть кількість третинних атомів Карбону в речовині, назва якої 4,4,6-триетил-2,3,5-триметилоктан

А 4

Б

3

В 2

Г 1

Тести  Урок 9

11.4 Укажіть правильне твердження щодо зовнішнього ефекту реакції етилену з бромною водою

А утворюється фіолетовий осад

Б розчин бромної води знебарвлюється

В виділяється бурий газ

Г випадає жовтий осад, який після нагрівання зникає

Тести  Урок 9

11.5 Укажіть пару речовин, реакція між якими не є реакцією приєднання

А пропен і водень

Б етилен і хлор

В ацетилен і вода

Г пропан і хлор

Тести  Урок 9

11.6 Установіть назву речовини, формула якої Тести  Урок 9 Укажіть суму

локантів

А 9

Б 8

В 10

Г 7

Тести  Урок 9

11.7 Установіть послідовність зменшення кількості атомів Гідрогену в молекулах органічних речовин

А 2-метилпент-1-ен

Б 3-метилпент-1-ин

В 2-метилпентан

Г 2,2-диметилпентан

Тести  Урок 9

11.8 Укажіть назву вуглеводня, у якого є просторові (цис – і транс-) ізомери

А бутан

Б бут-1-ин

В бут-2-ин

Г бут-2-ен

Тести  Урок 9

11.9 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Гомологи мають подібну будову молекул і різні хімічні властивості.

2. Гомологи мають однаковий якісний і кількісний склад і подібні хімічні властивості.

3. Гомологи мають однотипну будову і відрізняються один від одного на одну або кілька груп

А правильне перше твердження

Б правильне друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 9

11.10 Феніл – це

А насичений вуглеводень складу С2Н6

Б одновалентний радикал складу С2Н5

В насичений вуглеводень складу С3Н8

Г одновалентний ароматичний замісник складу С6Н5

Тести  Урок 9

11.11 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Алкенам і алкінам властиві реакції приєднання.

2. Алкенам і алканам властиві реакції заміщення.

3. Алкенам і алканам властиві реакції полімеризації.

А правильне перше твердження

Б правильне друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження правильні

Тести  Урок 9

11.12 Бут-2-ену властиві реакції

А приєднання, заміщення, взаємодії з кислотами та лугами

Б приєднання, термічного розкладу, взаємодії з кислотами

В окиснення калій перманганатом, термічного розкладу

Г приєднання галогенів, окиснення калій перманганатом, горіння

Тести  Урок 9

11.13 Укажіть, до якого типу належить реакція взаємодії бензену із хлором (при освітленні)

А приєднання

Б полімеризація

В гідратація

Г заміщення

Тести  Урок 9

11.14 Укажіть загальні формули ароматичних і ацетиленових вуглеводнів

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.15 Укажіть формулу дихлоропропену

А С3Н6Сl2

Б С3Н7Сl2

В С3Н3Сl2

Г С3Н4Сl2

Тести  Урок 9

11.16 Укажіть формулу речовини, яка належить до ароматичних вуглеводнів

А С3Н8

Б С6Н6

В С3Н4

Г С6Н12

Тести  Урок 9

11.17 Укажіть назву шостого члена гомологічного ряду ненасичених вуглеводів

А пентен

Б гептен

В гексен

Г октен

Тести  Урок 9

11.18 Укажіть формулу речовини, яка містить четвертинний атом Карбону

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.19 Укажіть структурну формулу 2,2,3-триметилбутану

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.20 Укажіть назву алкану, який має будову Тести  Урок 9 та вкажіть суму локантів, що є в його назві

А 1

Б 2

В 6

Г 4

Тести  Урок 9

11.21 Напишіть рівняння реакції горіння пропену та вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння

А 5

Б 9

В 11

Г 13

Тести  Урок 9

11.22 Укажіть формулу речовини, у молекулі якої є три третинні атоми Карбону

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.23 Напишіть рівняння реакції окиснення толуену і вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння

A 11

Б 9

В 7

Г 5

Тести  Урок 9

11.24 Обчисліть і вкажіть об’єм вуглекислого газу (н. у.), який утворився унаслідок спалювання 0,5 моль етину

А 89,6 л

Б 67,2 л

В 22,4 л

Г 11,2л

Тести  Урок 9

11.25 Укажіть відносну молекулярну масу органічного продукту реакції повного бромування пропіну

А 180

Б 320

В 360

Г 400

Тести  Урок 9

11.26 Обчисліть і вкажіть об’єм кисню (н. у.), який витратиться на спалювання 12 м етину

А 24 m3

Б 28 м3

В 29 м3

Г 30 м3

Тести  Урок 9

11.27 Укажіть речовини, яким властиві реакції гідрування

А 1,2-дибромоетен, пропен

Б 1,2-Дибромопропан, пропен

В 1,2-дибромоетан, пропен

Г 1,2-дибромоетен, пропан

Тести  Урок 9

11.28 Укажіть формулу речовини, у назві якої сума локантів є максимальною

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.29 Укажіть назву продукту неповного гідрування пропіну

А пропан

Б пропанол

В пропаналь

Г пропен

Тести  Урок 9

11.30 Установіть відповідність між назвами речовин та їхніми молекулярними формулами

Назва:

1 циклогексан

2 етилбензен

3 циклогексен

4 3,3-диметилпент-1-ин

Формула:

А С6Н10

Б СНСl3

В С7Н12

Г С8Н10

Д с6н12

Тести  Урок 9

11.31 Установіть генетичний ланцюжок добування нітробензену з алкену

А етин

Б етен

В бензен

Г 1,2-дихлороетан

Тести  Урок 9

11.32 Укажіть формулу ацетиленового вуглеводню, відносна густина якого за повітрям становить 1,379

А С3Н6

Б С2Н2

В С2Н4

Г С3Н4

Тести  Урок 9

11.33 Укажіть об’єм і назву продукту, що утвориться при гідруванні 0,8 м3 етину воднем, об’єм якого 0,4 м3

А 0,4 м етену

Б 0,8 м етену

В 0,4,м етану

Г 0,8 м етану

Тести  Урок 9

11.34 Укажіть назву вуглеводню, густина якого менша за густину повітря

А бутен

Б пропан

В етан

Г етен

Тести  Урок 9

11.35 Укажіть сполуку, найпростіша формула якої СН2

А СН4

Б С3Н6

В С2Н6

Г С4Н6

Тести  Урок 9

11.36 Укажіть формулу речовини, у якої найбільша кількість вторинних атомів Карбону

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.37 Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання води до молекули етину

А дегідратація

Б гідратація

В дегідрування

Г гідрування

11.38 Укажіть формулу четвертого члена гомологічного ряду ненасичених вуглеводнів ряду етилену

А С2Н4

Б С5Н10

В С3Н6

Г С4Н8

Тести  Урок 9

11.39 Укажіть формулу ацетиленового вуглеводню, молекула якого містить 5 атомів Карбону

А С5Н12

Б С5Н10

В С5Н8

Г С5Н6

Тести  Урок 9

11.40 Укажіть реакцію, яку потрібно провести, щоб виявити етин з-поміж етану, пропану й ацетилену

А гідрування

Б із хлором при освітленні

В з гідрогенбромідом

Г із бромом (водний розчин)

Тести  Урок 9

11.41 Укажіть назву речовини, з якої виготовляють бутадієновий каучук

А дивініл

Б 2-метилбута-1,3-дієн

В 2-метилпента-2,3-дієн

Г 2-хлоропента-1,3-дієн

Тести  Урок 9

11.42 Укажіть формули речовин, які реагують з пропеном

А КОН, НВr, Н2

Б Na, Н2, Н2O

В КМnO4, Н2, Са(ОН)2

Г Н2, Сl2, КМnO4

Тести  Урок 9

11.43 Укажіть, яку масу хлору може приєднати 0,1 моль етину

А 35,5 г

Б 28,4 г

В 14,2 г

Г 7,1 г

Тести  Урок 9

11.44 Визначте невідомий вуглеводень у реакції і вкажіть його назву Тести  Урок 9

А пентен

Б бутан

В бутин

Г пропен

Тести  Урок 9

11.45 Укажіть структурну формулу речовини, сума локантів у назві якої максимальна

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.46 Укажіть суму локантів у назві вуглеводню, структурна формула якого Тести  Урок 9

А 13

Б 12

В 8

Г 4

Тести  Урок 9

11.47 Укажіть формулу вуглеводню ряду ацетилену, відносна густина за гелієм якого дорівнює 10

А С3Н6

Б С3Н4

В С4Нб

Г С3Н8

Тести  Урок 9

11.48 Укажіть назву ізомеру гекс-2-ену

А 2,3-диметилбутан

Б 3,3-диметилбут-1-ен

В 2,4-диметилпент-1-ен

Г 2,2,3,3-тетраметилгексан

Тести  Урок 9

11.49 Обчисліть і вкажіть об’єм кисню (н. у.), який витратиться на спалювання 30 м3 пропіну (н. у.)

А 50 m3

Б 75 м3

В 100 м3

Г 120 м3

Тести  Урок 9

11.50 Установіть відповідність між представниками вуглеводнів та характеристиками зв’язків у їхніх молекулах

Вуглеводні:

Характеристика зв’язків:

1 бутин

А усі зв’язки одинарні

2 пропен

Б крім одинарних, є один подвійний зв’язок

3 пропан

В крім одинарних, є два подвійні зв’язки

4 циклогексан

Г крім одинарних, є один потрійний зв’язок

Д усі зв’язки одинарні, атоми Карбону з’єднані в кільце

Тести  Урок 9

11.51 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції

Реагенти:

Продукти реакції:

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

Тести  Урок 9

11.52 Установіть відповідність речовин до типу гібридизації атомів Карбону в їхніх молекулах

Тип гібридизації:

Речовина:

1 sp

А етен

2 sp3

Б етин

3 sp3 і sp

В етан

4 sp2

Г пропін

Д пропен

Тести  Урок 9

11.53 Розмістіть вуглеводні за збільшенням відносної густини за гелієм

А пропан

Б етан

В етин

Г пропен

Тести  Урок 9

11.54 На відміну від бензену, голуен

А розчиняється у воді

Б реагує із хлором при освітленні

В реагує з воднем

Г окислюється розчином калій перманганату

Тести  Урок 9

11.55 Бензен, на відміну від етану,

А горить

Б вступає в реакцію заміщення із хлором при освітленні

В реагує із бромом за наявності каталізатора

Г знебарвлює водний розчин калій перманганату

Тести  Урок 9

11.56 Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення: Тести  Урок 9. Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях реакцій

А 10

Б 11

В 12

Г 13

Тести  Урок 9

11.57 Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

Кальцій оксид → кальцій карбід → ацетилен → бензен → хлоробензен

Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях реакції

А 17

Б 18

В 19

Г 20

Тести  Урок 9

11.58 Установіть послідовність використання реагентів для добування одного з гомологів ароматичних вуглеводнів з ацетилену

А СаС2

Б С6Н6

В С6Н5СН3

Г С2Н2

Тести  Урок 9

11.59 Виберіть речовини, які взаємодіють з воднем: 1) етин; 2) бензен; 3) бутан; 4) пропен; 5) пропан; 6) гексан

А 1, 2, 3

Б 1, 2, 4

В 1, 2, 5

Г 2, 5, 6

Тести  Урок 9

11.60 Установіть послідовність утворення речовин під час синтезу арену з алкену

А бензен

Б етен

В 1,2-дихлороетан

Г етин

Тести  Урок 9

11.61 Розмістіть вуглеводні в послідовності зменшення кількості атомів Гідрогену в їхніх молекулах

А метилбензен

Б 3-метилпент-1-ин

В циклогексан

Г бута-1,3-дієн

Тести  Урок 9

11.62 Установіть послідовність зменшення кількості атомів Карбону в молекулах сполук

А бут-2-ин

Б метилциклогексан

В пропілбензен

Г бромобензен

Тести  Урок 9

11.63 Укажіть речовину, яка не реагує з метаном

А Сl2

Б O2

В НСl

Г Н2O (пара)

Тести  Урок 9


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як поводитися під час пожежі.
Ви зараз читаєте: Тести – Урок 9